FISKocr

Combivir


UPUTSTVO ZA LEK


Combivir®, film tableta, 150 mg/300 mg Pakovanje: ukupno 60 kom., blister, 6 x 10 kom.Proizvođač:

 1. Glaxo Operations UK Limited


 2. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Adresa:

 1. Priory Street, Ware, Hertfordshire SG12 0DJ, Velika Britanija


 2. Ul.Grunwaldzka 189, Poznan, Poljska


  Podnosilac zahteva: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited


  Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


  Combivir®, 150 mg/300 mg, film tablete lamivudin/zidovudin


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Combivir i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Combivir

 3. Kako se upotrebljava lek Combivir

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Combivir

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK COMBIVIR I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Combivir se primenjuje u terapiji HIV (virus humane imunodeficijencije) infekcije kod odraslih osoba i dece.


  Lek Combivir sadrži dve aktivne supstance koje se primenjuju u lečenju HIV infekcije: lamivudin i zidovudin. Navedene aktivne supstance pripadaju grupi antiretrovirusnih lekova koji se nazivaju nukeozidni analozi inhibitora reverzne transkiptaze (NRTI).


  Lek Combivir ne dovodi do potpunog izlečenja od HIV infekcije; smanjuje količinu virusa u organizmu i održava je na niskom nivou. Takođe povećava broj CD4 ćelija u Vašoj krvi. CD4 ćelije predstavljaju tip belih krvnih ćelija koje su važne u odbrani Vašeg organizma od infekcija.


  Neće sve osobe odgovoriti na isti način na primenu terapije lekom Combivir. Vaš lekar će pratiti efikasnost primenjene terapije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK COMBIVIR


  Lek Combivir ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK COMBIVIR


  Lek Combivir uvek primenjujte isključivo u skladu sa savetom Vašeg lekara ili farmaceuta. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.


  Progutajte tablete leka Combivir u celini, sa malo vode. Lek Combivir se može primeniti uz hranu ili nezavisno od nje.


  Ukoliko niste u mogućnosti da progutate tablete u celini, možete ih izlomiti i pomešati sa malom količinom hrane ili vode i odmah upotrebiti celokupnu dozu.


  Ostanite u stalnom kontaktu sa Vašim lekarom

  Lek Combivir pomaže u ostvarivanju kontrole nad Vašim zdravstvenim stanjem. Potrebno je da nastavite sa svakodnevnom primenom, u cilju sprečavanja pogoršanja Vaše bolesti. Moguće je da će i dalje dolaziti do razvoja drugih infekcija i oboljenja udruženih sa HIV infekcijom.

  Ostanite u kontaktu sa Vašim lekarom i ne prekidajte sa primenom leka Combivir bez odgovarajućeg saveta Vašeg lekara.


  Koliko leka da upotrebite?


  Odrasle osobe i adolescenti telesne mase 30 kg ili više

  Uobičajena doza leka Combivir kod odraslih osoba je jedna tableta dva puta dnevno.

  Tablete primenjujte u pravilnim vremenskim intervalima, ostavljajući približno 12 sati između svake primene tablete.


  Deca telesne mase između 21 i 30 kg

  Uobičajena početna doza leka Combivir je polovina (1/2) tablete primenjena ujutru i cela tableta primenjena uveče.


  Deca telesne mase između 14 i 21 kg

  Uobičajena početna doza leka Combivir je polovina (1/2) tablete primenjena ujutru i polovina (1/2) tablete primenjena uveče.


  Kod dece telesne mase ispod 14 kg lamivudin i zidovudin (sastojci leka Combivir) bi trebalo da budu primenjeni odvojeno.


  Ako ste uzeli više leka Combivir nego što je trebalo


  Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko slučajno uzmete suviše leka Combivir ili kontaktirajte urgentnu službu najbliže bolnice za dalji savet.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Combivir

  Ukoliko zaboravite da primenite dozu leka, primenite je čim se setite. Potom nastavite sa prethodno utvrđenom primenom terapije. Ne primenjujte dvostruku dozu kako bi nadoknadili propuštenu dozu leka.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao pri primeni svih lekova, primena ovog leka može uzrokovati pojavu neželjenih dejstava, ali se ona neće javiti kod svih osoba.


  Prilikom lečenja HIV infekcije može biti teško odrediti da li je simptom neželjeno dejstvo primene leka Combivir ili drugih lekova koje primenjujete ili je posledica same HIV infekcije. Zato je veoma važno da se posavetujete sa Vašim lekarom o svim promenama Vašeg zdravlja.


  Kao i neželjena dejstva nakon primene leka Combivir navedenih u daljem tekstu, tokom primene kombinovane terapije HIV infekcije može doći do razvoja drugih stanja.

  Važno je da pročitate dalje informacije u ovom odeljku pod “Druga moguće neželjena dejstva primene kombinovane terapije HIV infekcije”.


  Veoma česta neželjena dejstva

  Mogu se javiti kod više od 1 od 10 osoba:

 5. KAKO ČUVATI LEK COMBIVIR

  Rok upotrebe

  2 godine

  Nemojte koristiti lek Combivir posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju.


  Uslovi čuvanja


  Lek Combivir čuvati van vidokruga i domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 30°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Posavetujte se sa Vašim farmaceutom kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Navedene mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Combivir


Aktivne supstance leka su lamivudin i zidovudin. Ostali sastojci leka su

jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna; natrijum–skrobglikolat (tip A); magnezijum-stearat, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

film omotač tablete: hipromeloza; titan-dioksid; makrogol 400 i polisorbat 80


Kako izgleda lek Combivir i sadržaj pakovanja


Lek Combivir, film tablete bele, do skoro bele boje, oblika kapsule, sa podeonom crtom i utisnutom oznakom „GXFC3ˮ sa obe strane tablete. Kartonska kutija sadrži 6 blistera sa po 10 film tableta. Pakovanje sadrži 60 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Proizvođači:

Glaxo Operations UK Limited

Priory Street, Ware, Hertfordshire SG12 0DJ, Velika Britanija i

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Ul.Grunwaldzka 189, Poznan, Poljska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp


Broj i datum dozvole: 515-01-05523-13-001 od 16.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z