Moozeeck

Enalapril


UPUTSTVO ZA LEK


Enalapril, tableta, 10 mg Pakovanje: strip, 2x10 tableta Enalapril, tableta, 20 mg Pakovanje: strip, 2x10 tableta


Proizvođač: Remedica Ltd.


Adresa: Limassol Industrial Estate, P.O. Box 51706, Limassol, Kipar


Podnosilac zahteva: Farmalogist d.o.o. Beograd


Adresa: Bulevar vojvode Mišića 25-27, Beograd


Broj rešenja: 515-01-3928-10-001 od 25.08.2011. za lek Enalapril, tablete, 20x10mg Broj rešenja: 515-01-3929-10-001 od 25.08.2011. za lek Enalapril, tablete, 20x20mg


Broj rešenja: 515-01-3928-10-001 od 25.08.2011. za lek Enalapril, tablete, 20x10mg Broj rešenja: 515-01-3929-10-001 od 25.08.2011. za lek Enalapril, tablete, 20x20mg


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Enalapril, 10mg, tableta Enalapril, 20mg, tableta INN

enalapril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Enalapril i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Enalapril

 3. Kako se upotrebljava lek Enalapril

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Enalapril

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-3928-10-001 od 25.08.2011. za lek Enalapril, tablete, 20x10mg Broj rešenja: 515-01-3929-10-001 od 25.08.2011. za lek Enalapril, tablete, 20x20mg


 1. ŠTA JE LEK ENALAPRIL I ČEMU JE NAMENJEN

  Enalapril pripada grupi lekova poznatih kao inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori). Ovi lekovi imaju složen mehanizam dejstva, koji započinje inhibicijom aktivnosti enzima koji se označava sa ACE, a neophodan je za nastajanje jedne supstance koja skuplja krvne sudove. Usled toga, enalapril širi krvne sudove i tako olakšava srcu da pumpa krv kroz njih.

  Enalapril se koristi za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ENALAPRIL


  Lek Enalapril ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ENALAPRIL


  Broj rešenja: 515-01-3928-10-001 od 25.08.2011. za lek Enalapril, tablete, 20x10mg Broj rešenja: 515-01-3929-10-001 od 25.08.2011. za lek Enalapril, tablete, 20x20mg


  Lek Enalapril uzimajte uvek tačno onako kako Vam je lekar odredio. Ukoliko niste potpuno sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Vrlo je važno da nastavite da uzimate enalapril onoliko dugo koliko je Vaš lekar predvideo. Tablete progutajte sa čašom vode, za vreme ili između obroka.


  Sledeće doze su uobičajene, a Vaš lekar može odlučiti da primeni doze koje se razlikuju od navedenih:

  Odrasli

  Visok krvni pritisak

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao svi lekovi, i Enalapril može da izazove neželjena dejstva. Ispod su navedena neželjena dejstva koja su zapažena sa Enalaprilom.

  Prekinite da uzimate Enalapril i odmah se uputite lekaru ako primetite nešto od sledećeg:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ENALAPRIL

  Rok upotrebe


  3 godine

  Ne upotrebljavati lek nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Enalapril


Aktivna supstanca: enalapril-maleat

Jedna tableta sadrži 10 mg odnosno 20 mg enalapril-maleata

Pomoćne supstance: laktoza, bezvodna; maleinska kiselina; cink-stearat; Quinoline Yellow E104 Lake; Ponceau 4R E124 Lake.


Kako izgleda lek Enalapril i sadržaj pakovanja


Složiva kartonska kutija sadrži 20(2x10) tableta u 2 Alu/Alu stripa. Enalapril, 10 mg:

Ovalne, na užim krajevima ravne, bikonveksne tablete, bledo crvene boje, sa utisnutom podeonom crtom sa

jedne strane i simbolom proizvođača sa druge strane. Enalapril, 20 mg:

Ovalne, na užim krajevima ravne, bikonveksne tablete, svetlo narandžaste boje, sa utisnutom podeonom crtom sa jedne strane i simbolom proizvođača sa druge strane.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Broj rešenja: 515-01-3928-10-001 od 25.08.2011. za lek Enalapril, tablete, 20x10mg Broj rešenja: 515-01-3929-10-001 od 25.08.2011. za lek Enalapril, tablete, 20x20mg


Farmalogist d.o.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 25-27, Beograd Remedica Ltd, Limassol Industrial Estate, P.O. Box 51706, Limassol, Kipar


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Enalapril, 10mg, tableta :

515-01-3928-10-001.........25.08.2011.

Enalapril, 20mg, tableta :

515-01-3929-10-001.........25.08.2011.


Broj rešenja: 515-01-3928-10-001 od 25.08.2011. za lek Enalapril, tablete, 20x10mg Broj rešenja: 515-01-3929-10-001 od 25.08.2011. za lek Enalapril, tablete, 20x20mg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z