Moozeeck

Escitex


UPUTSTVO ZA LEK


Δ

Escitex®, film tableta, 5 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Δ

Escitex®, film tableta, 10 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Δ

Escitex®, film tableta, 15 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Δ

Escitex®, film tableta, 20 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Napomena: ∆-Prazan trougao u boji teksta (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine).


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D. Leskovac


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D. Leskovac

Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Δ Escitex®, 5 mg, film tableta

Δ Escitex®, 10 mg, film tableta

Δ Escitex®, 15 mg, film tableta Δ Escitex®, 20 mg, film tableta


INN: escitalopram


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Escitex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Escitex

 3. Kako se upotrebljava lek Escitex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Escitex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ESCITEX I ČEMU JE NAMENJEN


  Escitex spada u grupu antidepresiva koji se nazivaju selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI). Ovi lekovi deluju na serotoninski sistem u mozgu povećavajući nivo serotonina. Poremećaji u serotoninskom sistemu se smatraju važnim faktorom u razvoju depresije i njoj srodnih oboljenja.


  Escitex sadrži escitalopram i koristi se za lečenje depresije (epizoda major depresije) i anksioznih poremećaja (kao što su panični poremećaji sa agorafobijom (strah od otvorenog prostora) ili bez nje, socijalni anksiozni poremećaj, generalizovani anksiozni poremećaj i opsesivno-kompulsivni poremećaj (prisilne misli koje Vas teraju da stalno ponavljate određenu radnju)).


  Možda će biti potrebno da prođe nekoliko nedelja pre nego što počnete da se osećate bolje. Nastavite sa terapijom lekom Escitex, čak i ako je potrebno da prođe izvesno vreme pre nego što osetite neko poboljšanje Vašeg stanja.


  Morate se obratiti Vašem lekaru ukoliko se ne osećate bolje ili ukoliko Vam je lošije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ESCITEX


  Lek Escitex ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ESCITEX


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je Vaš lekar rekao. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Odrasli

  Depresija

  Uobičajena preporučena doza leka Escitex je 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Lekar može da poveća Vašu dozu do najviše 20 mg dnevno.


  Panični poremećaj

  Početna doza leka Escitex je 5 mg kao jedna dnevna doza, tokom prve nedelje, pre nego što se doza poveća na 10 mg dnevno. Lekar kasnije može povećati dozu do maksimalne doze od 20 mg dnevno.


  Socijalni anksiozni poremećaj

  Uobičajena preporučena doza leka Escitex je 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Lekar može ili da smanji Vašu dozu na 5 mg dnevno ili da je poveća do najviše 20 mg dnevno, u zavisnosti od toga kako reagujete na lek.


  Generalizovani anksiozni poremećaj

  Uobičajena preporučena doza leka Escitex je 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Lekar može da poveća Vašu dozu do najviše 20 mg dnevno.


  Opsesivno-kompulsivni poremećaj

  Uobičajena preporučena doza leka Escitex je 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Lekar može da poveća Vašu dozu do najviše 20 mg dnevno.


  Stariji pacijenti (stariji od 65 godina):


  Uobičajena preporučena početna doza leka Escitex je 5 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Lekar može da poveća Vašu dozu do najviše 10 mg dnevno.


  Deca i adolescenti (mlađi od 18 godina):


  Lek Escitex se obično ne daje deci i adolescentima. Za više informacija pogledajte deo 2 „Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Escitex“.


  Lek Escitex možete uzimati bez obzira na obroke. Tabletu progutajte sa malo vode. Nemojte da je žvaćete zato što je gorkog ukusa. Ako je neophodno, tabletu možete da podelite.


  Trajanje terapije


  Pre nego što počnete da se osećate bolje može da prođe i nekoliko nedelja. Nastavite da uzimate lek Escitex čak i ako prođe neko vreme pre nego što osetite bilo kakvo poboljšanje vašeg stanja. Nemojte menjati dozu svog leka bez prethodnog dogovora sa lekarom. Nastavite da uzimate lek Escitex onoliko dugo koliko Vam je to lekar preporučio. Ako suviše brzo prekinete terapiju, simptomi se mogu vratiti. Preporučuje se da terapiju treba nastaviti najmanje 6


  meseci nakon što ponovo počnete da se osećate dobro.


  Ako ste uzeli više leka Escitex nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više od preporučene doze leka Escitex, odmah se obratite svom lekaru ili najbližoj bolničkoj hitnoj službi. Ovo uradite čak i ako nemate znakova nelagodnosti. Neki od znakova predoziranja mogu da budu ošamućenost, tremor (drhtanje), nervoza, konvulzije (grčevi), koma, mučnina, povraćanje, promene srčanog ritma, snižen krvni pritisak i promena ravnoteže tečnosti/soli u organizmu. Kutiju leka Escitex ponesite sa sobom kada idete kod lekara ili u bolnicu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Escitex

  Nemojte uzimati duplu dozu ako ste propustili da uzmete prethodnu. Ako ste zaboravili da uzmete dozu i setite se pre nego što legnete, odmah je uzmite. Sledećeg dana nastavite po uobičajenom rasporedu. Ako se setite tokom noći ili sledećeg dana, izostavite propuštenu dozu i nastavite po uobičajenom rasporedu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Escitex

  Nemojte prekidati sa uzimanjem leka Escitex osim ako Vam to ne kaže lekar. Kada završite svoju terapiju, obično se savetuje da se doza leka Escitex postepeno smanjuje tokom nekoliko nedelja.


  Kada prestanete da uzimate lek Escitex, naročito ako to bude naglo, možda će se javiti apstinencijalni simptomi (simptomi prekida terapije). Oni su uobičajeni prilikom prekida lečenja lekom Escitex. Rizik je veći kada se Escitex koristi duži vremenski period ili kada su doze bile visoke, ili kada se doza suviše brzo smanji. Kod većine ljudi simptomi su blagi i nestaju sami od sebe tokom dve nedelje. Međutim, kod nekih pacijenta mogu biti ozbiljnijeg intenziteta i mogu duže da traju (2–3 meseca ili više). Ako se kod Vas jave ozbiljni simptomi apstinencije kada prestanete da uzimate lek Escitex, obratite se lekaru. Lekar će Vam možda savetovati da ponovo počnete da uzimate lek i da prekid terapije bude sporiji.


  Simptomi naglog prekida primene leka su: osećaj ošamućenost (nestabilnost ili gubitak ravnoteže), osećaj sličan žmarcima, osećaj vrućine i (ređe) osećaji slični strujnom udaru – i u glavi, poremećaji sna (živopisni snovi, noćne more, nesanica), osećaj anksioznosti, glavobolja, osećanje mučnine, znojenje (uključujući i noćno znojenje), osećaj uznemirenosti ili uzbuđenosti, tremor (drhtavica), osećaj zbunjenosti ili dezorijentisanosti, emocionalna nestabilnost ili razdražljivosti, proliv, poremećaji vida, nejednako ili jako kucanje srca (palpitacije).


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Escitex može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Neželjena dejstva obično nestanu nakon nekoliko nedelja terapije. Imajte u vidu da mnoga neželjena dejstva mogu takođe biti i simptomi bolesti i otuda ona će se poboljšati kada počnete da se osećate bolje.


  Obratite se lekaru ako dobijete bilo koje od sledećih neželjenih dejstava tokom terapije:


  Povremeno (mogu se javiti kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ESCITEX


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe je 36 meseci.

  Nemojte koristiti lek Escitex posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece!


  Čuvati na temperaturi od 25° C.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Escitex


Jedna tableta sadrži 5 mg escitaloprama u obliku 6,39 mg escitalopram-oksalata.


Sastav jezgra tablete:


Celuloza, mikrokristalna;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Kroskarmeloza-natrijum;

Talk;

Magnezijum-stearat.


Sastav filma za oblaganje Opadry 03F28446 White


Hipromeloza 6CP; Titan-dioksid; Makrogol 6000.


Jedna tableta sadrži 10 mg escitaloprama u obliku 12,78 mg escitalopram-oksalata.

Sastav jezgra tablete:


Celuloza, mikrokristalna;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Kroskarmeloza-natrijum;

Talk;

Magnezijum-stearat.


Sastav filma za oblaganje Opadry 03F28446 White


Hipromeloza 6CP; Titan-dioksid; Makrogol 6000.


Jedna tableta sadrži 15 mg escitaloprama u obliku 19,17 mg escitalopram-oksalata.

Sastav jezgra tablete:


Celuloza, mikrokristalna;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni;


Kroskarmeloza-natrijum; Talk;

Magnezijum-stearat.


Sastav filma za oblaganje Opadry 03F28446 White


Hipromeloza 6CP; Titan-dioksid; Makrogol 6000.


Jedna tableta sadrži 20 mg escitaloprama u obliku 25,56 mg escitalopram-oksalata.

Sastav jezgra tablete:


Celuloza, mikrokristalna;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Kroskarmeloza-natrijum;

Talk;

Magnezijum-stearat.


Sastav filma za oblaganje Opadry 03F28446 White


Hipromeloza 6CP; Titan-dioksid; Makrogol 6000.


Kako izgleda lek Escitex i sadržaj pakovanja


Escitex, 5 mg:

Bela, okrugla, bikonveksna film tableta, prečnika 6 mm, sa oznakom 'E' na jednoj strani. Escitex, 10 mg:

Bela, ovalna, bikonveksna film tableta, 6,4 x 9,25 mm, sa utisnutim 'E' na jednoj strani i podeonom crtom na drugoj strani i bočnim stranama.

Escitex, 15 mg:

Bela, ovalna, bikonveksna film tableta, 7,3 x 10,6 mm, sa utisnutim 'E' na jednoj strani i podeonom crtom na drugoj strani i bočnim stranama.

Escitex, 20 mg:

Bela, ovalna, bikonveksna film tableta, 8 x 11,7 mm, sa utisnutim 'E' na jednoj strani i podeonom crtom na drugoj strani i bočnim stranama.


Unutrašnje pakovanje: tri Al/PVC/PVDC blistera sa po deset film tableta. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D., Vlajkova 199, 16 000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Δ Escitex®, film tableta, 5 mg: 515-01-0236-12-001 od 19.12.2013.

Δ Escitex®, film tableta, 10 mg: 515-01-0237-12-001 od 19.12.2013.

Δ Escitex®, film tableta, 15 mg: 515-01-0238-12-001 od 19.12.2013.

Δ Escitex®, film tableta, 20 mg: 515-01-0239-12-001 od 19.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z