FISKocr

Olicard


UPUTSTVO ZA LEK


Olicard®, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 40 mg Pakovanje: ukupno 50 komada, blister, 5x10 kom


Olicard®, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 60 mg Pakovanje: ukupno 50 komada, blister, 5x10 kom


Proizvođač: Temmler Pharma GmbH & Co.KG

Adresa: Temmlerstrasse 2, 35039 Marburg, Nemačka

Podnosilac zahteva: BELUPO, lijekovi i kozmetika D.D. - Predstavništvo

Adresa: Mosorska 1, Beograd, Srbija


Olicard® 40 mg, 60 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda izosorbidmononitrat

Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Olicard i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Olicard

 3. Kako se upotrebljava lek Olicard

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Olicard

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK OLICARD I ČEMU JE NAMENJEN

  Olicard je lek namenjen lečenju poremećaja cirkulacije u krvnim sudovima srca.


  Koristi se za sprečavanje i dugotrajno lečenje srčanog bola koji nastaje zbog poremećaja cirkulacije u krvnim sudovima srca (angina pectoris).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OLICARD®


  Lek Olicard ne smete koristiti:

  Ne uzimajte lek Olicard :

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Olicard

  Lek Olicard uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Olicard 40 mg

  Uobičajena dnevna doza je jedna kapsula sa produženim oslobađanjem jednom dnevno (što odgovara 40 mg izosorbidmononitrata)

  Maksimalna dnevna doza je dva puta dnevno jedna kapsula sa produženim oslobađanjem jednom dnevno (što

  odgovara 2 x 40 mg izosorbidmononitrata)

  Da bi se postigao pun efekat leka pri primeni leka Olicard 40 mg 2 puta dnevno (što odgovara 80 mg izosorbidmononitrata), drugu dozu treba uzeti u roku od 6 sati nakon prve doze.


  Olicard 60 mg

  Uobičajena dnevna doza je jedna kapsula sa produženim oslobađanjem jednom dnevno (što odgovara 60 mg izosorbidmononitrata), osim ako lekar ne propiše drugačije


  Terapiju lekom Olicard treba započeti najnižom dozom i postepeno je povećavati do postizanja terapijskog efekta.


  Deca

  Lek Olicard nije namenjen za primenu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina usled nedostataka podataka o efikasnosti i bezbednosti u ovom uzrastu.


  Stariji bolesnici

  Potreban je oprez prilikom primene leka Olicard kod starijih bolesnika, kod pacijenata osetljivih na hipotenziju,

  kao i kod pacijenata kod kojih je dijagnostifikovana poremećaj jetre ili bubgrega.


  Način primene

  Za oralnu upotrebu

  Progutajte celu kapsulu leka Olicard sa punom čašom vode.


  Trajanje lečenja

  Vaš lekar će odlučiti koliko dugo će trajati Vaše lečenje.

  Molimo Vas da se obratite Vašem lekaru ako primetite da je dejstvo leka Olicard prejako ili preslabo.

  Ako ste uzeli više leka Olicard nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Olicard nego što bi trebalo, potražite medicinsku pomoć.


  U zavisnosti od težine predoziranja može doći do znatnog pada pritiska (hipotenzije) koji je praćen porastom pulsa, osećajem slabosti, vrtoglavice i nesvestice zajedno sa glavoboljom, crvenilom, mučninom, povraćanjem i dijarejom.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Olicard


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu! Preskočite propuštenu dozu i sledeću dozu uzmite u normalno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Olicard


  Možete ugroziti uspeh Vašeg lečenja.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Olicard, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Prema učestalosti ispoljavanja neželjena dejstva su podeljena u sledeće kategorije:

  veoma česta - kod 1 od 10 pacijenata

  česta - kod 1 od 10 na svakih 100 pacijenata

  povremena - kod 1 od 10 na svakih 1000 pacijenata retka - kod 1 od 10 na svakih 10000 pacijenata veoma retka – manje od 1 u 10000 pacijenata


  Na početku lečenja veoma često se javlja glavobolja ("nitratna glavobolja"), koja prestaje posle nekoliko dana od početka primene leka.


  Često se pri prvoj primeni, ali i pri povećanju doze leka, može javiti hipotenzija i/ili ortostatska hipotenzija koja može biti udružena sa ubrzanim pulsom, vrtoglavicom, nesvesticom i malaksalošću.


  Povremeno se mogu javiti sledeća neželjena dejstva:

 5. KAKO ČUVATI LEK OLICARD


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  3 godine

  Nemojte koristiti lek Olicard posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvati u originalnom pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam vise nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Olicard

Aktivna supstanca leka Olicard je izosorbidmononitrat.

Jedna kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda sadrži 40 mg izosorbidmononitrata. Jedna kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda sadrži 60 mg izosorbidmononitrata.


Ostali sastojci su: etilceluloza; skrob, kukuruzni; saharoza;

talk;


Kapsula: želatin,

titan-dioksid


Kako izgleda lek Olicard i sadržaj pakovanja

Olicard 40 mg: Tvrda, bela, neprovidna želatinska kapsula, veličine 2, ispunjena belim peletama. Olicard 60 mg: Tvrda, bela, neprovidna želatinska kapsula, veličine 1, ispunjena belim peletama

Pakovanje od 5 blistera sa po 10 kapsula u PVC/Al blisteru.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

BELUPO, lijekovi i kozmetika D.D. - Predstavništvo

Mosorska 1, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Temmler Pharma GmbH & Co.KG

Temmlerstrasse 2, 35039 Marburg, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Olicard®, 40 mg, kapsule: 515-01-8485-12-001 od 15.07.2013.


Olicard®, 60 mg, kapsule: 515-01-8486-12-001 od 15.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org