FISKocr

Stugeron forte


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Stugeronforte, tableta,75 mg


Pakovanje: ukupno 50 tableta, blister, 5 x 10 tableta


Proizvođač: Krka, TOVARNA ZDRAVIL, D.D.


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Broj rešenja:515-01-0605-12-001 od 02.10.2012. za lek Sugeron®forte, tablete, 50 x 75 mg


Δ Stugeronforte 75 mg tableta cinarizin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Stugeron forte i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Stugeron forte

 3. Kako se upotrebljava lek Stugeron forte

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Stugeron forte

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja:515-01-0605-12-001 od 02.10.2012. za lek Sugeron®forte, tablete, 50 x 75 mg


 1. ŠTA JE LEK STUGERON FORTE I ČEMU JE NAMENJEN


  Ime Vašeg leka je Stugeron forte tablete. One sadrže lek pod nazivom cinarizin koji pomaže kod simptoma prouzrokovanih problemima sa ravnotežom ili kretanjem.


  Tablete Stugeron forte se koriste za:


  Ovaj lek je namenjen odraslim osobama. Nije namenjen deci.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK STUGERON FORTE


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Stugeron forte ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK STUGERON FORTE


  Lek Stugeron forte uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Stugeron forte može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:


  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata

  Često:

  javljaju kod 1 do 10 na 100 pacijenata

  Povremeno:

  javljaju kod 1 do 10 na 1.000 pacijenata

  Retko:

  javljaju kod 1 do 10 na 10.000 pacijenata

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 pacijenata

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Često (javljaju se kod manje od 1 na 10 pacijenata):


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK STUGERON FORTE


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Stugeron forte posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Broj rešenja:515-01-0605-12-001 od 02.10.2012. za lek Sugeron®forte, tablete, 50 x 75 mg


Šta sadrži lek Stugeron forte


stearat (E572).


Kako izgleda lek Stugeron forte i sadržaj pakovanja


Okrugle, fasetirane tablete, ravnih površina, bele boje.


Na raspolaganju su kutije sa 50 tableta. U kutiji je 5 blistera (PVC//Al) sa po 10 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

u saradnji sa Janssen Pharmaceutica, Bersee, Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2012


Režim izdavanja leka:


Δ Lek se može izdavati samo uz lekarski recept; moguć uticaj na psihofizičke sposobnosti.


Broj i datum dozvole:


515-01-0605-12-001 od 02.10.2012.


Broj rešenja:515-01-0605-12-001 od 02.10.2012. za lek Sugeron®forte, tablete, 50 x 75 mg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z