FISKocr

Clopigal


UPUTSTVO ZA LEK


Clopigal® 28 x 75 mg, film tableta

Pakovanje: ukupno 28 film tableta, blister, 2 x 14 film tableta


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Srbija


Broj rešenja:515-01-07364-13-001 od 18.09.2014. za lek Clopigal®, film tablete, 28 x (75mg)


Clopigal® 75 mg, film tableta


klopidogrel


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Clopigal i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Clopigal

 3. Kako se upotrebljava lek Clopigal

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Clopigal

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja:515-01-07364-13-001 od 18.09.2014. za lek Clopigal®, film tablete, 28 x (75mg)


 1. ŠTA JE LEK Clopigal I ČEMU JE NAMENJEN

  Clopigal pripada grupi lekova koji se nazivaju antitrombocitni lekovi. Trombociti (krvne pločice) su veoma male krvne ćelije, koje se nakupljaju tokom zgrušavanja krvi. Sprečavanjem tog nakupljanja, antitrombocitni lekovi smanjuju mogućnost stvaranja krvnih ugrušaka (proces koji se još naziva tromboza).

  Clopigal se koristi za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka (tromba) u krvnim sudovima (arterijama). Taj poremećaj zove se aterotromboza i može dovesti do aterotrombotičnih događaja, kao što su moždani udar, srčani udar ili smrt.

  Clopigal Vam je propisan za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka i smanjivanje opasnosti od tih ozbiljnih događaja:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Clopigal


  Obavestite svog lekara o svim medicinskim problemima i alergijama koje trenutno imate ili ste ranije imali.


  Lek Clopigal ne smete koristiti:

  Ako ste imali jak bol u grudima (nestabilna angina pektoris ili srčani udar), lek CLOPIGAL će Vam verovatno biti propisan u kombinaciji sa acetilsalicilnom kiselinom. To je supstanca koja je prisutna u velikom broju lekova i koristi se u terapiji bola i povišene temperature. Povremena primena takvih lekova (ne više od 1000 mg Broj rešenja:515-01-07364-13-001 od 18.09.2014. za lek Clopigal®, film tablete, 28 x (75mg)


  acetilsalicilne kiseline u toku 24 sata) ne predstavlja problem, ali dugotrajno uzimanje bi trebalo razmotriti sa Vašim lekarom.


  Uzimanje leka Clopigal sa hranom ili pićima


  Lek Clopigal možete uzimati sa ili bez hrane.


  Primena leka Clopigal u periodu trudnoće i dojenja

  Primena leka Clopigal se ne preporučuje u toku trudnoće.

  Ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću obavestite o tome svog lekara pre nego što počnete da koristite Clopigal. Ako ostanete u drugom stanju dok ste na terapiji lekom Clopigal obavestite svog lekara odmah, jer se primena klopidogrela u trudnoći ne preporučuje.

  Ne biste trebali da dojite dete dok ste na terapiji lekom Clopigal. Ukoliko ipak dojite ili planirate da dojite dete, obavestite o tome svog lekara pre nego što počnete da koristite lek.


  Konsultujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom pre primene bilo kog leka.

  Uticaj leka Clopigal na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Ne očekuje se da lek Clopigal ima bilo kakav uticaj na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Clopigal


  Lek Clopigal 75 mg, film tableta, u svom sastavu sadrži manitol koji deluje blago laksativno.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Clopigal

  Uvek uzimajte lek Clopigal na način koji Vam je propisao lekar. Ukoliko niste sigurni u to kako se koristi lek, proverite sa lekarom ili farmaceutom.


  Ako Vam se javi jak bol u grudima (nestabilna angina ili srčani udar), lekar će Vam verovatno reći da uzmete 4 tablete (300 mg) odjednom. Nakon toga, uobičajena doza je jedna tableta (75 mg) dnevno. Tablete možete uzeti uz obrok ili nezavisno od obroka. Uzimajte tabletu uvek u isto vreme svakog dana.


  Uzimajte lek onoliko dugo koliko Vam lekar to bude savetovao.

  Ako ste uzeli više leka Clopigal nego što je trebalo


  Odmah se obratite Vašem lekaru ili idite u najbližu hitnu bolničku službu zato što postoji opasnost od krvarenja. Ponesite tablete sa sobom i pokažite ih lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Clopigal

  Potrudite se da uzimate lek Clopigal na način koji Vam je propisan.

  Ukoliko propustite da uzmete dozu, uzmite je odmah čim to primetite, ukoliko je prošlo manje od 12 sati. Sledeću tabletu uzmite u uobičajeno vreme.

  Ukoliko je od propuštene doze prošlo više od 12 sati nemojte ni uzimati izostavljenu dozu već uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme.

  Nemojte nikad uzimati duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu.


  Broj rešenja:515-01-07364-13-001 od 18.09.2014. za lek Clopigal®, film tablete, 28 x (75mg)


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Clopigal


  Nemojte prekidati terapiju lekom Clopigal bez prethodne konsutacije sa lekarom.

  Obratite se Vašem lekaru ili farmaceuta pre prekida terapije.


  Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi upotrebe ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Clopigal kao i drugi lekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko primetite bilo koji od sledećih simptoma odmah se javite lekaru:

 5. KAKO ČUVATI LEK Clopigal


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Clopigal posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Clopigal


Sadržajaktivnesupstance: Jedna film tableta sadrži 75 mg klopidogrela u obliku klopidogrel-hidrogensulfata (97,875 mg).


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Sadržaj tabletnog jezgra: manitol; celuloza, mikrokristalna; hidroksipropilceluloza; natrijum-stearilfumarat. Sadržaj film obloge: hipromeloza; magnezijum-stearat; titan-dioksid; makrogol 6000; gvožđe (III)-oksid, crveni E172.


Kako izgleda lek Clopigal i sadržaj pakovanja


Broj rešenja:515-01-07364-13-001 od 18.09.2014. za lek Clopigal®, film tablete, 28 x (75mg)


Izgled: Tablete su okrugle, bikonveksne, filmom obložene, roze-braon boje. Pakovanje: 2 PVC/PVdC/Al blistera (28 film tableta) u složivoj kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Jun 2014

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-07364-13-001 od 18.09.2014.


Broj rešenja:515-01-07364-13-001 od 18.09.2014. za lek Clopigal®, film tablete, 28 x (75mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z