Moozeeck

FLEXBUMIN 20%


UPUTSTVOZA LEK


FLEXBUMIN 20%, rastvor za infuziju, 20%

Pakovanje: kesa, 24 x 50 ml

FLEXBUMIN 20%, rastvor za infuziju, 20%

Pakovanje: kesa, 12 x 100 ml


Proizvođač: BAXTER AG


Adresa: Industriestrasse 67, Beč, Austrija


Podnosilac zahteva: FARMIX D.O.O.

Adresa: Koče Kapetana 36, Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Flexbumin 20%; 20%; rastvor za infuziju INN albumin, humani

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek FLEXBUMIN 20% i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek FLEXBUMIN 20%

 3. Kako se upotrebljava lek FLEXBUMIN 20%

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek FLEXBUMIN 20%

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FLEXBUMIN 20% I ČEMU JE NAMENJEN

  Ovaj lek je rastvor proteina plazme i pripada u farmakoterapijsku grupu supstituenata krvi i proteinske frakcije plazme. Plazma je tečnost u kojoj su suspendovane krvne ćelije.

  Lek se koristi za obnovu i održavanje cirkulatornog volumena krvi u slučaju njegovog smanjenja odnosno gubitka.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FLEXBUMIN 20%


  Lek FLEXBUMIN 20% ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FLEXBUMIN 20%


  FLEXBUMIN 20% je lek koji se primenjuje u bolničkim uslovima. To znači da ćete lek primiti u bolnici od strane odgovarajućeg medicinskog osoblja. Vaš lekar će odrediti količinu leka koju ćete primiti, učestalost doziranja kao i trajanje terapije, uzimajući u obzir Vaše specifično stanje.


  Ako ste uzeli više leka FLEXBUMIN 20% nego što je trebalo


  Mogućnost da ćete primiti veću dozu je minimalna zato što lek dobijate u bolnici od strane obučenog osoblja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek FLEXBUMIN 20%


  Nije primenljivo.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek FLEXBUMIN 20%


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Flexbumin 20% može imati neželjenih dejstava, mada se oni ne javljaju kod svih pacijenata.


  Veoma česti

  Kod više od 1 od 10 lečenih pacijenata

  Česti

  Kod manje od 1 od 10, ali kod više od 1 od 100 lečenih pacijenata

  Povremeni

  Kod manje od 1 od 100, ali kod više od 1 od 1000 lečenih pacijenata

  Retki

  Kod manje od 1 od 1000, ali kod više od 1 od 10 000 lečenih pacijenata

  Veoma retki

  Kod manje od 1 od 10 000 lečenih pacijenata, uključujući i pojedinačne slučajeve


  Veoma česti

  Česti

  Povremeni

  Retki

  Veoma retki


  Poremećaji imunog sistema

  anafilaktički šok

  (teška alergijska reakcija)

  Gastrointestinalni

  poremećaji


  osećaj mučnine

  Poremećaji kože i potkožnog tkiva


  crvenilo, osip

  Opšte stanje i lokalne reakcije pri primeni leka


  groznica


 5. KAKO ČUVATI LEK FLEXBUMIN 20%


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 2 godine.

  Ne upotrebljavati Flexbumin 20% posle isteka roka upotrebe naznačenog na kesi ili kartonu. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Čuvati na temperaturi do 25°C. Ne zamrzavati.


  Čuvati kesu u kartonskom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Kada se pakovanje jednom otvori, sadržaj se mora odmah upotrebiti.

  Ne koristiti Flexbumin 20% ako primetite da je rastvor zamućen ili ima talog.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek FLEXBUMIN 20%Inkompatibilije:

Humani albumin se ne sme mešati sa drugim lekovima, punom krvi i eritrocitima (osim sa izotoničnim

rastvorom npr. 5% glukoze ili 0,9% natrijum-hlorida). Isto tako, humani albumin se ne sme mešati sa hidrolizatima proteina ili rastvorima koji sadrže alkohol jer ove kombinacije mogu dovesti do taloženja proteina.


Ne koristiti lek ukoliko je kesa oštećena. Ukoliko se uoči curenje iz kese, uništiti lek.


Rok upotrebe:

Nakon prvog otvaranja pakovanja, lek treba odmah upotrebiti. Neupotrebljen lek treba uništiti u skladu sa lokalnim zahtevima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z