Moozeeck

Lipanthyl 145


UPUTSTVO ZA LEK


Lipanthyl® 145, film tableta, 145 mg

Pakovanje: blister, 3x10 film tableta


Proizvođač: Recipharm Fontaine


Adresa: Rue des Prés Potets, 21121 Fontaine-lès-Dijon, Francuska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115d, 11000 Beograd


Lipanthyl® 145, 145 mg, film tableta fenofibrat

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Lipanthyl 145 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lipanthyl 145

 3. Kako se upotrebljava lek Lipanthyl 145

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lipanthyl 145

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LIPANTHYL 145 I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Lipanthyl 145 spada u grupu lekova koji se zovu fibrati. Ovi lekovi se koriste za sniženje nivoa masti (lipida) u krvi. Na primer, masti koje se zovu trigliceridi.

  Lek Lipanthyl 145 se koristi zajedno sa dijetom koja podrazumeva nizak unos masti i drugim nemedicinskim merama, kao što je vežbanje i smanjenje težine, da bi se snizio nivo masti u krvi.


  Lek Lipanthyl 145 se koristi u terapiji teške hipertrigliceridemije sa ili bez niskog HDL holesterola. Lek se koristi kod mešovite hiperlipidemije kada su statini kontraindikovani ili se ne podnose.

  Lek Lipanthyl 145 se pod određenim okolnostima može koristiti zajedno sa drugim lekovima (statinima), kada

  se nivo masti u krvi ne može kontrolisati samo statinima, kod mešovite hiperlipidemije kod pacijenata sa visokim kardiovaskularnim rizikom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LIPANTHYL 145

  Lek Lipanthyl 145 ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LIPANTHYL 145


  Lek Lipanthyl 145 uzimajte uvek tačno onako kako vam je objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje leka

  Progutajte tabletu sa čašom vode. Ne lomite i ne žvaćite tabletu.


  Preporučena doza je jedna tableta na dan.

  Ako trenutno uzimate jednu kapsulu leka fenofibrata 200 mg ili jednu tabletu leka Lipanthyl 160, možete da pređete na jednu tabletu leka Lipanthyl 145 mg.


  Osobe sa problemima sa bubrezima

  Ako imate problema sa bubrezima, možda će Vam lekar reći da smanjite dozu. Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom u vezi toga.


  Upotreba kod dece i adolescenata

  Upotreba leka Lipanthyl 145 ne preporučuje se osobama mlađim od 18 godina.


  Napomena

  Trenutno su u Republici Srbiji registrovani samo lekovi koji sadrže fenofibrat u jačini od 145mg i 160mg.


  Ako ste uzeli više leka Lipanthyl 145 nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka Lipanthyl 145 ili je neko drugi uzeo Vaš lek, obratite se Vašem lekaru ili idite u najbližu bolnicu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lipanthyl 145


  Ako Vam lekar prekine upotrebu leka, ne čuvajte preostale tablete, osim ukoliko Vam lekar ne kaže da to uradite. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Lipanthyl 145 kao i svi drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne ispoljavaju kod svih.


  Prestanite sa upotrebom leka Lipanthyl 145 i odmah se obratite svom lekaru, ako primetite bilo koje od navedenih ozbiljnih neželjenih dejstava - možda će Vam trebati hitno medicinsko lečenje:

 5. KAKO ČUVATI LEK Lipanthyl 145


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe


  3 godine

  Nemojte koristiti lek Lipanthyl 145 posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i blisteru. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Ne bacajte neupotrebljeni lek u otpadne vode ili kućni otpad. Oko načina bacanja leka koji više ne koristite pitajte svog farmaceuta. Ovo će pomoći zaštiti životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Lipanthyl 145

Aktivna supstanca je fenofibrat. Svaka tableta leka Lipanthyl 145 sadrži 145 miligrama (mg) fenofibrata. Pomoćne supstance su: saharoza; laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna silikonizovana (silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalna); krospovidon; hipromeloza; natrijum-laurilsulfat; dokusat- natrijum; magnezijum-stearat; polivinilalkohol; titan dioksid; talk; lecitin iz soje;

ksantan guma


Kako izgleda lek Lipanthyl 145 i sadržaj pakovanja


Lipanthyl 145 film tableta je bela, ovalna film tableta sa utisnutom oznakom „145“ na jednoj strani i logom

„Fournier“ na drugoj strani.

10 film tableta su pakovane u transparentan PVC/PE/PVDC/Alu blister. Kutija sadrži 3 blistera sa po 10 film tableta, ukupno 30 film tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo Abbott Laboratories S.A. Bulevar Mihajla Pupina 115d, 11 000 Beograd


Proizvođač:

Recipharm Fontaine

Rue des Prés Potets, 21121 Fontaine-lès-Dijon, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj dozvole: 515-01-8401-12-001 od 03.06.2014.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z