menarini Apoteke Apoteke

Glucose 5%


UPUTSTVO ZA LEK


Glucose5%,rastvorzainfuziju,20x100ml Glucose5%,rastvorzainfuziju,10x500ml Glucose5%,rastvorzainfuziju,10x1000ml

Ime leka, oblik, jačina i pakovanjeProizvođač:

B.Braun Melsungen AG


  1. raun Medical, S.A.   Adresa:

   Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Nemačka


   Carretera de Terrassa 121, 08191 Rubi, Barcelona, Španija


   Podnosilac zahteva: MEDINIC export-import d.o.o.


   Adresa: Daničareva 57, 11000 Beograd, Srbija


   Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

   Glucose 5%, 50g/l, rastvor za infuziju

   INN: glukoza


   Za lekove koji se izdaju samo na lekarski recept


   Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

   • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

   • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

   • Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

   • Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Glucose 5% i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Glucose 5%

 3. Kako se upotrebljava lek Glucose 5%

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Glucose 5%

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Glucose 5% I ČEMU JE NAMENJEN


  Glucose 5%, rastvor za infuziju je rastvor glukoze koji se koristi za rastvaranje ili razblaživanje lekova koje treba da primite kroz iglu uvedenu u venu (odnosno preko infuzije).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Glucose 5%


  Lek Glucose 5% ne smete koristiti:


  Lek Glucose 5%, rastvor za infuziju ne smete koristiti ako imate:

  - Istovremeni nedostatak vode i natrijuma


  Kada uzimate lek Glucose 5%, posebno vodite računa:


  Nivo šećera u Vašoj krvi, sadržaj tečnosti, elektrolita – posebno kalijuma – i Vaš kiselinsko-bazni status biće praćeni dok primate ovaj rastvor.


  Ako imate poremećaj metabolizma glukoze, što može da se desi posle operacija ili povreda, rastvor će biti pažljivo dat, tj. nivo šećera u krvi će Vam biti proveravan tokom infuzije i doza će biti podešavana tako da se spreči nastanak fiziološkog stresa. Ukoliko imate šećernu bolest rastvor će Vam biti dat uz mere opreza.


  Ako primate i transfuzije krvi, biće Vam date kroz drugi sistem za infuziju.


  Primena drugih lekova


  Obavestite Vašeg lekara ako uzimate ili ste u skorije vreme uzimali druge lekove, uključujući i lekove koje ste nabavili bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Glucose 5% sa hranom ili pićima


  Nije primenljivo


  Primena leka Glucose 5% u periodu trudnoće i dojenja


  Obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete bilo kakav lek


  Uticaj leka Glucose 5% na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Ovaj medicinski proizvod ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Glucose 5%


  Nema podataka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Glucose 5%


  Ovaj rastvor je za intravensku primenu (odnosno, daje se kroz iglu uvedenu u venu). Može da bude ubrizgan u periferne vene. Međutim, ova mogućnost je ograničena prirodom rastvorenog ili razblaženog leka.


  Količina rastvora koju ćete primiti, zavisi od koncentracije leka koji treba da bude rastvoren ili razblažen, vodeći računa o maksimalnim dozama koje su navedene u daljem tekstu.


  Maksimalna dnevna doza

  Do 40 ml na kg telesne mase dnevno, što odgovara 2000 mg glukoze na kg telesne mase dnevno. Za osobu od 70 kg, ovo odgovara maksimalnoj infuziji od 140,0 g glukoze na dan odnosno 560 kcal.

  Maksimalna dnevna doza je u skladu sa uobičajnim ograničenjima u dnevnom unosu tečnosti.


  Maksimalna brzina infuzije

  Do 5 ml na kg telesne mase na sat (5 ml/kg/h), što odgovara 250 mg glukoze po kg telesne mase na sat. Maksimalna brzina infuzije je 1,7 kapi po kg telesne mase u minuti.


  Rastvor se ne sme koristiti ako na boci ili na zatvaraču postoje oštećenja. Rastvori koji sadrže vidljive čvrste čestice, ne smeju se koristiti.


  Za jednokratnu upotrebu.


  Boce sa neiskorišćenim sadržajem, ne smeju se ponovo povezivati u sistem za infuziju. Posle prve upotrebe, bocu i bilo kakav neiskorišćeni sadržaj treba baciti.

  Ako ste uzeli više leka Glucose 5% nego što je trebalo


  Ovo može da dovede do prevelikog sadržaja vode u Vašem telu, kao i do poremećaja elektrolita, visokog šećera u krvi, izlučivanja glukoze urinom (mokraćom), previsoke koncentracije rastvorenih supstanci u Vašoj krvi, što


  može da dovede do gubitka svesti.


  Tretman

  Zavisno od tipa i težine simptoma, infuzija se može zaustaviti, uz primenu rastvora elektrolita i eventualno diuretika (lekova za izbacivanje tečnosti) ili insulina.


  Za sva dodatna objašnjenja u vezi ovog rastvora, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Glucose 5%


  Nije primenjivo.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Glucose 5%


  Nije primenjivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, Glucose 5% rastvor za infuziju može da ima neželjena dejstva, iako se ne ispolje kod svih.


  Intravenska infuzija 5% rastvora glukoze može izazvati disbalans (neravnotežu) tečnosti i elektrolita uključujući hipokalijemiju (smanjena koncentracija kalijuma u krvi), hipomagnezijemiju (smanjena koncentracija magnezijuma u krvi) i hipofosfatemiju (smanjena koncentracija fosfora u krvi).


  Hiperglikemija (povišen nivo šećera u krvi) i dehidratacija (gubitak tečnosti i minerala u organizmu) mogu biti posledica neodgovarajuće parenteralne primene.


  Takođe može nastati poliurija (povećano izlučivanje mokraće).


  Neželjena dejstva povezana sa načinom primene 5% rastvora glukoze putem intravenske infuzije, uključuju febrilne reakcije (reakcije povišene temperature u organizmu), infekciju na mestu primene, lokalni bol, iritaciju vena, vensku trombozu (stvaranje krvnih ugrušaka u venama) ili flebitis (upalu vena) (koji se proteže od mesta primene), ekstravazaciju (izlivanje krvi iz krvnih sudova) i hipovolemiju (smanjenje zapremine ukupne tečnosti u organizmu).


  Priroda dodate supstance/leka uticaće na ostala dodatna neželjena dejstva. Primena infuzije se prekida pri pojavi neželjnih dejstava.


  Ako primetite bilo kakva neželjena dejstva koja nisu pomenuta u ovom tekstu, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Za informacije o karakteristikama leka, elektrolita i supstance neophodno je videti Sažetak karakteistika leka.


 5. KAKO ČUVATI LEK Glucose 5%


  Rok upotrebe


  3 godine


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na boci. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

  Sadržaj boce odmah upotrebiti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece.

  Ovaj proizvod ne zahteva bilo kakve posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Glucose 5%Kako izgleda lek Glucose 5% i sadržaj pakovanja


Bistar, bezbojan do slabo žut rastvor, bez vidljivih čestica.


Lek je upakovan u plastičnu bocu koja sadrži 100ml, 500ml, ili 1000ml rastvora za infuziju. Lek je dostupan u transportnim pakovanjima: 20x100ml, 10x500ml i 10x1000ml.


Nosilac dozvole


MEDINIC export-import d.o.o. Daničareva 57,

11000 Beograd Srbija


Proizvođač


  1. raun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1,

   34212 Melsungen, Nemačka


   Braun Medical, S.A. Carretera de Terrassa 121 08191 Rubi, Barcelona Španija


   Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostaledaizostavi


   Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Novembar 2011.

   Režim izdavanja leka:


   Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


   Broj i datum dozvole:

   567/2006/12 (20x100ml)

   515-01-0091-11-002

   569/2006/12 (10x500ml)

   515-01-0105-11-001

   566/2006/12 (10x1000ml)

   515-01-0108-11-001


   08.05.2006. 04.01.2012.


   Sledeće informacije su namenjene zdravstvenim radnicima:   • Akutna srčana insuficijencija

   • Plućni edem


Ovaj rastvor ne sme da se koristi sam za nadoknadu tečnosti/rehidrataciju zato što ne sadrži elektrolite.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Zbog mogućnosti pojave hemolize i pseudoaglutinacije, za primenu infuzionog rastvora glukoze ne treba koristiti isti infuzioni sistem koji je korišćen za krv i nikako ga ne davati istovremeno, neposredno pre ili posle infuzije krvi.


Infuzija velike zapremine mora se primeniti uz pažljivo praćenje kod pacijenata koji imaju intoksikaciju vodom, insuficijenciju srca i pluća ili tešku insuficijenciju bubrega sa/bez oligurijom/anurijom.


Primena rastvora glukoze može dovesti do hiperglikemije.

U tom slučaju (slučaju hiperglikemije), ne preporučuje se primena ovog rastvora posle akutnog ishemijskog napada pošto se smatra da je hiperglikemija uključena u ishemijsko oštećenje mozga, a takođe otežava i oporavak posle ishemijskog oštećenja mozga.


Infuzija rastvora glukoze bi trebalo da bude kontraindikovana prvih 24 sati posle traume glave, a praćenje glikemije treba da bude brižljivo tokom epizoda intrakranijalne hipertenzije.


Posebno kliničko praćenje je neophodno na početku svake intravenske infuzije.

Primena mora biti pod redovnim i brižnim nadzorom. Klinički i biološki parametri, naročito glikemija, moraju biti određivani.


Ukoliko nastane hiperglikemija, brzina infuzije se mora prilagoditi ili se dodaje insulin. Ukoliko je potrebno, treba parenteralno primeniti kalijum.

Tolerancija glukoze može biti oštećena kod pacijenata sa insuficijencijom bubrega ili diabetes mellitus-om. Ako se ovaj rastvor daje dijabetičarima ili pacijentima sa insuficijencijom bubrega, pažljivo praćenje glikemije je neophodno, a može biti potrebno prilagođavanje potreba za insulinom i/ili kalijumom.

Preporučuje se primena sporije brzine infuzije zbog smanjivanja rizika od nastanka nepoželjnog osmotskog

diuretičkog efekta.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Nisu zabeležene.


Primena u periodu trudnoće i dojenja

Potreban je oprez kod primene 5% rastvora Glukoze kod trudnica i dojilja kao i češće praćenje koncentracije glukoze u krvi.


5% rastvor glukoze se kod trudnica može koristiti kao vehikulum za primenu drugih lekova. Nema podataka o neželjenim dejstvima na potomke nakon primene 5% rastvora glukoze putem intravenske infuzije tokom trudnoće, porođaja i dojenja.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nije poznat.


Neželjena dejstva


Intravenska infuzija 5% rastvora glukoze može izazvati disbalans tečnosti i elektrolita uključujući hipokalijemiju, hipomagnezijemiju i hipofosfatemiju.


Hiperglikemija i dehidratacija mogu biti posledica neodgovarajuće parenteralne primene. Takođe može nastati poliurija.

Neželjena dejstva povezana sa načinom primene 5% rastvora glukoze putem intravenske infuzije, uključuju febrilne reakcije, infekciju na mestu primene, lokalni bol, iritaciju vena, vensku trombozu ili flebitis (koji se proteže od mesta primene), ekstravazaciju i hipovolemiju.


Priroda dodate supstance/leka uticaće na ostala dodatna neželjena dejstva. Primena infuzije se prekida pri pojavi neželjnih dejstava.

Za informacije o karakteristikama leka, elektrolita i supstance neophodno je videti Sažetak karakteistika leka.


Predoziranje


Simptomi

Predoziranje može dovesti do pojave hiperhidratacije, disbalansa elektrolita i acido-bazne ravnoteže, hiperglikemije, glukozurije i hiperosmolaliteta seruma (pa i hiperglikemičke hiperosmotske kome).

Urgentni tretman, antidoti

U slučaju predoziranja, infuziju prekinuti i dati elektrolite, diuretike ili insulin, u zavisnosti od vrste i težine simptoma.


Kada se rastvor glukoze koristi kao rastvarač za primenu drugih lekova, znaci i simptomi predoziranja mogu biti povezani sa lekom koji se dodaje.

U tom slučaju, znaci i simptomi predoziranja zavisiće od prirode rastvorenog leka. Tada se infuzija prekida, a kod bolesnika se prate znaci i simptomi vezani za dodati lek.


Inkompatibilnost


S obzirom da Glucose 5% rastvor za infuziju ima kiseli pH, do inkompatibilnosti može doći usled mešanja sa drugim medikamentima.


Koncentrovani eritrociti se ne smeju rastvarati u Glucose 5% rastvoru za infuziju jer može doći do


pseudoaglutinacije.


Rastvore glukoze ne treba davati kroz isti infuzioni sistem kroz koji se daje krv, videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines