FISKocr

Astax


UPUTSTVO ZA LEK


Astax, film tableta, 10 mg

Pakovanje:ukupno 28 kom, blister , 2 x 14 kom

Astax, film tableta, 20 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom

Astax, film tableta, 40 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Proizvođač: FARMAL D.D.,


Adresa: Hrvatska, Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8

Podnosilac

zahteva: DE-TA-P D.O.O.

Adresa: Valjevo, Radnička 73


Astax, 10mg, film tableta Astax, 20mg, film tableta Astax, 40mg, film tableta


simvastatin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Astax i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Astax

 3. Kako se upotrebljava lek Astax

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Astax

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Astax I ČEMU JE NAMENJEN


  Astax je lek koji se koristi za snižavanje nivoa koncentracije ukupnog holesterola, „lošeg holesterola“ (LDL holesterola) i masnih supstanci koje se zovu trigliceridi u krvi. Osim toga, Astax povećava koncentraciju

  „dobrog holesterola“ (HDL holesterola). Trebalo bi da ostanete na dijeti za snižavanje nivoa holesterola i za vreme uzimanja ovog leka. Astax pripada klasi lekova koji se zovu statini.


  Astax se koristi kao dodatak dijeti ako imate:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Astax


  Lek Astax ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ASTAX


  Uvek uzimajte lek Astax tačno onako kako Vam je to rekao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni kako da uzimate lek proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Tokom terapije lekom Astax treba i dalje da se pridržavate dijete za snižavanje nivoa holesterola. Doza leka Astax je jedna tableta od 10 mg, 20 mg ili 40 mg uzete na usta, jednom dnevno.


  Za decu (od 10 do 17 godina), uobičajena preporučena početna doza iznosi 10 mg dnevno, uveče. Maksimalna peporučena doza je 40 mg dnevno.

  Doza od 80 mg preporučuje se samo za odrasle pacijente sa veoma visokim nivoom holesterola i sa visokim rizikom za nastanak srčanog oboljenja.

  Vaš lekar će utvrditi koja je doza najbolja za Vas na osnovu Vašeg stanja, terapije koju trenutro uzimate i na osnovu toga kakav Vam je status rizika.

  Lek Astax treba da uzimate uveče. Ovaj lek možete da uzimate bilo sa hranom, bilo bez nje. Uobičajena početna

  doza j e 10, 20 ili, u nekim slučajevima, 40 mg dnevno. Vaš lekar može da prilagodi dozu leka nakon najmanje 4 nedelje od početka terapije, a do najviše 80 mg dnevno. Vaš lekar može da Vam propiše i niže doze, a posebno ukoliko istovremeno uzimate određene lekove koji su gore navedeni ili ukoliko imate određene probleme sa bubrezima. Nastavite sa uzimanjem leka Astax sve dok Vam Vaš lekar ne kaže da prestanete da uzimate lek. Ako Vam je Vaš lekar propisao da uzimate lek Astax zajedno sa nekim drugim lekom za snižavanje nivoa holesterola iz grupe smola koje vezuju žučne kiseline, treba da uzmete lek Astax najmanje 2 sata pre ili 4 sata posle uzimanja tog drugog leka.

  Ako ste uzeli više leka Astax nego što je trebalo


  Molimo Vas da odmah o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Astax


  Nemojte da uzimate dodatnu tabletu. Nastavite sa uobičajenim uzimanjem leka u uobičajeno vreme narednog dana.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Astax


  Može da dođe do ponovnog porasta nivoa Vašeg holesterola.

  Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi upotrebe ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao svi lekovi, i lek Astax može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Sledeći termini su korišćeni da bi se opisalo koliko često su beležena neželjena dejstva:


  Laboratorijske vrednosti

  Primećeno je povećanje nekih parametara na testovima krvi za funkciju jetre i mišićnog enzima (kreatin kinaza). Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u


  ovom uputstvu, obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ASTAX


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Astax, film tablete se ne smeju koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja dece!

  Ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Astax

Aktivna supstanca Astax film tableta je simvastatin.


Jedna film tableta Astax od 10mg sadrži 10mg simvastatina. Jedna film tableta Astax od 20mg sadrži 20mg simvastatina. Jedna film tableta Astax od 40mg sadrži 40mg simvastatina

Astax film tablete 10mg, 20mg i 40mg sadrže sledeće pomoćne supstance:


Astax 10 mg film tableta

Jezgro: laktoza, monohidrat; skrob, preželatinizovan; butilhidroksianizol (E320); askorbinska kiselina; limunska kiselina, monohidrat; celuloza, mikrokristalna i magnezijum-stearat.

Film: hipromeloza; hidroksipropilceluloza; titan-dioksid (E 171); talk; gvožđe (III) - oksid, žuti (E 172) i gvožđe

(III) - oksid, crveni (E172).


Astax 20 mg film tableta

Jezgro: laktoza, monohidrat; skrob, preželatinizovan; butilhidroksianizol (E320); askorbinska kiselina; limunska kiselina, monohidrat; celuloza, mikrokristalna i magnezijum-stearat.

Film: hipromeloza; hidroksipropilceluloza; titan-dioksid (E 171); talk i gvožđe (III) - oksid, žuti (E 172).


Astax 40 mg film tableta

Jezgro: laktoza, monohidrat; skrob, preželatinizovan; butilhidroksianizol (E320); askorbinska kiselina; limunska kiselina, monohidrat; celuloza, mikrokristalna i magnezijum-stearat.

Film: hipromeloza; hidroksipropilceluloza; titan-dioksid (E 171); talk i gvožđe (III) - oksid, žuti (E 172).


Kako izgleda lek Astax i sadržaj pakovanja


Astax 10mg film tableta: bikonveksne film tablete svetlo ružičaste boje sa utisnutom oznakom "A" na jednoj strani i utisnutom oznakom "01" na drugoj strani. .

Astax 20mg film tableta: bikonveksne film tablete svetlo ružičaste boje sa utisnutom oznakom "A" na jednoj strani i utisnutom oznakom "02" na drugoj strani.

Astax 40mg film tableta: bikonveksne film tablete ružičaste boje sa utisnutom oznakom "A" na jednoj strani i utisnutom oznakom "03" na drugoj strani. .


Pakovanje:

28 (2x14) film tableta po 10mg u PVC/PVdC-Al blisteru, u kutiji. 28 (2x14) film tableta po 20mg u PVC/PVdC-Al blisteru, u kutiji. 28 (2x14) film tableta po 40mg u PVC/PVdC-Al blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Proizvođač: FARMAL D.D., Hrvatska, Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8 DE-TA-P D.O.O., Valjevo, Radnička 73


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj dozvole za stavljanje u promet leka Astax, film tableta, 28 x (10 mg): 515-01-0468-12-001 od 28.12.2012.

Broj dozvole za stavljanje u promet leka Astax, film tableta, 28 x (20 mg): 515-01-0467-12-001 od 28.12.2012.

Broj dozvole za stavljanje u promet leka Astax, film tableta, 28 x (40 mg):

515-01-0466-12-001 od 28.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z