Moozeeck

XARELTO


UPUTSTVO ZA LEK


XARELTO®; film tableta; 2,5 mg; Pakovanje: blister, 1 x 56 film tabletaProizvođač:

 1. Bayer Pharma AG

 2. Bayer HealthCare Manufacturing Srl.Adresa:

 1. Kaiser-Wilhelm-Allee, 51368 Leverkusen, Nemačka

 2. Via delle Groane 126, 20024 Garbagnate Milanese, Italija

  Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

  Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija


  ▼ Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


  XARELTO®; 2,5 mg film; tablete rivaroksaban


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek XARELTO i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek XARELTO

 3. Kako se upotrebljava lek XARELTO

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek XARELTO

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK XARELTO I ČEMU JE NAMENjEN


  Vaš lekar Vam je propisao lek XARELTO jer imate/ste imali:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK XARELTO


  Lek XARELTO ne smete koristiti:  Recite Vašem lekaru pre nego što uzmete lek XARELTO, ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas. Vaš lekar će odlučiti da li treba da se lečite ovim lekom i da li treba da budete pod posebnim medicinskim nadzorom.


  Ukoliko treba da se operišete:

  - veoma je važno da uzmete lek XARELTO pre i posle operacije tačno u ono vreme kada je to Vaš lekar

  rekao.


  Deca i adolescenti


  Lek XARELTO se ne preporučuje osobama mlađim od 18 godina. Nema dovoljno podataka o njegovoj primeni kod dece i adolescenata.


  Primena drugih lekova


  Recite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK XARELTO


  Lek XARELTO uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Koliko uzeti

  Preporučena doza je jedna tableta od 2,5 mg dva puta dnevno. Uzimajte lek XARELTO u približno isto vreme svakog dana (npr. uzmite jednu tabletu ujutru i jednu tabletu uveče). Ovaj lek može se uzeti istovremeno sa hranom ili bez hrane.

  Nećete uzimati samo lek XARELTO. Vaš lekar će Vam takođe propisati da uzimate ili:

 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

  Lek XARELTO, kao i drugi lekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Kao i drugi slični lekovi (antikoagulaciona sredstva), lek XARELTO može izazvati krvarenja koja potencijalno

  mogu opasna po život. Obilno krvarenje može dovesti do naglog pada krvnog pritiska (šoka).

  U nekim slučajevima krvarenja ne moraju biti očigledna.


  Moguća neželjena dejstva koja mogu biti znak krvarenja:

  Odmah se obratite svom lekaru ako se javi neko od sledećih neželjenih dejstava:

  Vaš lekar može odlučiti da Vas drži pod posebnim medicinskim nadzorom ili da promeni način Vašeg lečenja.

  Celokupna lista mogućih neželjenih dejstava: Česta: (mogu se javiti kod do 1od 10 pacijenata)


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs


  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK XARELTO


  Lek držati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek XARELTO posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i na svakom blisteru. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek XARELTO

Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; laktoza, monohidrat; hipromeloza; natrijum- laurilsulfat; magnezijum-stearat;

Film omotač: makrogol 3350; hipromeloza; titan-dioksid (E 171); gvožđe (III)-oksid, žuti (E 172).


Kako izgleda lek XARELTO i sadržaj pakovanja

Lek XARELTO, film tablete, jačine 2,5 mg, su svetlo žute, okrugle, bikonveksne tablete i sa jedne strane imaju unakrsno utisnutu oznaku „BAYER“, a sa druge strane je utisnuto „2,5“ i trougao. Svaka kutija sadrži 1 blister sa 56 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


Proizvođač: 1. Bayer Pharma AG, 51368 Leverkuzen, Nemačka

2. Bayer HealthCare Manufacturing Srl.,Via delle Groane 126, 20024 Garbagnate Milanese, Italija


Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2014


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp.


Broj i datum dozvole:


515-01-04847-13-001 od 27.05.2014.


SLEDEĆE INFORMACIJE SU NAMENJENE ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM RADNICIMA:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Terapijske indikacije

Lek XARELTO je indikovan, primenjen zajedno sa acetilsalicilnom kiselinom (ASK) ili sa ASK u kombinaciji sa klopidogrelom ili tiklopidinom, za prevenciju aterotrombotičnih događaja kod odraslih pacijenata nakon akutnog koronarnog sindroma (AKS) sa povećanim vrednostima srčanih biomarkera (videti odeljke Kontraindikacije, Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka).

Doziranje i način primene

Doziranje

Preporučena doza je 2,5 mg dva puta dnevno.


Pacijenti takođe treba da uzimaju ASK u dnevnoj dozi 75-100 mg, ili ASK u dnevnoj dozi 75-100 mg kao dodatak jednom od sledeća dva leka, klopidogrelu u dnevnoj dozi od 75 mg ili tiklopidinu u standardnoj dnevnoj dozi.


Terapiju treba redovno procenjivati individualno za svakog pacijenta, odmeravajući rizik za nastanak ishemijskih događaja u odnosu na rizik za nastanak krvarenja. Odluku o produžetku lečenja nakon perioda od 12 meseci, treba doneti na osnovu procene individualnog stanja pacijenta, s obzirom da su iskustva u dužini primene do 24 meseca ograničena (videti odeljak Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka).


Lečenje lekom XARELTO treba započeti što pre po stabilizaciji AKS (uključujući i procedure revaskularizacije); najranije 24 sata nakon prijema u bolnicu i u vreme kada normalno treba da se prekine primena parenteralnih antikoagulanasa.


Ako je doza propuštena, pacijent treba da nastavi sa sledećom dozom u redovno preporučeno vreme. Ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadoknadila propuštena tableta.


Prelazak sa antagonista vitamina K (VKA) na lek XARELTO

Prilikom prelaska pacijenata sa VKA na lek XARELTO, vrednosti INR (International Normalized Ratio) će biti lažno povećane nakon uzimanja leka XARELTO. INR nije validan za merenje antikoagulantne aktivnosti leka XARELTO i stoga ga ne treba koristiti (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Prelazak sa leka XARELTO na antagoniste vitamina K (VKA)

Postoji potencijal za neadekvatnu antikoagulaciju tokom prelaza sa leka XARELTO na VKA. Tokom svakog prelaza na alternativni antikoagulans treba osigurati kontinuiranu adekvatnu antikoagulaciju. Treba imati na umu da XARELTO može doprineti povišenom INR.


Ako pacijenti prelaze sa leka XARELTO na VKA, oba leka treba davati istovremeno dok INR ne dostigne ≥ 2,0. Tokom prva dva dana perioda prelaza, treba primeniti standardno početno doziranje VKA, nakon čega sledi doziranje VKA vođeno testiranjem INR. Dok su pacijenti i na leku XARELTO i na VKA, INR treba meriti posle ne manje od 24 sata nakon prethodne doze, ali pre sledeće doze leka XARELTO. Kada se primena leka XARELTO prekine, INR merenje se pouzdano može uraditi najmanje 24 sata nakon poslednje doze (videti odeljke Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija i Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Prelazak sa parenteralnih antikoagulanasa na lek XARELTO

Za pacijente koji trenutno primaju parenteralne antikoagulanse, sa lekom XARELTO treba početi 0 do 2 sata pre termina za sledeću primenu parenteralnog leka (npr. niskomolekularnog heparina (LMWH)) po rasporedu ili u vreme prekida kontinuirano primenjivanog parenteralnog leka (npr. intravenskog nefrakcionisanog heparina).


Prelazak sa leka XARELTO na parenteralne antikoagulanse

Prvu dozu parenteralnog antikoagulansa treba dati u vreme kada bi se uzela sledeća doza leka XARELTO.


Specifične grupe pacijenata


Insuficijencija bubrega

Ograničeni klinički podaci za pacijente sa ozbiljnom insuficijencijom bubrega (klirens kreatinina 15-29 mL/min) ukazuju da su koncentracije rivaroksabana u krvi značajno povećane, stoga kod ovih pacijenata lek XARELTO treba pažljivo koristiti. Primena se ne preporučuje kod pacijenata sa klirensom kreatinina < 15 mL/min (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).

Kod pacijenata sa blagom insuficijencijom bubrega (klirens kreatinina 50 - 80 mL/min) ili umerenom

insuficijencijom bubrega (klirens kreatinina 30 - 49 mL/min) nije potrebno prilagođavanje doze (videti odeljak

Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Insuficijencija jetre

Lek XARELTO je kontraindikovan kod pacijenata sa oboljenjem jetre udruženim sa koagulopatijom i klinički značajnim rizikom za nastanak krvarenja, uključujući pacijente sa cirozom sa Child Pugh B i C (videti odeljke Kontraindikacije i Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Starija populacija

Nije potrebno prilagođavati dozu (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i

Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Telesna masa


Nije potrebno prilagođavati dozu (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i

Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Pol

Nije potrebno prilagođavati dozu (videti odeljak Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Pedijatrijska populacija

Bezbednost i efikasnost leka XARELTO kod dece uzrasta 0 do 18 godina nije ustanovljena. Nema dostupnih podataka. Stoga se ne preporučuje primena leka XARELTO kod dece mlađe od 18 godina.


Način primene

Za oralnu upotrebu. Lek XARELTO može se uzimati uz hranu ili nezavisno od nje (videti odeljke Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija i Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu ili bilo koju pomoćnu supstancu navedenu u odeljku Lista pomoćnih supstanci.


Klinički značajno aktivno krvarenje.


Lezije ili stanja sa značajnim rizikom za pojavu velikih krvarenja kao što su aktivne ili nedavne gastrointestinalne ulceracije, pristustvo malignih neoplazmi sa visokim rizikom za krvarenje, nedavna povreda mozga ili kičmene moždine, nedavni hirurški zahvati na mozgu, kičmenoj moždini ili oftalmološke hirurške intervencije, nedavna intrakranijalna hemoragija, poznati ezofagealni variksi ili sumnja na njih, arterio-venske malformacije, aneurizme krvnih sudova ili značajne intraspinalne, odnosno intracerebralne vaskularne anomalije.


Istovremena terapija sa nekim od drugih antikoagulantnih lekova, na primer nefrakcionisanim heparinom, niskomolekularnim heparinima (enoksaparin, dalteparin, itd.), derivatima heparina (fondaparinuks, itd.) oralnim antikoagulansima (varfarin, dabigatran eteksilan, apiksaban, itd.), osim u uslovima prelaska sa ili na terapiju rivaroksabanom (videti odeljak Doziranje i način primene) ili kada se nefrakcionisani heparin primenjuje u dozama neophodnim za održavanje prohodnosti centralnog venskog ili arterijskog katetera (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Lečenje akutnog koronarnog sindroma udruženo sa primenom antiagregacione terapije kod pacijenata koji su ranije imali moždani udar ili tranzitorni ishemijski napad (TIA, transient ischaemic attack) (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Bolest jetre udružena sa koagulopatijom i klinički značajnim rizikom od krvarenja uključujući pacijente sa cirozom sa Child Pugh B i C (videti odeljak Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Trudnoća i dojenje (videti odeljak Primena u periodu trudnoće i dojenja).


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Efikasnost i bezbednost leka XARELTO je ispitana u kombinaciji sa antiagregacionim agensima aspirinom i klopidogrelom / tiklopidinom. Lečenje u kombinaciji sa drugim antiagregacionim agensima, kao što su prasugrel ili tikagrelor, nije ispitano i ne preporučuje se.

Klinički nadzor u skladu sa antikoagulacionom praksom se preporučuje tokom čitave terapije.


Rizik od krvarenja


Kao i pri terapiji drugim antikoagulansima, treba pažljivo pratiti znake krvarenja kod pacijenta koji koriste lek XARELTO. Preporučuje se oprez prilikom primene u stanjima sa povećanim rizikom od krvarenja.


Primenu leka XARELTO treba obustaviti ako se pojavi ozbiljno krvarenje.


U kliničkim ispitivanjima, krvarenja sluzokože (tj. epistaksa, gingivalna, gastrointestinalna i genitourinarna) i anemija su se češće javljali tokom dugotrajne terapije rivaroksabanom, kako uz pojedinačnu, tako i uz dvojnu antiagregacionu terapiju. Stoga bi pored adekvatnog kliničkog nadzora, laboratorijsko ispitivanje hemoglobina/hematokrita moglo imati značaja za otkrivanje okultnog krvarenja, kada se to proceni odgovarajućim.


Kako je detaljnije prikazano u daljem tekstu, više podgrupa pacijenata ima povišen rizik za pojavu krvarenja. Stoga primenu leka XARELTO, u kombinaciji sa dvostrukom antiagregacionom terapijom kod pacijenata sa poznatim povećanim rizikom za nastanak krvarenja, treba proceniti u odnosu na korist u smislu prevencije aterotrombotičnih događaja. Osim toga, ove pacijente treba, nakon započinjanja terapije, pažljivo pratiti u slučaju da se pojave znaci i simptomi krvarenja i anemije (videti odeljak Neželjena dejstva).

Kod svakog neobjašnjivog pada nivoa hemoglobina ili krvnog pritiska treba locirati mesto krvarenja.


Iako terapija rivaroksabanom ne zahteva rutinski monitoring izloženosti leku, nivoi rivaroksabana mereni kalibrisanom kvantitativnom metodom za anti-faktor Xa mogu biti od koristi u izuzetnim situacijama gde podaci o izloženosti rivaroksabanu mogu pomoći kao informacija u kliničkom odlučivanju, npr. kod predoziranja ili stanja koja zahtevaju urgentnu hiruršku intervenciju (videti odeljke Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka i Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Insuficijencija bubrega


Kod pacijenata sa teškom insuficijencijom bubrega (klirens kreatinina < 30 mL/min), nivoi rivaroksabana u plazmi mogu se značajno povećati (prosečno 1,6 puta) što može dovesti do povećanog rizika za nastanak krvarenja. Lek XARELTO treba oprezno primenjivati kod pacijenata sa klirensom kreatinina 15-29 mL/min. Primena ovog leka se ne preporučuje kod pacijenata sa klirensom kreatinina < 15 mL/min (videti odeljke Doziranje i način primene i Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).

Lek XARELTO treba primenjivati uz oprez kod pacijenata sa umerenom insuficijencijom bubrega (klirens kreatinina 30-49 mL/min) koji istovremeno primaju druge lekove koji povećavaju koncentraciju rivaroksabana u plazmi (videti odeljak 4.5).


Interakcija sa drugim lekovima


Primena leka XARELTO se ne preporučuje kod pacijenata koji istovremeno primaju azolske antimikotike za sistemsku primenu (kao što su ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol i posakonazol) ili inhibitore HIV proteaze (npr. ritonavir). Ove aktivne supstance su snažni inhibitori i CYP3A4 i P-gp, te stoga mogu povećati koncentracije rivaroksabana u plazmi u klinički značajnom stepenu (u proseku 2,6 puta), što može dovesti do


povećanog rizika za nastanak krvarenja (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Neophodan je oprez ukoliko su pacijenti istovremeno na terapiji lekovima koji utiču na hemostazu, kao što su nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL), acetilsalicilna kiselina (ASK) i inhibitori agregacije trombocita. Kod pacijenata sa rizikom za nastanak ulceroznog gastrointestinalnog oboljenja treba razmotriti primenu odgovarajuće profilaktičke terapije (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija). Nakon akutnog koronarnog sindroma, pacijenati koji su na terapiji lekom XARELTO i ASK, ili XARELTO i ASK u kombinaciji sa klopidogrelom/tiklopidinom, konkomitantnu NSAIL terapiju mogu da prime samo ako korist od terapije prevazilazi rizik za nastanak krvarenja.


Ostali faktori rizika za pojavu krvarenja


Kao i druga antikoagulantna sredstva, rivaroksaban se ne preporučuje pacijenatima koji imaju povećani rizik od krvarenja kao što su:


Nema potrebe da se sprovodi rutinska klinička kontrola parametara koagulacije tokom lečenja rivaroksabanom. Međutim, ukoliko je klinički indikovano, nivoi rivaroksabana mogu se izmeriti kalibrisanim kvantitativnim anti- faktor Xa testovima (videti odeljke Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka i Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Pacijenti koji su imali moždani udar ili TIA


Lek XARELTO, jačine 2,5 mg, je kontraindikovan za terapiju akutnog koronarnog sindroma kod pacijenata koji su imali moždani udar ili TIA (videti odeljak Kontraindikacije). Nekoliko pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom koji su ranije imali moždani udar ili TIA su ispitivani u studiji, ali su ograničeni podaci o efikasnosti ukazali da ovi pacijenti nisu imali koristi od lečenja.


Preporuke za doziranje pre i posle invazivnih procedura i hirurške intervencije


Ukoliko je potrebno sprovesti invazivnu proceduru ili hiruršku intervenciju, terapiju lekom XARELTO treba prekinuti najmanje 12 sati pre intervencije, ukoliko je to moguće i na osnovu kliničke procene lekara. Ukoliko pacijent treba da se podvrgne elektivnoj hirurškoj intervenciji, a antiagregaciono dejstvo nije poželjno, primenu inhibitora agregacije trombocita treba obustaviti prema uputstvu za propisivanje leka datom od strane proizvođača. Ako se procedura ne može odložiti, treba proceniti povećani rizik za nastanak krvarenja u odnosu na hitnost intervencije.

Terapiju lekom XARELTO treba ponovo započeti što pre nakon invazivne procedure ili hirurške intervencije


pod uslovom da to klinička situacija dopušta i da je uspostavljena adekvatna hemostaza, koja je potvrđena od strane lekara (videti odeljak Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Starija populacija


Kod starije populacije može biti povećan rizik od krvarenja (videti odeljak Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Informacije o pomoćnim supstancama


Lek XARELTO sadrži laktozu. Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjima intolerancije galaktoze, deficijencije Lapp laktaze ili malapsorpcije glukoze i galaktoze, ne treba da koriste ovaj lek.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Inhibitori CYP3A4 i P-gp

Istovremena primena rivaroksabana sa ketokonazolom (400 mg, jednom dnevno), odnosno ritonavirom (600 mg, dva puta dnevno), povećala je 2,6 puta / 2,5 puta srednju PIK vrednost rivaroksabana, a 1,7 puta / 1,6 puta srednju Cmax vrednost rivaroksabana, sa značajnim povećanjem farmakodinamskih efekata koji mogu uzrokovati povećanje rizika od krvarenja. Zato se lek XARELTO ne preporučuje pacijentima koji se istovremeno leče azolnim antimikoticima za sistemsku primenu kao što su ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol i posakonazol ili inhibitorima HIV proteaze. Ove aktivne supstance su snažni inhibitori kako CYP3A4, tako i P-gp (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Očekuje se da aktivne supstance koje snažno inhibiraju samo jedan od puteva eliminacije rivaroksabana, bilo CYP3A4 ili P-gp, u manjoj meri povećavaju koncentracije rivaroksabana u plazmi. Klaritromicin (500 mg, dva puta dnevno), na primer, za koga se smatra da je snažan inhibitor CYP3A4 i umereni inhibitor P-gp, povećavao je srednju PIK vrednost rivaroksabana 1,5 puta, a Cmax za rivaroksaban 1,4 puta. Ovaj porast se ne smatra klinički značajnim (za pacijente sa insuficijencijom bubrega pogledati odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Eritromicin (500 mg, tri puta dnevno), koji umereno inhibira CYP3A4 i P-gp, povećavao je srednju PIK i Cmax vrednost rivaroksabana 1,3 puta. Ovaj porast se ne smatra klinički značajnim.


Flukonazol (400 mg, jednom dnevno) koji umereno inhibira CYP3A4, povećao je srednju PIK vrednost rivaroksabana 1,4 puta i srednji Cmax za rivaroksaban 1,3 puta. Ovaj porast se ne smatra klinički značajnim.


S obzirom na ograničene dostupne kliničke podatke za dronedaron, istovremenu primenu sa rivaroksabanom treba izbegavati.


Antikoagulansi

Nakon istovremene primene enoksaparina (40 mg, jedna doza) sa rivaroksabanom (10 mg, jedna doza), zapažen je aditivni efekat na aktivnost anti-faktor Xa, bez dodatnog uticaja na testove koagulacije (PT, aPTT). Enoksaparin nije uticao na farmakokinetiku rivaroksabana.

Zbog povećanog rizika od krvarenja, potreban je oprez ako se pacijenti istovremeno leče sa bilo kojim

drugim antikoagulansom (videti odeljke Kontraindikacije i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


NSAIL/Inhibitori agregacije trombocita

Nije primećeno klinički značajno produženje vremena krvarenja posle istovremene primene rivaroksabana (15 mg) i 500 mg naproksena. I pored toga, mogu postojati pojedinci sa jače izraženim farmakodinamskim odgovorom.

Nisu zapažene klinički značajne farmakokinetičke ili farmakodinamske interakcije kada je rivaroksaban istovremeno primenjen u kombinaciji sa 500 mg acetilsalicilne kiseline.

Klopidogrel (u početnoj dozi od 300 mg, praćenom dozom održavanja od 75 mg) nije pokazao farmakokinetičke

interakcije sa rivaroksabanom (15 mg), ali je u jednoj podgrupi pacijenata primećen značajan porast vremena krvarenja koji nije bio u korelaciji sa agregacijom trombocita, na nivou P-selektina ili nivoima receptora GPIIb/IIIa.


Potreban je oprez ukoliko se pacijenti istovremeno leče NSAIL (uključujući i acetilsalicilnu kiselinu) i inhibitorima agregacije trombocita, pošto je za ove lekove karakteristično da povećavaju rizik od krvarenja (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Varfarin

Prebacivanjem pacijenata sa terapije varfarinom, antagonistom vitamina K (INR 2,0 do 3,0) na rivaroksaban (20 mg) ili sa rivaroksabana (20 mg) na varfarin (INR 2,0 do 3,0), produžava se protrombinsko vreme/INR (neoplastin) više nego aditivno (mogu se uočiti pojedinačne INR vrednosti do 12), dok je dejstvo na aPTT, inhibiciju aktivnosti faktora Xa i potencijal endogenog trombina bilo aditivno.

Ukoliko je potrebno za ispitivanje farmakodinamskih dejstva rivaroksabana u periodu promene terapije, mogu se

koristiti aktivnosti anti-faktora Xa, PiCT i Heptest jer varfarin nije imao uticaja na njih. Četvrtog dana nakon poslednje doze varfarina, svi testovi (uključujući PT, aPTT, inhibiciju aktivnosti faktora Xa i ETP) odražavali su samo dejstvo rivaroksabana.

Ukoliko je potrebno za ispitivanje farmakodinamskih dejstava varfarina u periodu promene terapije, INR merenje se moglo koristiti za Ctrough rivaroksabana (24 sata nakon prethodnog unošenja rivaroksabana) jer rivaroksaban minimalno utiče na test u tom trenutku.

Nije zapažena bilo kakva farmakokinetička interakcija između varfarina i rivaroksabana.


Induktori CYP3A4

Istovremena primena rivaroksabana i rifampicina, snažnog induktora CYP3A4, smanjila je za približno 50% srednju PIK vrednost rivaroksabana, sa istovremenim smanjivanjem njegovih farmakodinamskih efekata. Istovremena primena rivaroksabana sa drugim snažnim induktorima CYP3A4 (npr. fenitoin, karbamazepin, fenobarbiton ili kantarion) može takođe smanjiti koncentraciju rivaroksabana u plazmi. Snažni induktori CYP3A4 se mogu primenjivati istovremeno sa rivaroksabanom, uz oprez.


Interakcije sa drugim lekovima

Nisu zapažene klinički značajne farmakokinetičke ili farmakodinamske interakcije pri istovremenoj primeni rivaroksabana sa midazolamom (supstrat za CYP3A4), digoksinom (supstrat za P-gp), atorvastatinom (supstrat za CYP3A4 i P-gp) ili omeprazolom (inhibitor protonske pumpe). Rivaroksaban ne dovodi ni do indukcije niti do inhibicije glavnih CYP izoenzima, kao što je CYP3A4.

Klinički značajne interakcije sa hranom nisu zapažene (videti odeljak Doziranje i način primene).


Uticaj na laboratorijske parametre

Uticaj na parametre koagulacije (npr. PT, aPTT, HepTest) je očekivan na osnovu mehanizma delovanja rivaroksabana (videti odeljak Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka).


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća

Bezbednost i efikasnost leka XARELTO nisu ustanovljeni kod trudnica. Studije na životinjama pokazale sureproduktivnu toksičnost (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka u Sažetku karakteristika leka). Zbog moguće reproduktivne toksičnosti, svojstvenog rizika odkrvarenja i podataka o tome da rivaroksaban prolazi kroz placentu, lek XARELTO je kontraindikovan za primenu tokom trudnoće (videti odeljak Kontraindikacije).

Žene u reproduktivnom periodu treba da izbegavaju da zatrudne tokom lečenja rivaroksabanom.


Dojenje

Bezbednost i efikasnost leka XARELTO nisu ustanovljeni kod dojilja. Podaci dobijeni na životinjama ukazuju da serivaroksaban izlučuje u mleko. Stoga je lek XARELTO kontraindikovan tokom dojenja (videti odeljak Kontraindikacije). Mora se doneti odluka da li prekinuti dojenje ili napraviti prekid/pauzu u terapiji.


Plodnost

Kod ljudi nisu sprovođene posebne studije koje bi procenile uticaj rivaroksabana na plodnost. U jednoj studiji koja je ispitivala uticaj na plodnost kod mužjaka i ženki pacova nije uočen bilo kakav uticaj (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka u Sažetku karakteristika leka).


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Lek XARELTO ima manji uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama. Prijavljene su neželjene reakcije poput sinkope (učestalost: povremena) i vrtoglavice (učestalost: česta) (videti odeljak Neželjena dejstva). Pacijenti kod kojih se ispolje ove neželjene reakcije ne treba da upravljaju motornim vozilom ili rukuju mašinama.


Neželjena dejstva


Sažetak bezbednosnog profila

Bezbednost primene rivaroksabana je procenjena u jedanaest studija faze III u koje je uključeno 32625 pacijenata koji su primali rivaroksaban (videti tabelu 1).


Tabela 1: Broj ispitanih pacijenata, maksimalna dnevna doza i dužina primene u studijama faze III

Indikacija

Broj pacijenata*

Maksimalna dnevna doza

Maksimalno trajanje terapije

Prevencija venske tromboembolije

(VTE) kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom

hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena

6097

10 mg

39 dana

Prevencija venske tromboembolije (VTE)

kod hospitalizovanih pacijenata sa hroničnim bolestima

3997

10 mg

39 danaAnemija (uključujući odgovarajuće laboratorijske parametre)

Trombocitemija (uključujući povećan broj

trombocita)A

Imunološki poremećaji

Alergijske reakcije,

alergijski dermatitis

Poremećaji nervnog sistema

Vrtoglavica, glavobolja

Cerebralno i

intrakranijalno krvarenje, sinkopa

Poremećaji na nivou oka

Krvarenje u oku (uključujući

krvarenje u konjunktivi)


Kardiološki poremećaji

Tahikardija

Vaskularni poremećaji

Hipotenzija, hematomi

Respiratorni, torakalni i mediastinalni poremećaji

Epistaksa, hemoptizije

Gastrointestinalniporemećaji

Krvarenje desni, krvarenje iz

gastrointestinalnog trakta (uključujući rektalno krvarenje), gastrointestinalni i abdominalni bolovi, dispepsija,

mučnina, zatvorA, dijareja,

povraćanjeA

Suva usta

Hepatobilijarni poremećaji

Abnormalna

funkcija jetre

Žutica

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Pruritus (uključujući

neuobičajene slučajeve generalizovanog pruritusa), osip, ekhimoza, kutano i supkutano krvarenje

Urtikarija

Poremećaji mišićno-skeletnog i vezivnog i koštanog tkiva

Bol u ekstremitetimaA

Hemartroza

Krvarenje iz mišića

Kompartment sindrom nakon

krvarenja

Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema


Krvarenje iz urogenitalnog trakta (uključujući hematuriju i menoragijuB), Bubrežna insuficijencija (uključujući

povišene vrednosti kreatinina u krvi, povišene vrednosti uree u krvi)A

Otkazivanje bubrega /akutno otkazivanje bubrega nakon krvarenja koje je dovoljno da izazove hipoperfuziju

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

GroznicaA, periferni edem,

smanjena opšta snaga i energija (uključujući zamor i asteniju)

Opšte loše stanje

(uključujući slabost),

Lokalizovan edemA

Laboratorijska ispitivanja

Povišene transaminaze

Povišen bilirubin,

povišena alkalna fosfataza u krviA, povišen LDHA, povišena lipazaA, povišena amilazaA, povišen GGTA

Povišen konjugovani

bilirubin (sa ili bez istovremenog povećanja ALT)

Povrede, trovanja i hiruške i medicinske procedure

Postintervencijsko krvarenje

(uključujući postoperativnu anemiju i krvarenje rana), kontuzija, sekrecija iz raneA

Vaskularna pseudoaneurizmaC


A: uočeno u prevenciji venske tromboembolije (VTE) kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena

B: uočeno u terapiji TDV, PE i prevenciji njihovih recidiva kao veoma često neželjeno dejstvo kod žena

< 55 godina

C: uočeno kao povremeno u prevenciji aterotrombotičnih događaja kod pacijenata nakon akutnog koronarnog sindroma AKS (nakon perkutane koronarne intervencije)


Opis odabranih neželjenih reakcija


Usled farmakološkog mehanizma dejstva, primena leka XARELTO može biti povezana sa povišenim rizikom od okultnog ili primetnog krvarenja iz bilo kog tkiva ili organa što može dovesti do posthemoragijske anemije. Znaci, simptomi i ozbiljnost (uključujući fatalni ishod) će varirati zavisno od lokalizacije, stepena ili obima krvarenja i/ili anemije (videti odeljak Predoziranje - Postupak u slučaju krvarenja). U kliničkim ispitivanjima, krvarenje mukoza (tj. epistaksa, gingivalno, gastrointestinalno, genitourinarno) i anemija su se češće javljali tokom dugotrajne terapije rivaroksabanom u poređenju sa terapijom antagonistima vitamina K (VKA). Tako, pored adekvatnog kliničkog praćenja, laboratorijsko ispitivanje hemoglobina/hematokrita bi moglo biti značajno za otkrivanje skrivenog krvarenja, ukoliko se proceni adekvatnim. Rizik od krvarenja može biti povišen kod nekih grupa pacijenata, npr. kod pacijenata sa nekontrolisanom ozbiljnom arterijskom hipertenzijom i/ili na istovremenoj terapiji koja utiče na hemostazu (videti Rizik od krvarenja u odeljku Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Menstrualno krvarenje može biti pojačano i/ili produženo. Komplikacije usled krvarenja se mogu manifestovati kao slabost, bledilo, vrtoglavica, glavobolja ili neobjašnjivi otok, dispneja i neobjašnjivi šok. U nekim slučajevima kao posledica anemije, uočeni su simptomi srčane ishemije poput bola u


grudima ili angine pektoris.

Kod primene leka XARELTO prijavljene su poznate komplikacije nakon ozbiljnog krvarenja, poput kompartment sindroma i insuficijencije bubrega usled hipoperfuzije. Prema tome, mora se uzeti u obzir mogućnost pojave krvarenja prilikom evaluacije stanja svakog pacijenta na antikoagulantnoj terapiji.


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje

Prijavljeni su retki slučajevi predoziranja rivaroksabanom do 600 mg, bez komplikacija nastalih usled krvarenja ili drugih neželjenih reakcija. Usled ograničene resorpcije, očekuje se efekat plafona, bez daljeg povećanja prosečne izloženosti u plazmi pri dozama većim od terapijskih, a to je 50 mg ili više. Nema specifičnog antidota koji bi antagonizovao farmakodinamske efekte rivaroksabana.

Treba razmotriti mogućnost primene aktivnog (medicinskog) uglja u cilju smanjenja resorpcije prekomerne doze

rivaroksabana. Postupak u slučaju krvarenja

Ukoliko se kod pacijenta koji prima rivaroksaban pojavi komplikacija nastala usled krvarenja, sledeću primenu rivaroksabana treba odložiti ili terapiju treba prekinuti, već kako je odgovarajuće.


Rivaroksaban ima poluvreme eliminacije od približno 5 do 13 sati (videti odeljak Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka). Postupak treba prilagoditi svakom pacijentu pojedinačno u skladu sa ozbiljnošću i mestom krvarenja. Po potrebi treba koristiti odgovarajuću simptomatsku terapiju, npr. mehaničku kompresiju (npr. kod ozbiljne epistakse), hiruršku hemostazu sa procedurama kontrole krvarenja, nadoknadu tečnosti i hemodinamsku suportivnu terapiju, primenu derivata krvi (pakovani eritrociti ili sveže zamrznuta plazma, u zavisnosti od pridružene anemije ili koagulopatije) ili trombocite.


Ako se krvarenje ne može kontrolisati gore pomenutim merama, treba razmotriti primenu specifičnog reverznog prokoagulantnog sredstva, poput koncentrata protrombin kompleksa (PCC), koncentrata aktiviranog protrombin kompleksa (APCC) ili rekombinantnog faktora VIIa (r-FVIIa). Međutim, trenutno postoji veoma ograničeno kliničko iskustvo sa primenom ovih proizvoda kod pacijenata koji primaju rivaroksaban. Preporuka se takođe zasniva na ograničenim nekliničkim podacima. Ponovno doziranje rekombinantnog faktora VIIa se razmatra i titrira u zavisnosti od poboljšanja stanja krvarenja. Ukoliko je moguće, u slučaju velikih krvarenja treba se konsultovati sa hematologom.


Ne očekuje se da protamin-sulfat i vitamin K utiču na antikoagulantnu aktivnost rivaroksabana. Nema iskustva sa antifibrinolitičkim agensima (traneksaminska kiselina, aminokapronska kiselina) kod pacijenata koji primaju rivaroksaban. Nema naučnog osnova, niti iskustva koji se odnose na postojanje koristi primene sistemskih hemostatika (dezmopresin, aprotinin) kod pacijenata koji primaju rivaroksaban. Ne očekuje se da se rivaroksaban gubi pri dijalizi zbog toga što se u visokom stepenu vezuje za proteine plazme.


Lista pomoćnih supstanci

Jezgro tablete:

Celuloza, mikrokristalna Kroskarmeloza-natrijum Laktoza, monohidrat Hipromeloza

Natrijum-laurilsulfat Magnezijum-stearat


Film-omotač: Makrogol 3350 Hipromeloza

Titan-dioksid (E 171)

Gvožđe (III)-oksid, žuti (E 172)

Inkompatibilnost Nije primenljivo Rok upotrebe

3 godine


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


Unutrašnje pakovanje je PP/Aluminijumski blister. U složivoj kartonskoj kutiji nalaze se 1 blister sa 56 film tableta.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z