FISKocr

Casodex


UPUTSTVO ZA LEK


Casodex®, film tableta, 50 mg Pakovanje: blister, 2 x 14 film tableta Ime leka, oblik, jačina i pakovanjeProizvođač:


Adresa:

 1. AstraZeneca UK Limited

 2. Corden Pharma GmbH

 1. Macclesfield, Cheshire, Silk Road Business Park, Velika Britanija

 2. Otto-Hahn-Strasse, 68723, Plankstadt, Nemačka

  Podnosilac zahteva: Predstavništvo AstraZeneca UK Limited

  Adresa: Augusta Cesarca 12, 11000 Beograd, Srbija


  Casodex®, 50 mg, film tableta INN: bikalutamid


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Casodex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Casodex

 3. Kako se upotrebljava lek Casodex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Casodex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CASODEX I ČEMU JE NAMENJEN?

  Lek Casodex, kao aktivnu materiju, sadrži bikalutamid. Bikalutamid pripada grupi lekova poznatih pod zajedničkim imenom antiandrogeni.

  Casodex se koristi isključivo kod muškaraca, za lečenje karcinoma prostate (raka kestenjače). Deluje tako što blokira dejstvo muških hormona kao što je testosteron.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CASODEX


  Lek Casodex ne treba koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CASODEX


  Lek Casodex uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Casodex, kao i drugi lekovi, može da prouzrokovati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata koji uzimaju lek.


  Alergijske reakcije:

  Ovo su povremena neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek). Simptomi uključuju iznenadnu pojavu:

 5. KAKO ČUVATI LEK CASODEX


  Čuvati van domašaja dece. Vaše tablete mogu da im naškode.


  Rok upotrebe

  5 godina.


  Nemojte koristiti lek Casodex posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi ispod 30ºC, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Casodex, 50mg, film tablete


Aktivna supstanca je bikalutamid. Jedna tableta sadrži 50 mg bikalutamida. Ostali sastojci su:

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; magnezijum-stearat; natrijum-skrobglikolat; povidon.

Obloga (film) tablete: hipromeloza; makrogol 300; titan-dioksid (E171).


Kako izgleda lek Casodex i sadržaj pakovanja

Okrugle, blago bikonveksne film tablete, bele boje, koje sa jedne strane imaju utisnut znak proizvođača, a sa druge oznaku CDX50.


Unutrašnje pakovanje je blister (PVC/Alu folija), koji sadrži 14 film tableta.

Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži 2 blistera (ukupno 28 film tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo AstraZeneca UK Limited

Augusta Cesarca 12, Beograd, Srbija


Proizvođač:

 1. AstraZeneca UK Limited, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, Velika Britanija


 2. Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strasse, 68723, Plankstadt, Nemačka


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-03420-13-001 od 04.11.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z