FISKocr

VAL


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


∆ VAL®, film tablete, 28 x 80 mg

∆ VAL®, film tablete, 28 x 160 mg


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.


Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.


Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


∆ VAL®, 80 mg film tablete

∆ VAL®, 160 mg film tablete


INN: valsartan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek VAL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek VAL

 3. Kako se upotrebljava lek VAL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek VAL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VAL I ČEMU JE NAMENJEN


  VAL film tablete pripadaju grupi lekova koji se zovu selektivni antagonisti angiotenzin II receptora, koji se koriste za lečenje povišenog krvnog pritiska. Angiotenzin II je supstanca koju luči organizam i koja dovodi do suženja krvnih sudova, što ima za posledicu povišenje krvnog pritiska. VAL film tablete blokiraju dejstvo angiotenzina II i kao rezultat tog dejstva dolazi do sniženja krvnog pritiska.


  VAL 80 mg i 160 mg film tablete koriste se za lečenje:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VAL

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  VAL film tablete ne smete da upotrebljavate ako:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VAL

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek VAL. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Lek se primenjuje oralnim putem.


  Lečenje lekom VAL je obično dugotrajno.


  Film tablete progutati cele, bez žvakanja sa čašom vode, sa ili bez hrane, svaki dan u isto vreme.


  Hipertenzija (povišen krvni pritisak)

  Uobičajena doza je 80 mg valsartana jednom dnevno. U pojedinim slučajevima Vaš lekar Vam može propisati i veću dozu (160 mg ili 320 mg). Lek VAL može da se kombinuje i sa drugim lekovima (npr. lekovi za izmokravanje-diuretici).


  Neposredno posle srčanog udara (infarkt miokarda)

  Lečenje valsartanom se započinje 12 sati posle srčanog udara niskim dozama od 20 mg dva puta na dan. Vaš lekar Vam može postepeno povećavati dozu tokom nekoliko nedelja do maksimalno 160 mg dva puta na dan. Konačna doza zavisi od individualne podnošljivosti.

  Lek VAL se može kombinovati i sa drugim lekovima za lečenje srčanog udara, a Vaš lekar će odrediti koja je terapija najprikladnija za Vas.


  Srčana slabost

  Lečenje se uobičajeno započinje dozom od 40 mg valsartana dva puta na dan. Vaš lekar Vam može postepeno povećati dozu tokom nekoliko nedelja na maksimalno 160 mg dva puta na dan. Konačna doza zavisi od individualne podnošljivosti.

  Lek VAL se može kombinovati i sa drugim lekovima za lečenje srčane slabosti, a Vaš lekar će odrediti koja je terapija najprikladnija za Vas.


  Ako ste uzeli više leka VAL nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka VAL nego što je trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom! Recite lekaru ili drugom zdravstvenom radniku, što je moguće pre, da ste uzeli veće doze leka od propisanih. Ukoliko je neko drugi uzeo Vaš lek greškom, odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili najbližu hitnu službu.

  Ukoliko osetite jaku vrtoglavicu i/ili slabost, lezite i odmah pozovite Vašeg lekara.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek VAL

  U slučaju da ste zaboravili da uzmete VAL film tabletu, uzmite je čim se setite. Međutim, ukoliko je došlo

  vreme da uzmete Vašu sledeću dozu, preskočite propuštenu dozu. Nemojte da uzimate duplu dozu leka VAL kako bi nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek VAL


  Nagli prekid primene leka VAL može dovesti do pogoršanja Vaše bolesti. Nemojte prekidati primenu leka dok se ne konsultujete sa Vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i VAL film tablete mogu da prouzrokuju neželjena dejstva. Pojedina neželjena dejstva se mogu javiti sa sledećom učestalošću:

 5. KAKO ČUVATI LEK VAL


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je utisnut na pakovanju (2 godine).


  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe!


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 300C u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek VAL


Aktivna supstanca je valsartan.


Jedna VAL 80 mg film tableta sadrži 80 mg valsartana.


Jedna VAL 160 mg film tableta sadrži 160 mg valsartana.


Pomoćne supstance:


Tabletno jezgro


laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza natrijum; povidon; talk; magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Film omotač


polivinil alkohol; talk; titan-dioksid (boja E171); makrogol 3350; lecitin; gvožđe(III)-oksid, crveni (boja E172); gvožđe(III)-oksid, žuti (boja E172).


Kako izgleda lek VAL i sadržaj pakovanja


Film tableta.


VAL 80 mg: okrugla, bikonveksna film tableta ružičaste boje, sa utisnutim podeonim crtama na obe strane i utisnutom oznakom ”V” na jednoj polovini tablete sa jedne strane. Podeone crte su utisnute i na bočnim

stranama tablete.


VAL 80 mg film tableta: 28 film tableta (jedan blister sa 28 film tableta), PVC/PE/PVDC-Aluminijumski blister, u kutiji.


VAL 160 mg: duguljasta, bikonveksna film tableta žute boje, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani i utisnutom oznakom ”V” na drugoj strani. Podeone crte su utisnute i na bočnim

stranama tablete.


VAL 160 mg film tableta: 28 film tableta (dva blistera sa 14 film tableta), PVC/PE/PVDC-Aluminijumski blister, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar 2011.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

VAL®, film tablete, 28 x 80 mg: 515-01-6082-09-001 od 04.01.2012.

VAL®, film tablete, 28 x 160 mg: 515-01-6083-09-001 od 04.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z