bausch Apoteke Apoteke

HALOPERIDOL

tabl. 25x2mg
CENA: 322,74 din.

tabl. 30x10mg
CENA: 612,61 din.


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


HALOPERIDOL,tablete, 2 mg Pakovanje: bočica plastična, 1 x 25 tableta

HALOPERIDOL,tablete, 10 mg

Pakovanje: blister, 2 x 15 tablete


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


▲HALOPERIDOL, 2 mg, tablete

▲HALOPERIDOL, 10 mg, tablete INN: haloperidol


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek HALOPERIDOL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek HALOPERIDOL

 3. Kako se upotrebljava lek HALOPERIDOL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek HALOPERIDOL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HALOPERIDOL I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Haloperidol sadrži aktivni sastojak haloperidol, koji pripada grupi lekova poznatoj kao neuroleptici. Neuroleptici su lekovi koji poboljšavaju simptome u određenim bolestima i stanjima, u kojima postoji poremećaj misli, emocija i/ili ponašanja.


  Kod odraslih se haloperidol koristi za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HALOPERIDOL


  Lek HALOPERIDOL ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HALOPERIDOL


  Lek HALOPERIDOL uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli

  Šizofrenija, psihoze, manija i hipomanija, mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja, psihička uznemirenost, pojačana aktivnost, nasilno ponašanje, organsko oštećenje mozga


  Početna doza:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek HALOPERIDOL, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Na osnovu zajedničkih podataka svih studija, najčešće prijavljena neželjena dejstva (u procentima) su: ekstrapiramidalni sindrom (34), nesanica (19), uznemirenost (15), ubrzano kretanje (13), glavobolja (12), psihički poremećaji (9), depresija (8), porast telesne mase (8), pad krvnog pritiska pri ustajanju (7) i pospanost (5).


  Neželjena dejstva koja se javljaju veoma često (učestalost je veća od 1 na 10 pacijenata):


 5. KAKO ČUVATI LEK HALOPERIDOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek HALOPERIDOL posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek HALOPERIDOL Aktivne supstance su: HALOPERIDOL, 2 mg , tablete

1 tableta sadrži:

haloperidol 2 mg


HALOPERIDOL, 10 mg , tablete


1 tableta sadrži:

haloperidol 10 mg


Ostali sastojci su:


HALOPERIDOL, 2 mg, tablete: laktoza monohidrat; skrob, kukuruzni; krospovidon; magnezijum-stearat; talk; polisorbat 80; povidon K25; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


HALOPERIDOL, 10 mg, tablete: laktoza monohidrat; skrob, kukuruzni; krospovidon; magnezijum-stearat; talk; polisorbat 80; povidon K25; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; green lack 8% (sadrži: indigotin E 132 i hinolin žuti E 104).


Kako izgleda lek HALOPERIDOL i sadržaj pakovanja


HALOPERIDOL, 2 mg, tablete:

Bele, okrugle, skoro ravne tablete sa dve unakrsne podeone crte na jednoj strani.

Plastična bočica od polietilena visoke gustine (HDPE) zatvorena zatvaračem od polietilena niske gustine (LDPE). Jedna bočica sadrži 25 tableta.


HALOPERIDOL, 10 mg, tablete:

Svetlo zelene boje, okrugle, skoro ravne sa podeonom crtom na jednoj strani. Jedan PVC-AL blister sadrži 15 tableta. Složiva kartonska kutija sadrži 2 blistera.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Avgust 2011.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept; snažan uticaj na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama.


Broj i datum dozvole:


▲HALOPERIDOL, 2 mg, tablete:515-01-6114-10-001 od 23.09.2011.

▲HALOPERIDOL, 10 mg, tablete: 515-01-6116-10-001 od 23.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines