FISKocr

DEFRINOL


UPUTSTVO ZA LEK


DEFRINOL® 30 mg /200 mg, film tableta

Pakovanje: blister, 2 x 10 film tableta


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


DEFRINOL 30 mg/200 mg, film tableta pseudoefedrin, ibuprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek DEFRINOL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek DEFRINOL

 3. Kako se upotrebljava lek DEFRINOL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek DEFRINOL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DEFRINOL I ČEMU JE NAMENJEN


  DEFRINOL je lek koji pripada grupi nazalnih dekongestiva i predstavlja kombinaciju pseudoefedrin- hidrohlorida i ibuprofena. Ibuprofen je nesteroidni antiinflamatorni lek (NSAIL) koji smanjuje bol, snižava povišenu telesnu temperaturu i uklanja znake zapaljenjskog procesa. Pseudoefedrin-hidrohlorid je lek koji dovodi do sužavanja krvnih sudova (vazokonstrikcija) u sluznici nosa i na taj način omogućava bolju prohodnost disajnih puteva.


  DEFRINOL se koristi za ublažavanje simptoma prehlade i gripa kao što su bolovi u mišićima, glavobolja, bol u grlu, povišena telesna temperatura, začepljenost nosa i sinusa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DEFRINOL


Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


Lek DEFRINOL ne smete koristiti:


Ne uzimajte DEFRINOL: 1. KAKO ČUVATI LEK DEFRINOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka trajanja označenog na pakovanju.

  Nemojte koristiti lek DEFRINOL posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25º C, u originalnom pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni.Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek DEFRINOL


Sadržaj aktivnih supstanci:

1 film tableta sadrži 30 mg pseudoefedrin-hidrohlorida i 200 mg ibuprofena.


Sadržajpomoćnihsupstanci– jezgratablete:

kalcijum-hidrogen fosfat, dihidrat ; skrob, kukuruzni ; natrijum-skrobglikolat (tip A) ; hipromeloza ; magnezijum stearat


Sadržajpomoćnihsupstanci– filmatablete :

hipromeloza ; makrogal 6000 ; talk ; titan-dioksid (E171) ; boja Poncea 4R lake (E124)


Kako izgleda lek DEFRINOL i sadržaj pakovanja Izgled: ovalne , bikonveksne, film tablete crvene boje Pakovanje: 2 PVC- aluminijumskih blistera


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-4773-11-001 od 11.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z