FISKocr

Hemokvin plus


UPUTSTVO ZA LEK


Hemokvin plus®, film tablete, 20 mg+12,5 mg

Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom


Proizvođač: Hemofarm A.D. u saradnji sa PFIZER H.C.P. CORPORATION Adresa: Hemofarm A.D. - Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika

Srbija;

PFIZER H.C.P. CORPORATION - 235 East 42nd Street, New

York, USA Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Hemokvin plus®, 20 mg+12,5 mg, film tablete INN: kvinapril, hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Hemokvin plus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Hemokvin plus

 3. Kako se upotrebljava lek Hemokvin plus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Hemokvin plus

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HEMOKVIN PLUS I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Hemokvin plus se koristi za lečenje povećanog krvnog pritiska.

  Lek Hemokvin plus kao aktivne supstance sadrži kvinapril i hidrohlortiazid. Kvinapril pripada grupi lekova pod nazivom angiotenzin konvertujući enzim (ACE) inhibitori. ACE inhibitori dovode do širenja krvnih sudova u organizmu, a samim tim i do smanjenja pritiska u krvnim sudovima. Hidrohlortiazid pripada grupi lekova pod nazivom diuretici. Diuretici dovode do oslobađanja viška tečnosti iz organizma i koriste se kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HEMOKVIN PLUS


  Lek Hemokvin plus ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HEMOKVIN PLUS


  Lek Hemokvin plus uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek je namenjen za oralnu primenu. Lek se uzima nezavisno od obroka i u tačno određeno vreme svakog dana radi postizanja što boljeg terapijskog odgovora. Progutajte celu tabletu sa malo tečnosti.

  Nemojte žvakati, deliti ili lomiti tabletu.


  Odrasli


  Preporučena doza leka Hemokvin plus iznosi 1 tableta dnevno.


  Bubrežna slabost


  Usled prisustva hidrohlortiazida, lek Hemokvin plus se ne sme koristiti kod pacijenata sa teškom bubrežnom bolešću.


  Stariji


  Preporučuje se primena što nižih doza leka, do postizanja adekvatne kontrole krvnog pritiska.


  Deca i adolescenti (mlađi od 18 godina)


  Ne preporučuje se primena leka Hemokvin plus kod ove uzrastne grupe pacijenata.


  Ako ste uzeli više leka Hemokvin plus nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Hemokvin plus od onoga što Vam je preporučeno, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ponesite sa sobom kutiju leka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Hemokvin plus


  Ako zaboravite da uzmete dozu leka u preporučeno vreme, uzmite je kad dođe vreme za narednu dozu. Nikad ne uzimajte dvostruku dozu leka da nadoknadite preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Hemokvin plus


  Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom Hemokvin plus bez saveta Vašeg lekara. Vaš lekar će odlučiti o eventualnom prekidu terapije.ž


  Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi primene ovog leka obratite se za savet Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i u slučaju primene drugih lekova, propisana doza leka Hemokvin plus kod određenog broja bolesnika može dovesti do neželjenih reakcija.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah prestanite sa uzimanjem leka i obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Sledeća neželjena dejstva su veoma retka (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek) ali mogu biti veoma ozbiljna:


 5. KAKO ČUVATI LEK HEMOKVIN PLUS


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Hemokvin plus posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25° C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Hemokvin plus Aktivne supstance su:


1 film tableta sadrži 20 mg kvinaprila (u obliku kvinapril-hidrohlorida) i 12,5 mg hidrohlortiazida.


Ostali sastojci su:


U sastavu jezgra tablete:Kako izgleda lek Hemokvin plus i sadržaj pakovanja


Film tablete.

Trouglaste, bikonveksne film tablete, ružičaste boje, koje na jednoj strani imaju utisnutu podeonu crtu. U jednoj složivoj kutiji se nalaze 2 oPA/AL/PVC-aluminijumska blistera sa po 10 film tableta.

Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač

Hemofarm A.D. u saradnji sa PFIZER H.C.P. CORPORATION, Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika

Srbija; 235 East 42nd Street, New York, USA Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Decembar, 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2576-12-001 od 13.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z