Moozeeck

Fludarabin Ebewe


UPUTSTVO ZA LEK


Fludarabin Ebewe® koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju 50 mg/2 mL

Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica staklena, 1 x 2mL

Fludarabin Ebewe® koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju 50 mg/2 mL

Pakovanje: ukupno 5 kom, bočica staklenih, 5 x 2mL


Proizvođač: EBEWE Pharma, Ges m.b.H. Nfg. KG


Adresa: Mondseestrasse 11, Unterach, Austrija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Fludarabin Ebewe® 50 mg/2 mL koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju INN: fludarabin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Fludarabin Ebewe i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Fludarabin Ebewe

 3. Kako se upotrebljava lek Fludarabin Ebewe

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Fludarabin Ebewe

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Fludarabin Ebewe® I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Fludarabin Ebewe je antitumorski lek koji se primenjuje kao intravenska injekcija ili infuzija. Ovaj lek deluje tako što zaustavlja rast novih ćelija karcinoma. Sve ćelije u organizmu stvaraju nove ćelije koje su identične njima, putem deobe. Ćelije karcinoma preuzimaju fludarabin fosfat koji deluje tako što sprečava njihovu dalju deobu.


  Kod tumora belih krvnih ćelija (kao što je hronična limfocitna leukemija), organizam stvara mnogo abnormalnih belih krvnih zrnaca (limfocita) i limfni čvorovi počinju da se uvećavaju na različitim delovima tela. Abnormalna bela krvna zrnca ne mogu da obavljaju normalne funkcije odbrane organizma od bolesti. Ako ima suviše mnogo abnormalnih belih krvnih zrnaca, one potiskuju u stranu zdrave ćelije krvi- što dovodi do infekcija, smanjenja broja crvenih krvnih ćelija (anemija), modrica, neuobičajenog teškog krvarenja (hemoragije) ili čak otkazivanja funkcije organa.


  Lek Fludarabin Ebewe se koristi u terapiji hronične limfocitne leukemije B ćelija (B-HLL) kod pacijenata koji imaju dovoljan broj zdravih ćelija krvi u svojoj koštanoj srži.


  Prvu terapiju hronične limfocitne leukemije sa fludarabin fosfatom treba započeti samo kod pacijenata sa uznapredovalom bolešću, koji imaju simptome povezane sa bolešću ili pokazateljima progresije bolesti.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Fludarabin Ebewe


  Lek Fludarabin Ebewe ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Fludarabin Ebewe


  Za intravensku primenu. Lek je namenjen za odrasle.


  Lek Fludarabin Ebewe treba koristiti pod nadzorom kvalifikovanog lekara iskusnog u terapiji kancera.

  Za informacije o pripremi rekonstituisanog ili razblaženog rastvora, videti odeljak 6. „Dodatne informacije“.


  Kako se daje lek Fludarabin Ebewe

  Lek Fludarabin Ebewe se daje u obliku rastvora , kao injekcija, ili uglavnom, kao infuzija.


  Infuzija znači da se lek daje direktno u krvotok ukapanjem u venu. Jedna infuzija traje oko 30 minuta.


  Vaš lekar će se postarati da se lek ne daje pored vene (paravenski). Međutim, u slučaju kada se to dogodilo nisu prijavljene teške neželjene reakcije.


  Koliko leka se daje

  Doza koju dobijate zavisi od površine Vašeg tela. Ona se meri u kvadratnim metrima (m²) i izračunava je Vaš lekar na osnovu Vaše visine i telesne mase.

  Preporučena doza je 25 mg/m2 fludarabin fosfata. Koliko dugo traje terapija

  Primićete dozu koju je izračunao Vaš lekar jednom dnevno 5 dana uzastopno.

  Ova 5-dnevna terapija ponavljaće se svakih 28 dana sve dok Vaš lekar ne odluči da je postignuto najbolje dejstvo (obično posle 6 ciklusa).


  Koliko dugo će lečenje trajati zavisi od toga koliko je ono uspešno u Vašem slučaju i koliko dobro podnosite lek Fludarabin Ebewe. Naredni ciklus može da se odloži ako neželjena dejstva predstavljaju problem.


  Tokom terapije, obavljaće Vam se redovna analiza krvi. Vaša individualna doza biće brižljivo podešena

  prema Vašem broju krvnih zrnaca i Vašem odgovoru na terapiju. Doza može da se smanji ako neželjena dejstva predstavljaju problem. Fludarabin Ebewe se ne preporučuje za primenu kod dece.

  Ako imate problem sa bubrezima ili ako imate više od 70 godina, obaviće Vam se redovni testovi kako bi se proverila funkcija Vaših bubrega. Ako Vam bubrezi ne funkcionišu kako treba, dobićete manju dozu ovog leka. Ako je Vaša bubrežna funkcija značajno smanjena, neće Vam se propisati ovaj lek. (takođe vidite odeljak „Ne koristite lek Fludarabin Ebewe“).


  Ako se rastvor leka Fludarabin Ebewe slučajno prospe

  Ako bilo koji deo rastvora leka Fludarabin Ebewe dođe u kontakt sa kožom ili sluzokožom nosa ili usta, isperite taj deo tela dobro sapunom i vodom. Ako rastvor dospe u oči, dobro ih isperite velikim količinama vode iz česme. Izbegavajte svako izlaganje udisanjem.


  Ako ste uzeli više leka Fludarabin Ebewe nego što je trebalo


  Ako ste primili prekomernu dozu Vaš lekar će prekinuti terapiju i lečiti simptome. Velike doze mogu voditi ka značajno smanjenom broju krvnih zrnaca.

  U slučaju leka Fludarabin Ebewe date intravenskim putem zabeleženo je da prekomerna doza može prouzrokovati gubitak vida, komu ili čak smrtni ishod.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Fludarabin Ebewe


  Vaš lekar će propisati vreme kada treba da primite ovaj lek. Razgovarajte sa svojim lekarom što je pre moguće ako mislite da ste možda propustili bilo koju dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Fludarabin Ebewe


  Vi i Vaš lekar možete odlučiti da prekinete lečenje lekom Fludarabin Ebewe ako neželjena dejstva postanu suviše teška.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Fludarabin Ebewe, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neki neželjeni efekti mogu biti životno ugrožavajući:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Fludarabin Ebewe


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine, ako se čuva na temperaturi od 2-8°C. Rok upotrebe nakon razblaženja:

  Potvrđena je fizička i hemijska stabilnost rastvora koji se dobija mešanjem fludarabin fosfata 50 mg/2 mL, koncentrata za rastvor za injekciju/infuziju sa 0.9% rastvorom natrijum hlorida i sa 5% glukozom do koncentracije 0.4 mg/mL i 0.5 mg/mL- 28 dana ako se čuva u frižideru (2°C-8°C). Zaštićeno od svetlosti i na sobnoj temperaturi (20°C-25°C) sa ili bez zaštite od svetlosti.


  Sa mikrobiološke tačke gledišta proizvod se može upotrebiti odmah. Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika, i ne bi smeli biti duži od 24 sata na temperaturi od 2-8°C, osim ako se razblaživanje vrši pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


  Nemojte koristiti lek Fludarabin Ebewe posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Rok upotrebe neotvorenog pakovanja:

  3 godine, lek čuvati u frižideru (2°C-8°C).


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Fludarabin Ebewe Aktivna supstanca je: fludarabin fosfat.

Bočica od 2 mL sadrži 50 mg fludarabin-fosfata.


Ostali sastojci su:


Dinatrijumfosfat-dihidrat


Natrijum-hidroksid Voda za injekciju


Kako izgleda lek Fludarabin Ebewe i sadržaj pakovanja


Opis: bistar, bezbojni ili skoro bezbojni rastvor


Providna staklena bočica (tip I) sa sivim hlorobutil gumenim čepom obloženim fluoropolimerom, sa ili bez zaštitnog plastičnog omotača (Onco-safe).

U kartonskoj kutiji se nalazi 1 ili 5 staklenih bočica.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

EBEWE Pharma, Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11, Unterach, Austrija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Fludarabin Ebewe®, koncentrat za rast vor za injekciju/infuziju,1 x (50mg/2mL): 515-01-9010-11-001 od 23.05.2013. Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Fludarabin Ebewe®, koncentrat za rast vor za injekciju/infuziju,5 x (50mg/2mL): 515-01-9013-11-001 od 23.05.2013.


Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim radnicima:


Terapijske indikacije


Kod pacijenata sa hroničnom limfocitnom leukemijom (HLL) B ćelija sa očuvanom funkcijom koštane srži.


Prvu liniju terapije ovim lekom treba započeti smao kod pacijneata sa unapredovalom bolešću, Rai stadijumi III/IV (Binet stadijum C), ili Rai stadijumi I/II (Binet stadijum A/B) kada pacijent ima simptome povezane sa bolešću ili evidenciju o progresiji bolesti.


Doziranje i način primene


Lek Fludarabin Ebewe treba primenjivati pod nadzorom lekara sa iskustvom u oblasti primene antineoplastične terapije.


Intravenska primena

Lek Fludarabin Ebewe koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju namenjen je samo za intravensku primenu.


Nisu prijavljeni slučajevi u kojima je paravenska primena fludarabin fosfata dovela do teških lokalnih neželjenih reakcija. Međutim, potrebno je izbegavati paravensku primenu.


Odrasli

Preporučena doza fludarabin fosfata je 25 mg/m²/dan primenjeno intravenskim putem, tokom 5 uzastopnih dana (=1 ciklus), a na svakih 28 dana.


Potrebna doza (izračunata na osnovu površine tela pacijenta) se uvlači u špric. Za intravensku bolus injekciju ova doza se dalje rastvara u 10 mL 0.9% rastvora natrijum-hlorida. Alternativno, potrebna doza se može rastvoriti u 100 mL 0.9% rastvora natrijum-hlorida i primeniti intravenski u vidu infuzije, tokom perioda od oko 30 minuta (videti odeljak 6.6).

Optimalno trajanje terapije nije jasno utvrđeno. Dužina terapije zavisi od uspešnosti terapije i

podnošljivosti leka.


Preporučuje se da se lek Fludarabin Ebewe primenjuje do postizanja odgovora (potpuna ili delimična remisija, obično 6 ciklusa). Nakon toga terapiju treba prekinuti.


Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre


Nema dostupnih podataka koji se tiču primene leka Fludarabin Ebewe kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre. Kod ove grupe pacijenata, fludarabin fosfat treba koristiti sa oprezom i primeniti samo ako očekivana korist prevazilazi potencijalni rizik. Takve pacijente treba pažljivo pratiti zbog moguće pojave ekcesivne toksičnosti i ukoliko je potrebno dozu je potrebno korigovati ili prekinuti sa primenom leka (videti odeljak 4.4).


Pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega

Ukupni telesni klirens glavnog metabolita u plazmi, fludarabin (2F-ara-A) je u vezi sa klirensom kreatinina, ukazujući na značaj renalnog puta eliminacije leka. Kod pacijenata sa smanjenom funkcijom bubrega pokazana je povećana ukupna telesna izloženost leku (PIK 2F-ara-A). Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega (klirens kreatinina 70 mL/min) dostupni su ograničeni klinički podaci. Zbog toga je kod pacijenata kod kojih postoji klinička sumnja na oštećenje bubrega, ili kod pacijenata starijih od 70 godina, potrebno meriti klirens kreatinina. Ako je klirens kreatinina između 30 i 70 mL/min, doza se mora smanjiti do 50% i sprovesti pažljivo hematološko praćenje kako bi se procenila toksičnost. Terapija ovim lekom je kontraindikovana ako je klirens kreatinina ispod 30 mL/min.


Deca i adolescenti

Bezbednost i efikasnost primene fludarabin fosfata kod dece i adolescenata nije utvrđena.


Stariji pacijenti

S obzirom na ograničene podatke o upotrebi fludarabin fosfata kod starijih osoba (> 75 godina), potreban je oprez prilikom primene leka kod ovih pacijenata.


Kod pacijenata starijih od 70 godina, potrebno je meriti klirens kreatinina, videti „Pacijenti sa oštećenjem bubrega“, u odeljku 4.4.


Kontraindikacije

Fludarabin fosfat je kontraindikovan:


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Mijelosupresija

Teška depresija koštane srži, značajna anemija, trombocitopenija i neutropenija, prijavljena je kod pacijenata lečenih fludarabin fosfatom. U fazi I studije intravenske primene kod odraslih pacijenata sa solidnim tumorima srednje vreme do pojave najnižih vrednosti broja bilo je 13 dana (opseg 3-25 dana)


za granulocite i 16 dana (opseg 2-32 dana) za trombocite. Većina pacijenata imala je hematološka oštećenja na početku lečenja, ili kao posledicu bolesti ili kao rezultat prethodne mijelosupresivne terapije.


Može se videti kumulativna mijelosupresija. Dok je mijelosupresija indukovana hemoterapijom često reveribilna, primena fludarabin fosfata zahteva pažljivo hematološko praćenje.


Fludarabin fosfat je moćan antineoplastik sa potencijalno značajnim toksičnim neželjenim efektima. Pacijente koji su na terapiji ovim lekom treba pažljivo pratiti zbog hematološke i nehematološke toksičnosti. Preporučuje se periodična procena broja krvnih ćelija u perifenoj krvi kako bi se detektovala pojava anemije, neutropenije i trombocitopenije.


Nekoliko slučajeva hipoplazije ko[tane srži ili aplazije koja je dovela do pancitopenije, ponekad sa smrtnim ishodom, prijavljena je kod odraslih pacijenata. Dužina trajanja klinički značajne citopenije u prijavljenim slučajevima kretala se u rasponu od oko 2 meseca do oko 1 godine. Ove epizode javile su se kod prethodno lečenih ili nelečenih pacijenata.


Kao i kod drugih citostatika, potreban je oprez sa fludarabin fosfatom prilikom razmatranja budućih uzimanja uzoraka hematopoetičnih ćelija.


Autoimuno oboljenja

Bez obzira na postojanje prethodnog autoimunog procesa ili rezultata Coombs-ovog testa, autoimuni poremećaji koji mogu ugroziti život a ponekad dovesti i do fatalnog ishoda (videti odeljak 4.8) opisani su tokom i posle terapije fludarabinom fosfatom. Kod najvećeg broja pacijenata kod kojih je došlo do pojave hemolitičke anemije, dolazilo je do ponovne pojave hemolitičkih procesa nakon ponovne primene fludarabin fosfata. Pacijente koji se leče fludarabin-fosfatom treba pažljivo pratiti u cilju otkrivanja znakova hemolize.


U slučaju pojave hemolize, preporučuje se prekid terapije. Transfuzija krvi (ozračene, videti u daljem tekstu ) i primena adrenokortikoida su najčešće terapijske mere koje se preduzimaju u cilju lečenja autoimune hemolitičke anemije.


Neurotoksičnost

Efekti hronične primene fludarabina na CNS nisu poznati. Međutim, pacijenti su dobro podnosili preporučene doze u nekim studijama u kojima je terapija relativno dugo sprovođena (do 26 terapijskih ciklusa).


Pacijente treba pažljivo posmatrati u cilju otkrivanja neuroloških efekata.


Kada se koristi u velikim dozama, u studijama sa povećanjem doze, kod pacijenata sa akutnom leukemijom, primena fludarabin fosfata intravenskim putrem bila je udružena sa teškim neurološkim efektim, uključujući slepilo, komu i smrt. Simptomi se javljaju u periodu od 21. do 60. dana od poslednje doze. Ova teška toksična neželjena dejstva na CNS javljala su se kod 36% pacijenata lečenih sa intravenskim dozama oko četiri puta većim (96 mg/m2/dan tokom 5-7 dana) od preporučenih. Kod pacijenata lečenih dozama koje su u doznom rasponu preporučenom za terapiju HLL, teška toksičnost CNS-a javljala se retko (koma, napadi i agitacija) ili


povremeno (konfuzija) (videti odeljak 4.8).


Prema postmarketinškom iskustvu prijavljeno je da se neurotoksičnost javlja ranije ili kasnije nego što je zabeleženo u kliničkim studijama.


Sindrom lize tumora

Sindrom lize tumorskih ćelija udružen sa terapijskom primenom fludarabina prijavljen je kod pacijenata sa HLL sa velikim tumorima. S obzirom da fludarabin može izazvati terapijski odgovor već u prvoj nedelji lečenja, treba preduzeti mere opreza kod pacijenata kod kojih postoji rizik od nastanka ovih komplikacija.


Transfuzija povezana sa bolešću reakcije transplantata protiv domaćina (GVHD)

GVDH povezana sa transufijom (reakcija domaćina na transfuziju imunokompetentnih limfocita) uočena je nakon transfuzije neozračene krvi kod pacijenata lečenih fludarabin fosfatom. Često je prijavljen fatalni ishod kao posledica ove bolesti. Zbog toga je, da bi se minimizirao rizik od GVDH povezane sa transfuzijom, potrebno da pacijenti, kojima je potrebna transfuzija krvi i koji dobijaju ili su ranije dobijali fludarabin fosfat , dobijaju samo ozračenu krvi.


Karcinom kože

Pogoršanje ili razbuktavanje postojećih kožnih kancerskih lezija, kao i pojava novog kancera kože, prijavljen je kod nekih pacijenata u toku terapije ili posle primene fludarabin fosfata.


Poremećaj opšteg zdravstvenog stanja

Kod pacijenata sa lošim opštim zdravstvenim stanjem, fludarabin treba primenjivati oprezno i nakon pažljive procene odnosa rizika i koristi. Ovo se posebno odnosi na pacijente sa teškim poremećajima funkcije koštane srži (trombocitopenija, anemija i/ili granulocitopenija), imunodeficijencijom ili na one kod kojih postoje anamnestički podaci o oportunističkim infekcijama.


Oštećenje bubrežne funkcije

Ukupni klirens glavnog metabolita 2F-ara-A je u korelaciji sa klirensom kreatinina, što ukazuje na značaj izlučivanja leka putem bubrega. Kod bolesnika sa smanjenomm funkcijom bubrega povećano je ukupno izlaganje leku (AUC za 2F-ara-A). Dostupni klinički podaci o korišćenju leka kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega (klirens kreatinina manji od 70 mL/min) su ograničeni.


Fludarabin se mora oprezno primenjivati kod pacijenata sa bubrežnom slabošću. Kod pacijenata sa umerenim oštećenjem funkcije bubrega (klirens kreatinina između 30 mL/min i 70 mL/min) dozu treba smanjiti

do 50% i pacijenta pažljivo pratiti (videti odeljak 4.2). Kada je vrednost klirensa kreatinina manja od 30 ml/min, kontraindikovana je primena fludarabina (videti odeljak 4.3).


Stariji pacijenti

Zbog nepostojanja potpunih podataka o primeni fludarabina kod starijih pacijenata (> 75 godina života), treba biti posebno oprezan prilikom primene leka kod ove populacije pacijenata (videti odeljak 4.2).


Kod pacijenata starosti 70 godina i starijih, pre započinjanja terapije potrebno je izmeriti vrednosti klirensa kreatinina, videti „Pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega“, videti odeljak 4.2.


Trudnoća

Fludarabin fosfat ne treba koristiti tokom trudnoće osim ako to nije zaista neophodno (npr. životno-ugrožavajuća stanja, nepostojanje dostupne alternativne bezbedne terapije koja ne kompromituje terapijsku korist njene primene, terapija se ne može izbeći). Ovaj lek ima potencijalnu sposobnost da dovede do oštećenja ploda (videti odeljak 4.6 i 5.3). Ordinirajući lekar može samo da uzme u obzir primenu fludarabin fosfata, ako potencijalna korist primene opravdava potencijalne rizike za fetus.


Žene bi trebalo da izbegavaju trudnoću tokom primene ovog leka.

Žene u reproduktivnom periodu moraju biti upoznate sa potencijalnim rizikom za fetus. Kontracepcija

Žene u reproduktivnom periodu ili fertilni muškarci moraju primenjivati mere kontracepcije tokom terapije fludarabinom i najmanje šest meseci posle završetka terapije (videti odeljak 4.6).


Vakcinacija

Tokom i posle završetka terapije fludarabin fosfatom, treba izbegavati vakcinaciju sa živim vakcinama.


Terapijske mogućnosti posle inici jalne terapije fl udarabin fosfatom

Prelazak sa početne terapije fludarabinom na hlorambucil kod pacijenata kod kojih nije došlo do terapijskog odgovora na fludarabin treba izbegavati, jer je većina pacijenata rezistentnih na fludarabin rezistentna i na hlorambucil.


Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po dozi, tj. u suštini je „bez natrijuma“.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


U kliničkim ispitivanjima sa fludarabin fosfatom u kombinaciji sa pentostatinom (deoksikoformicin) u terapiji refraktorne hronične limfocitne leukemije (HLL), postojala je neprihvatljivo visoka incidenca fatalne pulmonalne toksičnosti. Zbog toga se primena fludarabin fosfata u kombinaciji sa pentostatinom ne preporučuje.


Dipiridamol i ostali inhibitori preuzimanja adenozina mogu smanjiti terapijsku efikasnost fludarabin fosfata.


Kliničke studije i in vitro eksperimenti pokazali su da tokom upotrebe fludarabina u kombinaciji sa citarabinom dolazi do porasta intracelularne izloženosti Ara-CTP (aktivni metabolit citarabina) u leukemijskim ćelijama. Nije bilo uticaja na koncentracije Ara-C u plazmi i brzinu eliminacije Ara- CPT.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Fertilitet

Žene u reproduktivnom periodu moraju biti upoznate sa potencijalnim rizikom za fetus.


Seksualno aktivni muškarci i žene u reproduktivnom periodu moraju primenjivati mere kontracepcije tokom terapije fludarabinom i najmanje šest meseci posle završetka terapije (videti odeljak 4.4).


Trudnoća

Pretklinički podaci kod pacova pokazali su da fludarabin i/ili njegovi metaboliti prolaze placentu. Rezultati intravenskih studija embriotoksičnosti kod pacova i zečeva ukazuju na embroletalni i teratogeni potencijal u terapijskim dozama (videti odeljak 5.3).

Postoje veoma ograničeni podaci o primeni fludarabina kod trudnica tokom prvog trimestra trudnoće. Fludarabin ne treba koristiti tokom trudnoće osim ako to nije zaista neophodno (npr. životno-

ugrožavajuća stanja, nepostojanje dostupne alternativne bezbedne terapije koja ne kompromituje terapijsku

korist njene primene, terapija se ne može izbeći). Ovaj lek ima sposobnost da potencijalno dovede do oštećenja ploda. Ordinirajući lekar može da uzme u obzir primenu fludarabin fosfata samo ako potencijalna korist primene opravdava potencijalne rizike za fetus.


Laktacija

Nije poznato da li se ovaj lek ili njegovi metaboliti izlučuju u majčino mleko.


Međutim, postoje pretklinički podaci koji ukazuju na to da fludarabin fosfat i/ili njegovi metaboliti prelaze iz krvi majke u krv ploda.


Zbog potencijalnih ozbiljnih neželjenih reakcija na fludarabin kod dojenčeta , primena fludarabina je kontraindikovana kod dojilja (videti odeljak 4.3).


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Fludarabin može smanjiti sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama, s obzirom da su zabeleženi npr. zamor, slabost, vizuelni poremećaji, konfuzija, agitacija i konvulzije.


Neželjena dejstva


Na osnovu iskustva sa primenom fludarabina najčešća neželjena dejstva uključuju mijelosupresiju (neutropenija, trombocitopenija i anemija), infekcije uključujući pneumoniju, kašalj, groznicu, zamor, slabost, povraćanje i dijareju. Ostala često prijavljena neželjena dejstva uključuju drhtavicu, edem, malaksalost, perifernu neuropatiju, vizuelne smetnje, anoreksiju, mukozitis, stomatitis i kožni osip. Ozbiljne oportunističke infekcije javile su se kod pacijenata lečenih fludarabin fosfatom. Prijavljeni su i smrtni slučajevi nastali kao posledica ozbiljnih neželjenih dejstava.


U tabeli ispod navedeni su prijavljeni neželjeni događaji klasifikovani prema MedDRA klasifikaciji sistema organa. Učestalost je bazirana na podacima iz kliničkih studija bez obzira na uzročnu povezanost sa fludarabinom. Retke neželjene reakcije su uglavnom zabeležene tokom post-marketinškog praćenja.

U svakoj grupi učestalosti, neželjeni efekti su prikazani prema opadajućem rasporedu.


Klasa sistema organa MedDRA

Veoma često (≥1/10)

Često (≥1/100 do <1/10)

Povremeno (≥1/1000 do

<1/100)

Retko (≥1/10,000 do

<1/1000)

Nije poznata učestalost

Infekcije i

infestacije

Infekcije/

Oportunističke infekcije (kao što je latentna virusna reaktivacija npr. progresivna multifokalna leukoencefalopa tija, Herpes

zoster virus, Epstein-Barr virus), pneumonija

Limfoproliferati

vne bolesti (povezane sa EBV)

Maligne i

benigne neoplazme (uključujući ciste i polipe)

Mijelodisplastič

ni sidrom i akutna mijeloidna leukemija (uglavnom povezana sa prethodnom, istovremenom

ili narednom terapijom sa alkilirajućim agensima, inhibitorima topoizomeraze ili zračenjem)


Poremećaji na nivou krvi i limfnog


Neutropenija, anemija, trombocitopenij


Mijelosupresija


sistema

a

Imunološki poremećaji

Autoimuna

oboljenja (uključujući autoimunu hemolitičku anemiju, Evans- ov sindrom, trombocitopenij sku purpuru, vanbolničku pneumoniju, pemfigus)

Poremećaji metabolizma i ishrane

Anoreksija

Sindrom lize

tumora (uključujući insuficijenciju bubrega, metaboličku acidozu, hiperkalemiju, hipokalemiju, hiperurikemiju, hematuriju, uratnu kristaluriju, hiperfosfatemij u)


Poremećaji nervnog sistema


Periferna neuropatija


Konfuzija


Koma, napadi, agitacija


Cerebralna hemoragija

Poremećaji na nivou oka

Poremećaji vida

Slepilo, optički

neuritis, optička neuropatija

Kardiološki poremećaji

Srčana

insuficijencija, aritmije

Respiratorni, torakalni i

medijastinalni poremećaji

Kašalj

Pulmonarna

toksičnost (uključujući pulmonalnu fibrozu, pneumonitis,

Pulmonalna

hemoragija


dispneju)


Gastrointestin alni poremećaji


Povraćanje, dijareja, mučnina


Stomatitis


Gastrointestinal na hemoragija, abnormalni enzimi pankreasa

Hepatobilijarn i poremećaji

Abnormalni

enzimi jetre

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Osip

Karcinom kože,

toksična epidermalna nekroliza (Lyell tip), Stevens- Johnson-ov sindrom

Poremećaji reproduktivno g sistema i na nivou dojki

Hemoragijski

cistitis

Opšti poremećaji i

reakcije na mestu primene

Groznica,

zamor, slabost

Edem,

mukozitis, drhtavica, malaksalost


Predoziranje

Visoke doze fludarabin fosfata udružene su sa ireverzibilnom toksičnošću centralnog nervnog sistema koju karakteriše odloženo slepilo, koma i smrt. Visoke doze takođe mogu dovesti do teške trombocitopenije i neutropenije usled supresije koštane srži.


Nije poznat specifični antidot u slučaju predoziranja fludarabin fosfatom. Tretman podrazumeva prekid terapije i potpornu terapiju.


Inkompatibilnost


Ovaj lek ne sme se mešati sa ostalim lekovima, osim sa onim pomenutim u odeljku Instrukcije za upotrebu i rukovanje.


Instrukcije za upotrebu i rukovanje


Razblaženje

Fludarabin fosfat treba pripremiti za parenteralnu primenu pod aseptičkim uslovima dodajući sterilnu vodu za injekciju.


Neophodna doza (izračunata na osnovu telesne površine pacijenta) se uvlači u špric.


Za intravensku bolus injekciju ova doza se dodatno razblažuje sa 10 mL rastvora 0.9% NaCl. Alternativno, za infuziju, neophodna doza se može razblažiti sa 100 mL rastvora 0.9% NaCl i primeniti tokom oko 30 minuta.


Inspekcija pre upotrebe

Treba primeniti samo bistre i bezbojne rastvore bez prisutnih čestica. Lek ne treba primeniti u slučaju oštećenog kontejnera.


Rukovanje i odlaganje

Trudnice ne smeju rukovati fludarabin fosfatom. Potrebno je pratiti odgovarajuće smernice o pravilnom rukovanju i odlaganju citotoksičnih lekova. Materijal koji se prospe ili ne upotrebi mora se spaliti.


Potreban je oprez tokom rukovanja i pripreme rastvora fludarabin fosfata. Preporučuje se korišćenje zaštitnih rukavica i zaštitnih naočara kako bi se izbegao kontakt sa lekom u slučaju da se slomi bočica ili dođe do nekog drugog slučajnog prosipanja. Ako rastvor dođe u kontakt sa kožom ili sluznicom, zahvaćenu regiju treba temeljno isprati sapunom i vodom.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z