Moozeeck

LATAZ


UPUTSTVO ZA LEK


LATAZ, kapi za oči, rastvor, 50 mikrograma/mL Pakovanje: ukupno 2,5 mL, bočica sa kapaljkom, 1 x 2,5mL

LATAZ, kapi za oči, rastvor, 50 mikrograma/mL Pakovanje: ukupno 2,5 mL, bočica sa kapaljkom, 3 x 2,5mL

LATAZ, kapi za oči, rastvor, 50 mikrograma/mL Pakovanje: ukupno 2,5 mL, bočica sa kapaljkom, 6 x 2,5mL


Proizvođač: RAFARM S.A.

12, Korinthou Str., 154 51, Neo Psihiko Atina, Grčka (Sedište)

Adresa:

Thesi Pousi-Hatzi Agiou Louka, Peania Attiki 19002, P.O. Box 37, Grčka

(Mesto proizvodnje)


Podnosilac zahteva: ACTERRNA d.o.o.

Adresa: Cara Dušana 28, 11000 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Lataz;

50 mikrograma/mL,

kapi za oči, rastvor INN: latanoprost


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je LATAZ i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete LATAZ

 3. Kako se upotrebljava LATAZ

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati LATAZ

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LATAZ I ČEMU JE NAMENJEN


  LATAZ pripada grupi lekova poznatih kao analozi prostaglandina. Deluje povećanjem prirodnog izlučivanja tečnosti iz unutrašnjosti oka u krvotok. LATAZ se upotrebljava za lečenje oboljenja poznatog kao glaukom otvorenog ugla i snižavanje povišenog očnog pritiska. Oba oboljenja povezana su sa povećanjem pritiska u Vašem oku, što na kraju utiče na Vaš vid.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LATAZ


  LATAZ mogu koristiti odrasli muškarci i žene (uključujući i starije), ali se ne preporučuje za upotrebu ukoliko imate manje od 18 godina.


  LATAZ ne smete koristiti:


  Primena drugih lekova


  LATAZ može imati interakciju sa drugim lekovima. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, ili ste uzimali druge lekove uključujući i one lekove (ili kapi za oči) koji se mogu uzeti bez recepta.


  Uzimanje leka LATAZ sa hranom ili pićima


  Nije primenjivo.


  Primena leka LATAZ u periodu trudnoće i dojenja Trudnoća

  Ne smete koristiti LATAZ ukoliko ste u drugom stanju. Odmah obavestite svog lekara ako ste trudni, mislite da ste trudni, ili ako nameravate da ostanete u drugom stanju.


  Dojenje


  Ne koristite LATAZ tokom dojenja.


  Uticaj leka LATAZ na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Kada koristite LATAZ možete nakratko da imate zamagljen vid. Ukoliko vam se to dogodi, nemojte voziti, ili koristiti bilo koje alate ili mašine dok vaš vid ponovo ne postane jasan.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka LATAZ


  Ovaj lek sadrži konzervans benzalkonijum - hlorid. Ovaj konzervans može uzrokovati iritaciju oka, ili oštećenja na površine oka. Kontaktna sočiva mogu apsorbovati benzalkonijum - hlorid i poznato je da menja boju mekih kontaktnih sočiva. Zbog toga izbegavajte kontakt sa mekim kontaktnim sočivima.


  Ukoliko nosite kontaktna sočiva, morate ih skinuti pre upotrebe leka LATAZ. Nakon upotrebe leka LATAZ sačekajte 15 minuta pre nego što ponovo stavite kontaktna sočiva. Vidite instrukcije za osobe koje nose kontaktna sočiva u Odeljku 3.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LATAZ


  Uvek koristite LATAZ tačno kako vam je Vaš lekar rekao. Treba da to proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.


  Uobičajena doza za odrasle (uključujući i starije) je jedna kap jednom dnevno u obolelo oko (oči). Najbolje je to uraditi uveče.


  Ne koristite LATAZ više od jednom dnevno, jer efikasnost lečenja može biti smanjena ukoliko ga češće koristite.


  Koristite LATAZ prema uputstvu svog lekara, dok vam ne kaže da prekinete sa upotrebom.


  Pacijenti koji nose kontaktna sočiva


  Ukoliko nosite kontaktna sočiva, pre upotrebe leka LATAZ treba da ih skinete. Nakon upotrebe leka LATAZ treba da sačekate 15 minuta pre nego što ih ponovo stavite.


  Konzervans u leku LATAZ benzalkonijum - hlorid može uzrokovati iritaciju oka i može promeniti boju mekih kontaktnih sočiva.


  Uputstva za upotrebu


  Pratite sledeće korake kako bi ispravno koristili LATAZ:


  1. Operite ruke i zauzmite udoban sedeći ili stojeći položaj

  2. Pre prvog otvaranja bočice uverite se da je zatvarač nedirnut.

  3. Otvorite bočicu okretanjem zatvarača nalevo.

  4. Zabacite glavu unazad i lagano povucite donji kapak kako bi napravili džep između kapka i očne jabučice.


  5. Okrenite bočicu nadole i lagano pritisnite palcem i kažiprstom sredinu bočice dok ne kapne jedna kap u oko kako Vam je odredio lekar. NE DOZVOLITE DA VAM KAPALJKA DODIRNE OKO ILI OČNI KAPAK. Zatvoriti oko, pritisnuti prstom ugao oka pored nosa i tako ostati tokom 1 minuta kako bi se smanjio prelazak leka u sistemsku cirkulaciju. Ovo obezbeđuje da oko apsorbuje kap i time će količina leka koja otiče kroz suzni kanal biti smanjena.

  6. Korake 4 i 5 ponovite i na drugom oku, ako Vam je lekar tako preporučio.

  7. Ponovo zavrnite poklopac na bočici. Nemojte previše zatezati zatvarač.


   Ukoliko koritite LATAZ sa drugim kapima za oči

   Sačekajte najmanje 5 minuta između uzimanja leka LATAZ i drugih kapi za oči.


   Ako ste uzeli više leka LATAZ nego što je trebalo


   Ukoliko ste ukapali previše kapi u oko možete osetiti blagu iritaciju oka, oči mogu suziti i postati crvene. To bi trebalo da prođe, ali ukoliko ste zabrinuti posavetujte se sa svojim lekarom.


   Odmah kontaktirajte svog lekara ukoliko slučajno progutate LATAZ.


   Ako ste zaboravili da uzmete LATAZ

   Ukoliko ste propustili da uzmete dozu, nastavite sa uobičajenom dozom u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu kako bi nadoknadili propuštenu dozu. Ukoliko oko bilo čega imate nedoumice razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom.

   Ako naglo prestanete da uzimate LATAZ


   Morate razgovarati sa svojim lekarom ukoliko želite da prestanete da uzimate lek LATAZ.

   Ukoliko imate bilo koja dodatna pitanja o upotrebi ovog proizvoda pitajte svog lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, LATAZ može uzrokovati neželjena dejstva, mada ih ne dobija svako. Neželjena dejstva svrstana su po učestalosti na sledeći način:


  veoma česta: verovatno će se javiti kod više od 1 na 10 pacijenata

  česta: javljaju se 1 do 10 na 100 pacijenata

  povremena: javljaju se 1 do10 na 1.000 pacijenata

  retka: javljaju se 1 do10 na 10000 pacijenata

  veoma retka: javljaju se kod manje od 1 na 10000 pacijenata

  nepoznata učestalost: učestalost se ne može ustanoviti iz dostupnih podataka


  Veoma česta:


  Ukoliko bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ukoliko uočite bilo koje neželjeno dejstvo koje u ovom Uputstvu nije navedeno, obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LATAZ


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Ne koristite LATAZ nakon datuma isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i bočici. Rok upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.


  Čuvati u frižideru (2C - 8C). Ne zamrzavati.

  Čuvati u originalnom pakovanju (kutiji) radi zaštite od svetlosti.

  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja je 28 dana u uslovima čuvanja na temperaturi do 25C. Ukoliko nije u potpunosti upotrebljena, preostalu količinu leka treba odbaciti posle 28 dana nakon prvog otvaranja bočice. Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji

  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži LATAZ


Aktivna supstanca je latanoprost.

1 ml rastvora, kapi za oči sadrži 50 mikrograma latanoprosta. 1 kap sadrži približno 1.5 mikrogram latanoprosta.


Ostali sastojci su: benzalkonijum – hlorid; natrijum - dihidrogenfosfat, monohidrat; dinatrijum – fosfat, bezvodni; natrijum – hlorid; natrijum - hidroksid ili hlorovodoničnu kiselinu za podešavanje pH, vodu za injekcije.


Kako izgleda LATAZ i sadržaj pakovanja


LATAZ , kapi za oči, je bistar, bezbojan rastvor.

Svaka bočica sadrži 2,5 ml rastvora kapi za oči što približno odgovara 80 kapi rastvora. LATAZ je dostupan u sledećim pakovanjima:

1 plastična bočica sa kapaljkom x 2,5 ml

3 plastične bočice sa kapaljkom x 2,5 ml

6 plastičnih bočica sa kapaljkom x 2,5 ml.


Sve veličine pakovanja ne moraju se naći u prodaji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

ACTERRNA d.o.o.

Cara Dušana 28, 11000 Beograd, Srbija


Proizvođač:

RAFARM S.A.

12, Korinthou Str., 154 51, Neo Psihiko Atina, Grčka (Sedište)

Thesi Pousi-Hatzi Agiou Louka, Peania Attiki 19002, P.O. Box 37, Grčka (Mesto proizvodnje)


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Lataz, kapi za oči, rastvor,1 x 2,5ml (50mcg/ml): 515-01-4142-11-001 od 14.11.2012.


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Lataz, kapi za oči, rastvor,3 x 2,5ml (50mcg/ml): 515-01-4144-11-001 od 14.11.2012.


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Lataz, kapi za oči, rastvor,6 x 2,5ml (50mcg/ml): 515-01-4145-11-001 od 14.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z