FISKocr

Prilenap


UPUTSTVO ZA LEK


Prilenap® tablete,5 mg

Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta


Prilenap tablete, 10 mg

Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta


Prilenap tablete, 20 mg

Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Prilenap®, tablete, 5 mg Prilenap, tablete, 10 mg Prilenap, tablete, 20 mg INN: enalapril


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Prilenap i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prilenap

 3. Kako se upotrebljava lek Prilenap

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Prilenap

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PRILENAP I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Prilenap sadrži aktivni sastojak enalapril-maleat, koji pripada grupi lekova poznatoj kao ACE (angiotenzin konvertujući enzim) inhibitori. Lek Prilenap deluje na taj način što dovodi do širenja krvnih sudova i na taj način snižava povišeni krvni pritisak. Lek obično deluje 1 sat nakon uzimanja i ispoljava svoje dejstvo do 24 časa. Kod nekih pacijenata će biti potrebno nekoliko nedelja terapije kako bi enalapril ispoljio svoj najbolji efekat na snižavanje krvnog pritiska.


  Lek Prilenap se koristi u lečenju:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PRILENAP


  Lek Prilenap ne smete koristiti ukoliko:  Ako niste sasvim sigurni, ili imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre upotrebe leka Prilenap.


  Uzimanje leka Prilenap sa hranom ili pićima


  Uzimanje leka Prilenap sa hranom ili bezalkoholnim tečnostima ne utiče značajno na dejstvo leka. Većina pacijenata uzima lek Prilenap sa malo tečnosti.


  Primena leka Prilenap u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Trudnoća

  Morate reći Vašem lekaru ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću. Vaš lekar će Vas savetovati da prestanete sa primenom leka Prilenap pre početka ili u trenutku kada saznate da ste trudni i da započnete terapiju drugim lekom. Lek Prilenap se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne sme se koristiti nakon 3. meseca trudnoće s obzirom da u tom periodu može dovesti do oštećenja ploda.


  Dojenje

  Ukoliko dojite, obratite se Vašem lekaru. Za vreme terapije lekom Prilenap se ne preporučuje dojenje novorođenčadi (prvih nekoliko nedelja nakon rođenja), naročito preveremeno rođenih beba.

  Vaš lekar će proceniti odnos koristi i rizika primene enalaprila za vreme dojenja starije odojčadi, u odnosu na druge lekove.


  Uticaj leka Prilenap na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama


  Možete osetiti vrtoglavicu ili zamor za vreme uzimanja leka Prilenap. Ukoliko osetite ove tegobe, nemojte da upravljate automobilom ili mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Prilenap


  Lek Prilenap sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PRILENAP


  Lek Prilenap uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je lekar preporučio i ne prekidajte lečenje ukoliko Vam Vaš lekar ne kaže da to uradite. Nemojte uzimati više tableta od onoga što je propisao Vaš lekar.


  Tablete jačine 5 mg se mogu podeliti po podeonoj crti, čime se omogućava primena doze od 2,5 mg (1/2 tablete od 5mg).


  Visok krvi pritisak
  Lek Prilenap se ne preporučuje kod novorođenčadi (starosti nekoliko nedelja) i kod dece sa bubrežnim problemima.


  Ako ste uzeli više leka Prilenap nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ponesite sa sobom kutiju leka.

  Simptomi predoziranja su: omaglica ili vrtoglavica koji nastaju usled trenutnog ili preteranog pada krvnog

  pritiska, bubrežna slabost, ubrzano plitko disanje, ubrzan srčani rad, lupanje srca, usporen srčani rad, uznemirenost i kašalj.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Prilenap


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu. Ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite dozu koju ste preskočili.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Prilenap


  Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom Prilenap bez saveta Vašeg lekara.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Prilenap, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava, prekinite sa terapijom i obratite se odmah Vašem

  lekaru:


 5. KAKO ČUVATI LEK PRILENAP


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Rok upotrebe:


  Prilenap, tablete, 5 mg: 2 (dve) godine. Prilenap, tablete, 10 mg: 3 (tri) godine. Prilenap, tablete, 20 mg: 3 (tri) godine.


  Nemojte koristiti lek Prilenap posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Prilenap


Prilenap, tablete, 5 mg


Aktivna supstanca je enalapril.

1 tableta sadrži 5 mg enalapril-maleata.


Ostali sastojci su:


Prilenap, tablete, 10 mg


Aktivna supstanca je enalapril.

1 tableta sadrži 10 mg enalapril-maleata.


Ostali sastojci su:


Prilenap, tablete, 20 mg


Aktivna supstanca je enalapril.

1 tableta sadrži 20 mg enalapril-maleata.


Ostali sastojci su:


Kako izgleda lek Prilenap i sadržaj pakovanja


Prilenap, tablete, 5 mg

Okrugle, bikonveksne tablete bele boje, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.

Blister pakovanje u kartonskoj kutiji. Pakovanje sadrži 20 tableta po 5 mg (2 blistera x 10 tableta).


Prilenap, tablete, 10 mg

Okrugle, bikonveksne tablete bele boje, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.


Blister pakovanje u kartonskoj kutiji. Pakovanje sadrži 20 tableta po 10 mg (2 blistera x 10 tableta).


Prilenap, tablete, 20 mg

Okrugle, bikonveksne tablete bele boje, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.

Blister pakovanje u kartonskoj kutiji. Pakovanje sadrži 20 tableta po 20 mg (2 blistera x 10 tableta).

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2012


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Prilenap tablete, 5 mg: 515-01-3286-12-001 od 22.01.2013.

Prilenap tablete, 10 mg: 515-01-5439-11-001 od 02.04.2012.

Prilenap tablete, 20 mg: 515-01-5442-11-001 od 02.04.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z