Moozeeck

ENBECIN


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


ENBECIN® mast za oči, 500 i.j./g+ 3,3 mg/g Pakovanje: tuba, 1 x 5 g


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


ENBECIN® 500 i.j./g+ 3,3 mg/g, mast za oči bacitracin, neomicin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ENBECIN® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ENBECIN ®

 3. Kako se upotrebljava lek ENBECIN ®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ENBECIN ®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ENBECIN® I ČEMU JE NAMENJEN


  ENBECIN® , kao kombinacija dva baktericidna antibiotika (bacitracina i neomicina), smanjuje znake infekcije na delu kože ili sluzokože na kome se primenjuje. Time dolazi do ublažavanja i nestanka pojava kao što su crvenilo, otok, ili gnojne promene na koži.

  Bacitracin deluje na gram-pozitivne bakterije, a neomicin na veliki broj gram-negativnih, kao i na neke gram- pozitivne bakterije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ENBECIN®


  ENBECIN® se primenjuje lokalno, mogućnost sistemske resorpcije je mala, ali ipak upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

  Lek ENBECIN® ne smete koristiti:


  Ne upotrebljavajte ENBECIN® ako ste preosetljivi na neku od aktivnih komponenti leka - bacitracin ili neomicin, ili bilo koji sastojak leka. Takođe ne smete primenjivati ENBECIN® ukoliko ste preosetljivi na sledeće lekove: framicetin, kanamicin, gentamicin i druge srodne lekove.

  Ne smete upotrebljavati ENBECIN® ukoliko imate gluvoću nervnog porekla i ukoliko postoji mogućnost značajne sistemske resorpcije.

  Ako imate perforaciju (pucanje) bubne opne ne smete primenjivati ENBECIN® kod infekcija spoljašnjeg uva.


  Kada uzimate lek ENBECIN® posebno vodite računa:


  ENBECIN® ne treba primenjivati na veće površine oštećene kože, na veće rane i ulceracije (gnojni čirevi), jer može doći do resorpcije i pojave znakova sistemske toksičnosti.

  U slučaju značajne sistemske resorpcije, neomicin, može izazvati nepovratnu ototoksičnost (oštećenje slušnog nerva) i dovesti do pogoršanja postojeće delimične gluvoće. Neomicin i bacitracin imaju nefrotoksični potencijal (mogu dovesti do oštećenja bubrega).

  ENBECIN® primenjujte 7 do 10 dana, nikako duže, jer produžena primena dovodi do pojave superinfekcije neosetljivim mikroorganizmima, uključujući gljivice. Ne sme se prekoračiti preporučena doza.

  Alergijske reakcije na neomicin obično su ukrštene sa drugim aminoglikozidima.

  Ako se pojave crvenilo, otok ili lokalni nadražaj, odmah prekinuti primenu ENBECINA®. ENBECIN® može da uspori zarastanje ranica na rožnjači.

  Ne preporučuje se primena leka kod dece mlađe od 2 godine života.

  U slučaju oštećenja bubrežne funkcije, smanjeno je izlučivanje neomicina, što je povezano sa povećanim rizikom od oštećenja sluha. Zbog toga se, zavisno od stepena oštećenja bubrega mora smanjiti doza leka.


  Starije osobe

  Pažljivo primenjivati lek kod starijih osoba kod kojih postoji smanjena funkcija bubrega i povećana mogućnost sistemske resorpcije leka.


  Primena drugih lekova


  ENBECIN® se primenjuje lokalno, mogućnost sistemske resorpcije je mala, pa je samim tim mala i mogućnost neželjenih interakcija sa drugim lekovima.

  Ukoliko dođe do značajne sistemske resorpcije leka ENBECIN®, može doći do pojačanja intenziteta i dužine trajanja depresije disanja pri istovremenoj primeni lekova iz grupe nervnomišićnih blokatora.

  Istovremena primena drugih aminoglikozidnih preparata se ne preporučuje.


  Uzimanje leka ENBECIN® sa hranom ili pićima Uzimanje hrane ili pića ne utiče na resorpciju leka. Primena leka ENBECIN® u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da primenjujete lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Trudnoća

  Nema dovoljno podataka o lokalnoj primeni neomicina u toku trudnoće i dojenja, zbog toga se ne preporučuje

  primena leka u toku trudnoće, ukoliko to nije neophodno.

  Dojenje

  Nema podataka o izlučivanju aktivnih sastojaka u majčino mleko. Potreban je oprez ukoliko se lek primenjuje u toku dojenja.

  Uticaj leka ENBECIN® na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  ENBECIN® ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom i mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka ENBECIN®


  Pomoćne materije koje sadrži ENBECIN® su neškodljive i nisu poznate neželjene reakcije na neku od ovih supstanci.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ENBECIN®


  Infekcije oka:

  1-3 puta dnevno naneti mast u tankom sloju na posuvraćeni donji kapak i vežnjaču.


  Infekcije kože i spoljašnjeg uva:

  1-3 puta dnevno naneti mast u tankom sloju na obolelo mesto.


  Terapijska primena ne treba da traje duže od 7 dana bez ponovne procene lekara.


  Deca

  Kod dece se lek primenjuje na isti način kao i kod odraslih.

  Ne preporučuje se primena leka kod dece mlađe od 2 godine, zbog mogućnosti veće resorpcije leka.


  Osobe sa smanjenom bubrežnom funkcijom

  Dozu leka treba smanjiti u ovim slučajevima.


  Ako ste uzeli više leka ENBECIN® nego što je trebalo


  Ne postoje specifični simptomi i znaci pri predoziranju lekom. Ukoliko dođe do sistemske resorpcije leka mogu se javiti znaci sistemske toksičnosti (oštećenje bubrega i sluha).


  U slučaju predoziranja treba prekinuti primenu leka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ENBECIN®


  U slučaju da ste zaboravili da primenite lek, odmah nastavite sa terapijom kao u prethodnom periodu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek ENBECIN®


  Ne treba prekidati terapiju bez savetovanja sa lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i ENBECIN® može imati neželjena dejstva.

  Preosetljivost na neomicin je retka u opštoj populaciji. Međutim, u određenim grupama dermatoloških pacijenata, kao što su oni sa venskom stazom (proširene vene), ekcemom ili ulceracijama (gnojni čirevi na koži), postoji povećana osetljivost na neomicin.

  Ova preosetljivost se manifestuje kao crvenilo i ljuštenje kože, pojava ekcema na već oštećenoj koži ili kao nemogućnost zarastanja oštećenja kože.

  Može doći do alergijske reakcije na oku (svrab, crvenilo, otok kapaka), u tom slučaju odmah prekinuti primenu


  leka ENBECIN®.

  Preosetljivost pri lokalnoj primeni bacitracina je retka. Ona uključuje i mogućnost nastanka anafilaktičke reakcije.

  Veoma retko moguća je pojava ototoksičnosti i nefrotoksičnosti pri lokalnoj primeni masti.

  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na ENBECIN®, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ENBECIN®


  Rok upotrebe


  3 godine

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25C, u originalnom pakovanju.

  Posle prvog otvaranja leka, čuvati na temperaturi do 25ºC u originalnom pakovanju, najduže 28 dana. Čuvati van domašaja dece.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ENBECIN®


Sadržaj aktivnih supstanci:

1 g masti sadrži bacitracina 500 i.j. i neomicina 3,3 mg (u obliku neomicin-sulfata).


Sadržaj pomoćnih supstanci: parafin beli, meki


Kako izgleda lek ENBECIN® i sadržaj pakovanja


Izgled: homogena poluprovidna mast, skoro bele do bledožute boje. Pakovanje: tuba sa 5 g masti spakovana u kutiju.


Nosilac dozvole i Proizvođač


GALENIKA a.d.

Batajnički drum b.b. 11 080 Beograd

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6370-10-001 od 29.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z