FISKocr

Docetaxel


UPUTSTVOZA LEK


Docetaxel, koncentrat za rastvor za infuziju, 10 mg/mL

Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica, 1 x 2 mL


Docetaxel, koncentrat za rastvor za infuziju, 10 mg/mL

Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica, 1 x 8 mL


Docetaxel, koncentrat za rastvor za infuziju, 10 mg/mL Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica, 1 x 16 mL


Proizvođač: Hospira UK Limited


Adresa: Queensway, Leamington Spa, Warwickshire, Velika Britanija

Podnosilac zahteva: Alvogen Pharma d.o.o.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Docetaxel, 10 mg/mL, koncentrat za rastvor za infuziju INN: docetaksel


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Docetaxel i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Docetaxel

 3. Kako se upotrebljava lek Docetaxel

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Docetaxel

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DOCETAXEL I ČEMU JE NAMENJEN


  Ime ovog leka je Docetaxel, a njegovo nezaštićeno (internacionalno) ime je docetaksel. Docetaksel je supstanca dobijena iz iglica drveta tise.


  Lek Docetaxel pripada grupi antikancerogenih lekova koji su nazivaju taksoidi.


  Lek Docetaxel se propisuje za lečenje raka dojke, posebnih oblika raka pluća (nemikrocelularnog raka pluća), raka prostate, raka želuca ili raka glave i vrata:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DOCETAXEL


  Lek Docetaxel ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DOCETAXEL


  Lek Docetaxel će vam davati zdravstveni radnik.


  Lek je namenjen za odrasle. Uobičajeno doziranje


  Doza će zavisiti od vaše telesne težine i opšteg zdravstvenog stanja. Lekar će izračunati površinu Vašeg tela u kvadratnim metrima (m²) i odrediti dozu leka koju treba da primite.


  Način primene


  Lek Docetaxel će te primiti u bolnici, putem infuzije u jednu od vena (intravenska primena). Infuzija će trajati približno 1 sat.


  Koliko često se lek prima


  Infuzija se, uglavnom, primenjuje jednom na tri nedelje.


  Vaš lekar može da promeni dozu i učestalost primene leka u zavisnosti od rezultata analize krvi, Vašeg opšteg stanja i Vaše reakcije na lečenje lekom Docetaxel. Posebno obratite pažnju i odmah obavestite svog lekara ako se jave proliv, ranice u ustima, osećaj utrnulosti ili peckanja, povišena telesna temperatura. Dajte svom lekaru Vaše rezultate analiza krvi. Te informacije će lekaru omogućiti da odluči da li je potrebno da se doza smanji. Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa primenom ovog leka, obratite se svom lekaru ili bolničkom farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Docetaxel nego što je trebalo


  Ako Vam je lek dat u bolnici ovo se verovatno nikada neće desiti, međutim ako imate bilo kakva pitanja obratite se svom lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Docetaxel


  Nije primenljivo.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Docetaxel


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi protiv raka i lek Docetaxel može izazvati neželjena dejstva, ali se ona ne moraju javiti kod svih pacijenata. Lekar će o tome razgovarati sa Vama i objasniće Vam moguće rizike i koristi od terapije. Najčešće prijavljena neželjena dejstva leka Docetaxel su: smanjenje broja crvenih ili belih krvnih zrnaca, opadanje kose, mučnina, povraćanje, ranice u ustima, proliv i iscrpljenost.


  Težina neželjenih dejstava se može povećati kada se lek Docetaxel primenjuje u kombinaciji sa nekim drugim antikancerogenim lekom.


  Tokom primene infuzije u bolnici, mogu se javiti sledeće alergijske reakcije (kod više od 1 u 10 pacijenata):


  Ako neko od navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljan, ili ako uočite neko neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, obavestite o tome svog lekara ili bolničkog farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK DOCETAXEL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe: 3 godine


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


  Rok upotrebe nakon razblaženja: upotrebiti odmah.

  Dokazana je fizička i hemijska stabilnost rastvora nakon razblaženja sa 0,9% natrijum-hloridom i 5% glukozom u toku 4 h, na temperaturi do 25°C.


  S mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik, a ono ne bi smelo da bude duže od 24 sata na temperaturi od 2 - 8°C, osim ako se rastvaranje vrši pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Docetaxel

Aktivna supstanca je docetaksel (bezvodni). Pomoćne supstance su:

limunska kiselina, bezvodna;

etanol, bezvodni; Makrogol 300;

Polisorbat 80.


1 mL koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 10 mg docetaksela. Jedna bočica sadrži 182 mg/mL (23% v/v) etanola, bezvodnog.

Jedna bočica od 2 mL sadrži 20 mg docetaksela. Jedna bočica od 8 mL sadrži 80 mg docetaksela. Jedna bočica od 16 mL sadrži 160 mg docetaksela.


Kako izgleda lek Docetaxel i sadržaj pakovanja


Docetaxel je bistar, bezbojan do bledo žut rastvor, bez vidljivih mehaničkih nečistoća.


2mL, 8mL, 16mL bočica od bezbojnog stakla tip I (sa ili bez ONCO-TAIN® omota) sa sivim hlorbutil gumenim zatvaračem i aluminijumskom kapicom sa zaštitnim plastičnim poklopcem.


Bočica se nalazi u složivoj kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Alvogen Pharma d.o.o., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Proizvodjač: Hospira UK Limited, Queensway, Leamington Spa, Warwickshire, Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2013


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi


Broj i datum dozvole:


Docetaxel, 2 mL: 515-01-7593-11-001 od 17.06.2013.

Docetaxel, 8 mL: 515-01-7594-11-001 od 17.06.2013.

Docetaxel, 16 mL: 515-01-7595-11-001 od 17.06.2013.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima:


Terapijske indikacije


Karcinom dojke


U kombinaciji sa doksorubicinom i ciklofosfamidom, docetaksel je indikovan za adjuvantnu terapiju pacijenata sa:


Za pacijente sa operabilnim nodus-negativnim karcinomom dojke, adjuvantnu terapiju bi trebalo ograničiti na pacijente koji prema internacionalno utvrdjenim kriterijumima za primarnu terapiju ranog karcinoma dojke, ispunjavaju uslove da prime terapiju.


U kombinaciji sa doksorubicinom, docetaksel je indikovan za terapiju pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke, koji prethodno nisu dobijali terapiju citotoksičnim lekovima za ovo stanje.


Kao monoterapija, docetaksel je indikovan za lečenje pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke posle neuspeha prethodne citotoksične terapije. Preduslov je da je prethodna hemioterapija sadržala antracikline ili neki od alkilujućih lekova.


U kombinaciji sa trastuzumabom, docetaksel je indikovan za lečenje pacijenata sa metastatskim karcinomom dojke, čiji tumori prekomerno eksprimiraju HER2 i koji prethodno nisu dobijali hemioterapiju za metastatsku bolest.


U kombinaciji sa kapecitabinom, docetaksel je indikovan za lečenje pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke posle neuspeha citotoksične hemioterapije. Preduslov je da je u prethodnu


terapiju bio uključen preparat antraciklina. Nemikrocelularni karcinom pluća

Docetaksel je indikovan za lečenje pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim nemikrocelularnim

karcinomom pluća, posle neuspeha prethodne hemioterapije.


U kombinaciji sa cisplatinom, Docetaksel je indikovan za lečenje pacijenata sa neresektabilnim, lokalno uznapredovalim ili metastatskim nemikrocelularnim karcinomom pluća kod pacijenata koji prethodno nisu primali hemioterapiju.


Karcinom prostate


U kombinaciji sa prednizonom ili prednizolonom, Docetaksel je indikovan u terapiji pacijenata sa hormon refraktornim, metastatskim karcinomom prostate.


Adenokarcinom želuca


U kombinaciji sa cisplatinom i 5-fluorouracilom, docetaksel je indikovan za lečenje pacijenata sa metastatskim adenokarcinomom želuca, uključujući adenokarcinom gastroezofagealne spojnice, koji prethodno nisu primali hemioterapiju za metastatsku bolest.


Karcinom glave i vrata


U kombinaciji sa cisplatinom i 5-fluorouracilom, docetaksel je indikovan za indukcionu terapiju pacijenata sa lokalno uznapredovalim karcinomom skvamoznih ćelija glave i vrata.


Doziranje i način primene


Docetaksel je namenjen samo za intravensku upotrebu.


Primena docetaksela bi trebalo da se obavlja isključivo u bolnicama specijalizovanim za primenu citotoksične hemioterapije i pod kontrolom lekara kvalifikovanog za lečenje hemioterapijom (videti odeljak “Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka”).


Preporučeno doziranje


Za karcinom dojke, nemikrocelularni karcinom pluća, karcinom želuca i karcinome glave i vrata, premedikacija se sastoji od oralne primene kortikosteroida, kao što je deksametazon u dozi od 16 mg dnevno (npr. 8 mg dva puta dnevno) tokom 3 dana, počevši 1 dan pre primene docetaksela, osim ukoliko nije kontraindikovano (videti odeljak “Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”). U profilaksi se može koristiti G-CSF, kako bi se smanjio rizik hematološke toksičnosti.


Kod lečenja karcinoma prostate, kada se istovremene primene prednizona ili prednizolona, preporučuje se premedikacija peroralnim deksametazonom u dozi od 8 mg, 12 h, 3h i 1 h pre infuzije docetaksela (videti odeljak “Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Docetaksel se primenjuje kao jednosatna infuzija na svake tri nedelje. Karcinom dojke

U adjuvantnoj terapiji operabilnog nodus-pozitivnog karcinoma dojke, preporučena doza docetaksela je 75

mg/m², primenjena 1 sat posle doksorubicina u dozi od 50 mg/m² i ciklofosfamida u dozi od 500 mg/m², na svake 3 nedelje, tokom 6 ciklusa (videti i Podešavanje doze u toku terapije).

Za lečenje pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke, preporučena doza

docetaksela je 100 mg/m² kao monoterapija. Kao prva linija terapije, docetaksel se daje u dozi od 75 mg/m² u kombinaciji sa doksorubicinom (50 mg/m²).


U kombinaciji sa trastuzumabom, preporučena doza docetaksela je 100 mg/m², na svake 3 nedelje, dok se trastuzumab primenjuje svake nedelje. U pivotalnoj kliničkoj studiji, inicijalna infuzija docetaksela primenjena je dan posle prve doze trastuzumaba. Naredne doze docetaksela primenjene su neposredno po završetku infuzije trastuzumaba, ukoliko je prethodnu dozu trastuzumaba pacijent dobro podneo. Za doziranje i primenu pogledajte sažetak karakteristika leka za trastuzumab.


U kombinaciji sa kapecitabinom, preporučena doza docetaksela je 75 mg/m² na svake tri nedelje, uz kapecitabin u dozi 1250 mg/ m², dva puta dnevno (unutar 30 minuta posle obroka) tokom 2 nedelje, nakon čega sledi pauza od jedne nedelje. Za izračunavanje doze kapecitabina prema telesnoj površini pogledati sažetak karakteristika leka za kapecitabin.


Nemikrocelularni karcinom pluća


Kod pacijenata sa nemikrocelularnim karcinomom pluća koji prethodno nisu lečeni hemioterapijom, preporučeni režim doziranja je docetaksel u dozi 75 mg/m², posle čega odmah sledi cisplatina, u dozi od 75 mg/m², tokom 30-60 minuta. Za terapiju posle neuspele prethodne hemioterapije derivatima platine, preporučena doza je 75 mg/m² docetaksela, kao monoterapija.


Karcinom prostate


Preporučena doza docetaksela je 75 mg/m². Prednizon ili prednizolon se kontinuirano primenjuju u dozi od 5 mg oralno, dva puta dnevno.


Adenokarcinom želuca


Preporučena doza docetaksela je 75 mg/m², u obliku jednosatne infuzije, nakon čega sledi cisplatina u dozi od 75 mg/m², kao infuzija u trajanju od 1 do 3 sata (oba leka se daju samo prvog dana), a zatim se tokom 5 dana, po završetku infuzije cisplatina, daje 5-fluorouracil u dozi od 750 mg/m² na dan u obliku 24-satne kontinuirane infuzije. Terapija se ponavlja na svake tri nedelje. Pre primene cisplatina pacijentu se mora da dati premedikacija antiemeticima i odgovarajuća hidratacija. Za smanjenje rizika hematološke toksičnosti profilaktički treba primeniti G-CSF (pogledajte podešavanja doze u toku terapije).


Karcinom glave i vrata


Pacijenti moraju da prime premedikaciju antiemeticima i odgovarajuću hidrataciju (pre i posle primene cisplatina). Za ublažavanje rizika hematološke toksičnosti može se profilaktićki dati G-CSF. Svi pacijenti iz grupa koje su dobijale docetaksel u studiji TAX 323 i TAX 324, profilaktički su primali antibiotioike.Ove reakcije su opisana na osnovu NCI Opštih kriterijuma toksičnosti (stepen 3=G3; stepen 3-4=G3/4; stepen 4=G4) i terminima COSTART i MEDDRA. Učestalosti su definisane na sledeći način: veoma često (≥1/10), često (≥1/100, <1/10), povremeno (≥1/1.000, <1/100), retko (≥1/10.000, <1/1.000), veoma retko (<1/10.000).

U svakoj od kategorija učestalosti, neželjena dejstva su prikazana po opadajućoj težini.


Najčešće registrovana neželjena dejstva samog docetaksela su: neutropenija (koja je reverzibilna i nije kumulativna; srednje vreme do najniže vrednosti bilo je 7 dana, isto kao i srednje vreme trajanja teške neutropenije (<500 ćelija/mm³)), anemija, alopecija, mučnina, povraćanje, stomatitis, dijareja i astenija. Težina neželjenih dejstava koje izaziva docetaksel može se povećati kad se docetaksel daje u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim lekovima.


Za kombinacije sa trastuzumabom, prikazana su neželjeni događaji (svih stepena) registrovana kod ≥10%. U grupi pacijenata lečenih kombinacijom sa trastuzumabom, zabeležena je povećana incidenca javljanja ozbiljnih neželjenih dejstava (40% prema 31%) i neželjenih dejstava četvrtog stepena težine (34% prema 23%), u poređenju sa monoterapijom docetaksalom.


Kod kombinacije sa kapecitabinom, prikazana su najčešća terapijom izazvana neželjena dejstva (≥5%) zabeležena u studiji faze III kod pacijenata sa karcinomom dojke, kod kojih se antraciklinska terapija pokazala neuspešnom (pogledajte sažetak karakteristika leka za kapecitabin).


Sledeće neželjene reakcije se javljaju često kod primene docetaksela: Poremećaji nervnog sistema

Razvoj teške periferne neurotoksičnosti koja zahteva smanjivanje doze (videti odeljke “Doziranje i način primene” i “Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”). Blagi do umereni neuro-senzorni poremećaji koji su bili parestezije, dizestezija ili bol, uključujući osećaj pečenja. Neuro-motorni poremećaji se karakterišu, uglavnom, slabošću.


Poremećaji kože i potkožnog tkiva


Zabeležene su reverzibilne kožne reakcije, koje su, po pravilu, blagog do umerenog intenziteta. Reakcije je karakterisala ospa, uključujući i lokalizovane erupcije uglavnom po stopalima i dlanovima (uključujući i težak ruka/noga sindrom), ali i na nadlakticama, licu i grudnom košu, a ćesto praćeno svrabom. Erupcije su se, po


pravilu, javljale u periodu od nedelju dana po infuziji docetaksela. Ređe su registrovani teški simptomi, kao što su erupcije praćene deskvamacijom, koje su retko vodile obustavi ili potpunom prekidu terapije docetakselom (videti odeljke “Doziranje i način primene” i “Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”). Ozbiljna oboljenja noktiju karakterišu hipo- ili hiperpigmentacija a, ponekad, bol i oniholiza.


Opšti poremećaji i stanja na mestu primene


Reakcije na mestu infuzije bile su, po pravilu, blage i sastojale su se od hiperpigmentacije, zapaljenja, crvenila i suvoće kože, flebitisa ili ekstravazacije i oticanja vene.

Retencija tečnosti obuhvata dogadjaje kao što su periferni edem i, ređe, pleuralni izliv, perikardijalni izliv, ascites i povećanje težine. Periferni edem obično počinje na donjim ekstremitetima i može da postane generalizovan, uz povećanje težineza 3 ili više kilograma. Po učestalosti i težini, retencija tečnosti je kumulativna (videti odeljak “Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Poremećaji imunog sistema

Reakcije preosetljivosti su se, po pravilu, javljale unutar nekoliko minuta od početka infuzije docetaksela i obično su bile blagog do umerenog intenziteta. Najčešće registrovani simptomi bili su crvenilo, ospa sa ili bez svraba, stezanje u grudima, bolovi u ledjima, dispnoja i povišena telesna temperatura ili drhtavica. Ozbiljne reakcije su bile hipotenzija i/ili bronhospazam ili generalizovana ospa/eritem (videti odeljak “Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Docetaxel 100 mg/m² kao monoterapija kod karcinoma dojke :


Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva ≥10% pacijenata

Česta neželjena dejstva

≥1% do <10% pacijenata

Povremena neželjena dejstva ≥0,1% do 1% pacijenata

Laboratorijske analize

Povišen bilirubin u krvi

G3/4 (<5%)


Povećanje

alkalne fosfataze G3/4

(<4%)


Povećanje AST G3/4

(<3%)


Povećanje ALT G3/4

(<2%)

Srčani poremećaji

Aritmija (G3/4; 0,7%)

Srčana insuficijencija

Poremećaji krvi i

limfnog sistem

Neutropenija (G4;

76,4%)

Trombocitopenija (G4;

0,2%)Anemija (G3/4; 8,9%) Febrilna neutropenija

Poremećaji nervnog

sistema

Periferna senzorna

neuropatija (G3; 4,1%)


Periferna motorna neuropatija (G3/4; 4%)


Disgeuzija (teška; 0,07%)

Respiratorni, torakalni i

medijastinalni poremećaji

Dispnoja (teška; 2,7%)

Gastrointestinalni

poremećaji

Stomatitis (G3/4; 5,3%)


Dijareja (G3/4; 4%)


Mučnina (G3/4; 4%)


Povraćanje (G3/4: 3%)

Opstipacija (teška: 0,2%)


Bol u abdomenu (težak: 1%)


Gastrointestinalno kravarenje (teško: 0,3%)

Ezofagitis (težak: 0,4%)

Poremećaji kože i

potkožnog tkiva

Alopecija


Kožne reakcije (G3/4: 5,9%)


Oboljenja noktiju (teške: 2,6%)

Poremećaji mišićnoskeletnog

sistema i vezivnog tkiva

Mijalgija (teška: 1,4%)

Artralgija

Poremećaji

metabolizma i ishrane

Anoreksija

Infekcije i infestacije

Infekcije (G3/4: 5,7%;

uključujući sepsu i pneumoniju, sa smrtnim ishodom u 1,7%)

Infekcija udružena sa

neutropenijom G4 (G3/4: 4,6%)

Vaskularni poremećaji

HipotenzijaHipertenzija Krvavljenje

Opšti poremećaji i

promene na mestu primene

Retencija tečnosti (teška:

6,5%)


Astenija (teška; 11,2%) Bol

Reakcije na mestu

primene leka (infuzije)


Nekardijalni bol u grudima (težak: 0,4%)

Poremećaji imunog

sistema

Preosetljivost (G3/4:

5,3%)


Poremećaji krvi i limfnog sistema


Retko: epizode krvavljenja povezane sa trombocitopenijom stepena 3/4. Poremećaji nervnog sistema

Podaci o reverzibilnosti odnose se na 35,3% pacijenata kod kojih se javila neurotoksičnost posle terapije

docetakselom u dozi od 100 mg/m² kao monoterapija. Poremećaji su se spontano povlačili u roku od 3 meseca.


Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Veoma retko: jedan slučaj alopecije, ireverzibilne na kraju ispitivanja. 73% kožnih reakcija povlačilo se u roku od 21 dana.


Opšti poremećaji i promene na mestu primene


Srednja kumulativna doza do prekida terapije bila je veća od 1.000 mg/m², a srednje vreme do povlačenja retencije tečnosti bila je 16,4 nedelje (raspon 0 do 42 nedelje). Retencija tečnosti umerenog do jakog intenziteta bila je odložena (srednja kumulativna doza: 818,8 mg/m²) kod pacijenata koji su primali premedikaciju, u odnosu na one koji premedikaciju nisu primali (srednja kumulativna doza: 489,7 mg/m²); međutim, kod nekih pacijenata je retencija tečnosti registrovana u ranim fazama terapije.


Docetaxel 75 mg/m² kao monoterapija kod karcinoma dojke:


Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

≥10% pacijenata

Česta neželjena dejstva

≥1% do <10% pacijenata

Laboratorijske analize

Povišen bilirubin u krvi G3/4


(<2%)

Srčani poremećaji

Aritmija (nije teška)

Poremećaji krvi i

limfnog sistem

Neutropenija (G4; 54,2%)

Anemija (G3/4; 10,8%) Trombocitopenija (G4;

1,7%)

Febrilna neutropenija

Poremećaji nervnog

sistema

Periferna senzorna

neuropatija (G3/4; 0,8%)

Periferna motorna

neuropatija (G3/4; 2,5%)

Gastrointestinalni

poremećaji

Stomatitis (G3/4; 3,3%)


Dijareja (G3/4; 1,7%)


Mučnina (G3/4; 0,8%)


Povraćanje (G3/4: 1,7%)

Opstipacija

Poremećaji kože i

potkožnog tkiva

Alopecija


Kožne reakcije (G3/4: 0,8%)

Promene na noktima

(teške: 0,8%)

Poremećaji

mišićnoskeletnog sistema i vezivnog tkiva

Mijalgija

Poremećaji

metabolizma i ishrane

Anoreksija

Infekcije i infestacije

Infekcije (G3/4: 5%)

Vaskularni poremećaji

Hipotenzija

Opšti poremećaji i

promene na mestu primene

Astenija (teška; 12,4%)


Retencija tečnosti (teška: 0,8%) Bol

Poremećaji imunog

sistema

Preosetljivost (nije teška)


Docetaxel 75 mg/m² u kombinaciji sa doksorubicinom:


Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva ≥10% pacijenata

Česta neželjena dejstva

≥1% do <10% pacijenata

Povremena neželjena dejstva ≥0,1% do 1% pacijenata

Laboratorijske analize

Povišen bilirubin u krvi

Povišene vrednosti AST

G3/4 (<2,5%)

G3/4 (<1%)


Povišene vrednosti


Povišene vrednosti ALT

alkalne fosfataze G3/4

G3/4 (<1%)

(<2.5%)

Srčani poremećaji

Srčana insuficijencija


Aritmija (nije teška)

Poremećaji krvi i

Neutropenija (G4;

limfnog sistem

91,7%)


Anemija (G3/4; 9,4%)


Febrilna neutropenija


Trombocitopenija (G4;

0,8%)

Poremećaji nervnog

sistema

Periferna senzorna

neuropatija (G3; 0,4%)

Periferna motorna

neuropatija (G3/4; 0,4%)

Gastrointestinalni

poremećaji

Mučnina (G3/4; 5%)


Stomatitis (G3/4; 7,8%)


Dijareja (G3/4; 6,2%)


Povraćanje (G3/4: 5%) Opstipacija

Poremećaji kože i

potkožnog tkiva

Alopecija


Oboljenje noktiju (teške: 0,4%)


Kožne reakcije (nisu


teške)

Poremećaji

mišićnoskeletnog sistema i vezivnog tkiva

Mijalgija

Poremećaji

metabolizma i ishrane

Anoreksija

Infekcije i infestacije

Infekcije (G3/4: 7,8%)

Vaskularni poremećaji

Hipotenzija

Opšti poremećaji i

promene na mestu primene

Astenija (teška; 8,1%)


Retencija tečnosti (teška: 1,2%)


Bol

Reakcije na mestu

primene leka (infuzije)

Poremećaji imunog sistema

Preosetljivost (G3/4: 1,2%)


Docetaxel 75 mg/m² u kombinaciji sa cisplatinom:


Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva ≥10% pacijenata

Česta neželjena dejstva

≥1% do <10% pacijenata

Povremena neželjena dejstva ≥0,1% do 1% pacijenata

Laboratorijske analize

Povišen bilirubin u krvi

Povišene vrednosti AST

G3/4 (<2,1%)

G3/4 (<0,5%)


Povišene vrednosti ALT


Povišene vrednosti

G3/4 (<1,3%)

alkalne fosfataze G3/4

(<0,3%)

Srčani poremećaji

Aritmija (G3/4; 0,7%)

Srčana insuficijencija

Poremećaji krvi i

Neutropenija (G4;

Febrilna neutropenija

limfnog sistem

51,5%)


Anemija (G3/4; 6,9%)


Trombocitopenija (G4;

0,5%)


Poremećaji nervnog

sistema

Periferna senzorna

neuropatija (G3; 3,7%)


Periferna motorna neuropatija (G3/4; 2%)

Gastrointestinalni

poremećaji

Mučnina (G3/4; 9,6%)


Povraćanje (G3/4: 7,6%)


Dijareja (G3/4; 6,4%)


Stomatitis (G3/4; 2%)

Opstipacija (teška: 0,2%)

Poremećaji kože i

potkožnog tkiva

Alopecija


Oboljenje noktiju (teške: 0,7%)


Kožne reakcije (G3/4: 0,2%)

Poremećaji

mišićnoskeletnog sistema i vezivnog tkiva

Mijalgija (teška: 0,5%)

Poremećaji

metabolizma i ishrane

Anoreksija

Infekcije i infestacije

Infekcije (G3/4: 5,7%)

Vaskularni poremećaji

Hipotenzija (G3/4: 0,7)

Opšti poremećaji i

promene na mestu primene

Astenija (teška; 9,9%)


Retencija tečnosti (teška: 0,7%)


Povišena telesna temperatura (G3/4:1,2%)

Reakcije na mestu

Infuzije Bol

Poremećaji imunog

sistema

Preosetljivost (G3/4:

2,5%)


Docetaxel 75 mg/m² u kombinaciji sa trastuzumabom:


Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

≥10% pacijenata

Česta neželjena dejstva

≥1% do <10% pacijenata

Laboratorijske analize

Povećanje težine

Srčani poremećaji

Srčana insuficijencija

Poremećaji krvi i

limfnog sistem

Neutropenija (G4; 32%)


Febrilna neutropenija (obuhvata i neutropeniju praćenu groznicom i primenom antibiotika) ili neutropenijska sepsa

Poremećaji nervnog

sistema

Parestezije


Glavobolja Disgeuzija

Hipoestezija

Poremećaji oka

Pojačanao suzenje


Konjuktivitis

Respiratorni, torakalni i

medijastinalni poremećaji

Epistaksa

Faringo-laringealni bol Nazofaringitis Dispnoja Kašalj


Rinoreja

Gastrointestinalni

poremećaji

Mučnina


Dijareja Povraćanje Opstipacija Stomatitis Dispepsija


Bol u abdomenu

Poremećaji kože i

potkožnog tkiva

Alopecija


Eritem Ospa

Oboljenje noktiju

Poremećaji

mišićnoskeletnog sistema i vezivnog tkiva

Mijalgija

Artralgija Bol u

ekstremitetima Bol u kostima Bol u ledjima

Poremećaji

metabolizma i ishrane

Anoreksija

Vaskularni poremećaji

Limfedem

Opšti poremećaji i

promene na mestu primene

Astenija


Periferni edem

Pivišena telesna temperatura Zamor

Zapaljenje sluzokože

Bol;

Stanje slično gripu


Bol u Grudima


Drhtavica

Letargija

Psihijatrijski poremećaji

Nesanica


Srčani poremećaji


Simptomatska srčana insuficijencija je registrovana kod 2,2% pacijenata koji su primali docetaksel i

trastuzumab, u odnosu na 0% pacijenata u grupi koja je dobijala docetaksel kao monoterapiju. U grupi na docetakselu i trastuzumabu u kombinaciji, 64% pacijenata je prethodno primalo antracikline kao adjuvantnu terapiju, a u grupi na monoterapiji docetakselom 55% pacijenata.


Poremećaji krvi i limfnog sistema


Veoma često: Hematološka toksičnost je bila veća kod pacijenata koji su dobijali trastuzumab i docetaksel nego kod onih koji su dobijali samo docetaksel (neutropenija stepena 3/4 32% prema 22%, na osnovu kriterijuma NCI-CTC). Treba napomenuti da bi ovi podaci mogli biti podcenjeni, pošto docetaksel u monoterapiji, u dozi od


100 mg/m², izaziva neutropeniju kod 97% pacijenata, od čega 74% neutropeniju četvrtog stepena, prema najnižim vrednostima. Incidenca pojave febrilne neutropenije/neutropenijske sepse je takodje bila veća kod pacijenata koji primaju Herceptin plus docetaksel (23% prema 17% kod pacijenata koji primaju samo docetaksel).


Docetaxel 75 mg/m² u kombinaciji sa kapecitabinom:


Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

≥10% pacijenata

Česta neželjena dejstva

≥1% do <10% pacijenata

Laboratorijske analize

Smanjenje telesnetežine


Povišen bilirubin u krvi G3/4 (9%)

Poremećaji krvi i

limfnog sistem

Neutropenija (G3/4; 63%)


Anemija (G3/4; 10%)

Trombocitopenija (G3/4;

3%)

Poremećaji nervnog

sistema

Disgeuzija (G3/4: < 1%)


Parestezija (G3/4: <1%)

Vrtoglavica


Glavobolja (G3/4:<1%) Periferna senzorna neuropatija

Poremećaji oka

Pojačano suzenje

Respiratorni, torakalni i

medijastinalni poremećaji

Faringo-laringealni bol (G3/4: 2%)

Dispnoja (G3/4: 1%)


Kašalj (G3/4: <1%)


Epistaksa (G3/4: <1%)

Gastrointestinalni

poremećaji

Stomatitis (G3/4; 18%)


Dijareja (G3/4; 14%)


Mučnina (G3/4; 6%)


Povraćanje (G3/4: 4%)


Opstipacija (G3/4: 1%)

Bol u abdomenu (G3/4: 2%) Dispepsija

Bol u gornjim partijama GIT-a


Suvoća usta

Poremećaji kože i

potkožnog tkiva

Sindrom ruka/noga (G3/4: 24%)

Alopecija (G3/4: 6%) Oboljenje noktiju

(G3/4: 2%)

Dermatitis


Eritematozna ospa (G3/4: <1%) Promena boje noktiju


Oniholiza (G3/4: 1%)

Poremećaji

mišićnoskeletnog sistema i vezivnog tkiva

Mijalgija (G3/4: 2%)


Artralgija (G3/4: 1%)

Bol u ekstremitetima (G3/4: <1%)


Bol u ledjima( (G3/4: 1%)

Poremećaji

metabolizma i ishrane

Anoreksija (G3/4: 1%)


Smanjen apetit

Dehidratacija (G3/4: 2%)

Infekcije i infestacije

Oralna kandidijaza (G3/4: <1%)

Opšti poremećaji i

promene na mestu primene

Astenija (G3/4: 3%)


Pivišena telesna temperatura (G3/4: 1%)


Zamor/iscrpljenost (G3/4: 5%) Periferni edem (G3/4: 1%)

Letargija


Bol


Docetaxel 75 mg/m² u kombinaciji sa prednizonom ili prednizolonom:


Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

≥10% pacijenata

Česta neželjena dejstva

≥1% do <10% pacijenata


Srčani poremećaji

Slabljenje funkcije leve srčane

komore (G3/4: 0,3%)

Poremećaji krvi i

limfnog sistem

Neutropenija (G3/4; 32%)


Anemija (G3/4; 4,9%)

Trombocitopenija (G3/4;0,6%)


Febrilna neutropenija

Poremećaji nervnog

sistema

Periferna senzorna neuropatija

(G3/4: 1,2%)


Disgeuzija (G3/4:0 %)

Periferna motorna neuropatija

(G3/4: 0%)

Poremećaji oka

Pojačano suzenje (G3/4: 0,6)

Respiratorni, torakalni i

medijastinalni poremećaji

Epistaksa (G3/4: 0%)


Dispnoja (G3/4: 0,6%)


Kašalj (G3/4: 0%)

Gastrointestinalni

poremećaji

Mučnina (G3/4; 2,4%)


Dijareja (G3/4; 1,2%)


Stomatitis/faringitis (G3/4: 0,9%)


Povraćanje (G3/4: 1,2%)

Poremećaji kože i

potkožnog tkiva

Alopecija


Oboljenje noktiju (nisu teške)

Eksfolijativna ospa (G3/4: <0,3%)

Poremećaji

mišićnoskeletnog sistema i vezivnog tkiva

Artralgija (G3/4: 0,3%)


Mijalgija (G3/4: 0,3%)

Poremećaji

metabolizma i ishrane

Anoreksija (G3/4: 0,6%)

Infekcije i infestacije

Infekcije G3/4: 3,3%)

Opšti poremećaji i

promene na mestu primene

Iscrpljenost (G3/4: 3,9%)


Retencija tečnosti (teška: 0,6%)


Poremećaji imunog sistema

Preosetljivost (G3/4: 0,6%)


Docetaxel 75 mg/m² u kombinaciji sa doksorubicinom i ciklofosfamidom kod pacijenata sa nodus- pozitivnim(TAX 316) i nodus-negativnim (GEICAM 9805) karcinomom dojke:


Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva ≥10% pacijenata

Česta neželjena dejstva

≥1% do <10% pacijenata

Povremena neželjena dejstva ≥0,1% do 1% pacijenata

Laboratorijske analize

Povećanje telesnetežine

(G3/4:0%)


Smanjenje telesnetežine (G3/4: 0,2%)

Srčani poremećaji

Aritmija (G3/4; 0,2%)

Poremećaji krvi i

Anemija (G3/4: 3%)

limfnog sistem

Neutropenija (G4:

59,2%)


Trombocitopenija (G3/4:

1,6%)


Febrilna neutropenija

(G3/4:NA)

Poremećaji nervnog

sistema

Disgeuzija (G3/4: 0,6%)


Periferna senzorna neuropatija (G3; 0,1%)

Periferna motorna

neuropatija (G3/4; 0%)

Sinkopa (G3/4: 0%)


Neurotoksičnost (G3/4: 0%)


Somnolencija (G3/4: 0%)

Poremećaji oka

Pojačano suzenje

(G3/4: 0,1%)


Konjunktivitis (G3/4: 0,3%)

Respiratorni, torakalni i

medijastinalni poremećaji

Kašalj (G3/4: 0%)


Gastrointestinalni

poremećaji

Mučnina (G3/4; 5,0%)


Stomatitis (G3/4; 6,0%)


Povraćanje (G3/4: 4,2%)


Dijareja (G3/4; 3,4%)


Opstipacija (G3/4: 0,5%)

Bol u abdomenu (G3/4:

0,5%)

kolitis/enteritis/perforacij

a debelog creva

Poremećaji kože i

Alopecija (G3/4: 10,0%)

potkožnog tkiva

oboljenje kože

(G3/4: 0,6%)


Oboljenje noktiju

(G3/4: 0,4%)

Poremećaji

mišićnoskeletnog sistema i vezivnog tkiva

Mijalgija (G3/4: 0,7%)


Artralgija (G3/4: 0,2%)

Poremećaji

metabolizma i ishrane

Anoreksija (G3/4: 1,5%)

Infekcije i infestacije

Infekcije (G3/4: 2,4%)


Neutropenijske infekcije (G3/4: 2,6%)

Vaskularni poremećaji

Naleti toplote (G3/4:

0,5%)

Hipotenzija (G3/4: 0%)


Flebitis (G3/4: 0%)

Limfedem (G3/4: 0%)

Opšti poremećaji i

promene na mestu primene

Astenija (G3/4; 10,0%)


Povišena telesna temperatura (G3/4: NA)


Periferni edem (G3/4: 0,2%)

Poremećaji imunog

sistema

Preosetljivost (G3/4:

0,6%)

Poremećaji

Amenoreja (G3/4: NA)


reproduktivnog sistema

i dojke


Opis neželjenih, izdvojenih reakcija koje se javljaju u adjuvantnoj terapiji lekom Docetaxel 75mg/m2 u kombinaciji sa doksorubicinom i ciklofosfamidom kod pacijenata sa nodus-pozitivnim (TAX 316) i nodus negativnim (GEICAM 9805) karcinomom dojke


Poremećaji nervnog sistema


Od 84 pacijenta sa nodus-pozitivnim kancerom dojke (TAX 316) koji su na kraju hemioterapije imali senzornu neuropatiju, kod 10 je prilikom kontrole registrovana periferna senzorna neuropatija.


Srčani poremećaji


U studiji TAX 316, 26 pacijenata (3,5%) na terapiji TAC i 17 pacijenata (2,3%) na terapiji FAC imali su kongestivnu srčanu insuficijenciju. Kod svih pacijenata osim kod jednog bila je dijagnostifikovana kongestivna srčana insuficijencija (CHF) posle više od 30 dana terapije. Tri pacijenta na terapiji TAC i 4 pacijenta na terapiji FAC umrli su zbog srčane insuficijencije.


Poremećaji kože i potkožnog tkiva


U studiji TAX 316, nakon prestanka primene hemioterapije, tokom perioda praćenja, prijavljeno je da se alopecija zadržala kod 687 pacijenata koji su bili na terapiji TAC i kod 645 pacijenata koji su bili na terapiji FAC.


Po završetku perioda praćenja, alopeciju je još uvek imalo 29 pacijenata koji su bili na terapiji TAC (4,2%) i 16 pacijenata koji su bili na terapiji FAC (2,4%).


Poremećaji reproduktivnog sistema i dojke


U studiji TAX 316, od 202 pacijentkinje sa amenorejom na kraju hemioterapije, prilikom kontrole je registrovano da se kod njih 121 amenoreja održala.


Opšti poremećaji i promene na mestu aplikacije


U studiji TAX 316, od 119 pacijenata sa perifernim edemom na kraju terapije TAC, na kontroli je zabeleženo da se kod njih 19 periferni edem zadržao. Od 23 pacijenta sa perifernim edemom na kraju terapije FAC, na kontroli zabeleženo je da se kod njih četvoro periferni edem zadržao.


U studiji GEICAM, od 5 pacijenata koji su imali limfoedem na kraju hemioterapije, njih 4 je imalo isti neželjeni efekat i tokom perioda praćenja.


Akutna leukemija/Mijeloidospastični sindrom


Nakon 10 godina praćenja u studiji TAX 316, akutna leukemija je bila zabeležena kod 4 od 744 pacijenta koji su primali terapiju TAC i kod jednog od 736 pacijenata koji su primali terapiju FAC. Mijeloidospastični sindrom je zabeležen kod 2 od 744 pacijenata koji su bili na terapiji TAC i kod jednog od 736 pacijenata koji su bili na


terapiji FAC.


Sredinom perioda praćenja od 77 meseci, akutna leukemija se javila kod jednog od 532 (0,2%) pacijenta koji su bili na terapiji docetakselom, doksorubicinom i ciklofosfamidom u studiji GEICAM 9805. Nijedan slučaj akutne leukemije nije prijavljen kod pacijenata koji su primali fluorouracil, doksorubicin i ciklofosfamid. Ni u jednoj grupi nije bilo slučajeva dijagnostifikovanja mijeloidospastičnog sindroma.


Neutropenijske komplikacije


U tabeli ispod je prikazano da je incidenca pojave neutropenije stepena 4, febrilne neutropenije i neutropenijskih infekcija smanjene kod pacijenata koji su primali primarnu G-CSF profilaksu kod primene TAC – GEICAM studija.


Neutropenijske komplikacije kod pacijenata koji su primali TAC, sa ili bez primarne profilakse sa G-CSF (GEICAM 9805)

Bez primarne G-CSF profilakse


(n=111) n (%)

Sa primarnom G-CSF

profilaksom


(n=421) n (%)

Neutropenija (stepena 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febrilna neutropenija

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropenijske infekcije

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropenijske infekcije stepena 3-4

2 (1,8)

5 (1,2)


Docetaxel 75 mg/m² u kombinaciji sa cisplatinom i 5-fluorouracilom u terapiji adenokarcinoma želuca:


Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

≥10% pacijenata

Česta neželjena dejstva

≥1% do <10% pacijenata

Srčani poremećaji

Aritmija (G3/4: 1.0%)

Poremećaji krvi i

limfnog sistem

Anemija (G3/4; 20,9%)

Neutropenija (G3/4; 83,2%) Trombocitopenija (G3/4;

8,8%)


Febrilna neutropenija

Poremećaji nervnog

sistema

Periferna senzorna neuropatija

(G3/4: 8,7%)

Vrtoglavica (G3/4: 2,3%)


Periferna motorna neuropatija (G3/4: 1,3%)


Poremećaji oka

Pojačano suzenje (G3/4: 0%)

Poremećaji uha i labirinta

Oslabljen sluh (G3/4: 0%)

Gastrointestinalni

poremećaji


Dijareja (G3/4; 19,7%)


Mučnina (G3/4; 16%)


Stomatitis (G3/4; 23,7%)


Povraćanje (G3/4: 14,3%)

Opstipacija (G3/4: 1,0%)


Gastrointestinalni bol (G3/4: 1,0%)


Ezofagitis/disfagija/bol pri gutanju (G3/4: 0%)

Poremećaji kože i

potkožnog tkiva

Alopecija (G3/4: 4,0%)

Raš sa svrabom (G3/4: 0,7%)


Oboljenje noktiju (G3/4: 0,7%)


Eksfolijacija kože (G3/4: 0%)

Poremećaji

metabolizma i ishrane

Anoreksija (G3/4: 11,7%)

Infekcije i infestacije

Neutropenijske infekcije;

infekcije (G3/4: 11,7%)

Opšti poremećaji i

promene na mestu primene

Letargija (G3/4: 19,0%)


Pivišena telesna temperatura (G3/4: 2,3%)


Retencija tečnosti (teška/opasna po život: 1%)

Poremećaji imunog sistema

Preosetljivost (G3/4: 1,7%)


Poremećaji krvi i limfnog sistema


Febrilna neutropenija i neutropenijske infekcije su se javile kod 17,2%, odnosno 13,5% pacijenata, nezavisno od primene G-CSF. G-CSF je korišćen kao sekundarna profilaksa kod 19,3% pacijenata (10,7% ciklusa). Febrilna neutropenija i neutropenijske infekcije su se javljali kod 12,1%, odnosno 3,4% pacijenata koji su profilaktički


primali G-CSF i kod 15,6%, odnosno 12,9% pacijenata koji nisu dobijali G-CSF kao profilaksu (videti odeljak “Doziranje i način primene”).


Docetaxel 75 mg/m² u kombinaciji sa cisplatinom i 5-fluorouracilom kod karcinoma glave i vrata:Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva ≥10% pacijenata

Česta neželjena dejstva

≥1% do <10% pacijenata

Povremena neželjena dejstva ≥0,1% do 1% pacijenata

Laboratorijske analize

Smanjenje telesne težine

Povećanje telesnetežine


Srčani poremećaji

Aritmija (G3/4; 2,0%)

Ishemija miokarda

Poremećaji krvi i

Neutropenija (G4;

limfnog sistem

83,5%)


Anemija (G3/4; 12,4%)


Trombocitopenija (G3/4;

4,0%)


Febrilna neutropenija

Poremećaji nervnog

sistema

Disgeuzija/Parosmija

(G3/4: 0,4%)


Periferna senzorna neuropatija (G3/4: 1,2%)

Vrtoglavica (G3/4: 2,0%)


Periferna motorna neuropatije (G3/4: 0,4%)

Poremećaji oka

Pojačano suzenje

Konjunktivitis

Poremećaji sluha i

labirinta

Oslabljen sluh (G3/4:

1,2%)

Gastrointestinalni

poremećaji

Mučnina (G3/4; 13,9%)


Stomatitis (G3/4; 20,7%)


Povraćanje (G3/4: 8,4%)

Dijareja (G3/4; 6,8%) Ezofagitis/disfagija/bol

pri gutanju (G3/4:

12,0%)


Opstipacija (G3/4: 0,4%)

Dispepsija (G3/4: 0,8%)


Gastrointestinalni bol (G3/4: 1,2%)


Gastrointestinalno krvavljenje (G3/4: 0,4%)

Poremećaji kože i

potkožnog tkiva

Alopecija (G3/4: 4,0%)


raš sa svrabom

Suva koža


Deskvamacija kože

Poremećaji

mišićnoskeletnog sistema i vezivnog tkiva

Mijalgija (G3/4: 0,4%)

Poremećaji

metabolizma i ishrane

Anoreksija (G3/4:12,0%)


Infekcije i infestacije

Infekcije (G3/4: 3,6%)

Neutropenijske infekcije

Benigne, maligne i

nespecifikovane neoplazme (uključujući ciste i polipe)

Kancerski bol (G3/4:

1,2%)

Vaskularni poremećaji

Venski poremećaji

Opšti poremećaji i

promene na mestu primene

Letargija (G3/4; 4,0%)


Povišena telesna temperatura (G3/4: 3,6%)


Retencija tečnosti (G3/4: 1,2%)


Edem (G3/4:1,2%)

Poremećaji imunog

sistema

Preosetljivost


Postmarketinška iskustva:


Benigne, maligne i nespecifikovane neoplazme (uključujući ciste i polipe)

Prijavljeni su veoma retki slučajevi akutne mijeloidne leukemije i mijelodisplastičnog sindroma kod primene docetaksela u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim lekovima i/ili radioterapijom.


Poremećaji krvi i limfnog sistema

Zabeleženi su supresija kostne srži i druga hematološka neželjena dejstva. Osim toga, registrovana je i diseminovana intravaskularna koagulacija (DIC), često udružena sa sepsom i slabom funkcijom više organa.


Poremećaji imunog sistema

Registrovano je nekoliko slučajeva anafilaktičkog šoka, ponekad sa fatalnim ishodom.


Poremećaji nervnog sistema

Kod primene docetaksela registrovani su retki slučajevi konvulzija i prolaznog gubitka svesti. Ove reakcije su se ponekad javljale u toku infuzije leka.


Poremećaji oka

Zabeleženi su veoma retki slučajevi prolaznog poremećaja vida (bljeskovi, blještava svetlost, skotomi), koji su se po pravilu javljali u toku infuzije leka i udruženi sa reakcijama preosetljivosti. Ovi poremećaji su reverzibilni


i nestaju po prekidu infuzije. Takodje, retko su registrovani i slučajevi pojačanog suzenja sa konjunktivitisom ili bez njega, kao i slučajevi opstrukcije suznih kanala koja za posledicu ima jako suzenje.


Poremećaji uha i labirinta

Registrovani su retki slučajevi ototoksičnosti, poremećaja sluha i/ili gluvoće.


Srčani poremećaji

Registrovani su retki slučajevi infarkta miokarda.


Vaskularni poremećaji

Retko je registrovana venska tromboembolija.


Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

U retkim slučajevima zabeleženi su akutni respiratorni distres sindrom, intersticijalna pneumonija i plućna fibroza. Kod pacijenata koji istovremeno primaju radioterapiju, registrovani su retki slučajevi radijacionog pneumonitisa.


Gastrointestinalni poremećaji

Zabeleženi su retki slučajevi dehidratacije kao posledica gastrointestinalnih poremećaja, gastrointestinalne perforacije, ishemijskog kolitisa i neutropenijskog enterokolitisa. Zabeleženi su i retki slučajevi ileusa i opstrukcije creva.


Hepatobilijarni poremećaji

Opisani su veoma retki slučajevi hepatitisa, ponekad sa fatalnim ishodom, prvenstveno kod pacijenata koji su već imali oboljenja jetre.


Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Kod primene docetaksela zabeleženi su vrlo retki slučajevi kožnog eritematoznog lupusa i buloznih erupcija, kao što su multiformni eritem, Stevens-Johnson sindrom, toksična epidermalna nekroliza. U nekim slučajevima se može smatrati da su nastanku ovih efekata doprineli istovremeno prisutni drugi faktori. Kod primene docetaksela prijavljeni su slučajevi promena sličnih sklerodermi, kojima je obično prethodio periferni limfedem. Prijavljeni su i slučajevi perzistentne alopecije.


Bubrežni i urinarni poremećaji

Zabeleženi su slučajevi renalne insuficijencije i oštećenja bubrega. Oko 20% ovih pacijenata nisu imali faktore rizika za akutnu renalnu insuficijenciju, kao što su istovremena primena sa nefrotoksičnih lekova ili prisustvo gastrointestinalnih poremećaja.


Opšti poremećaji i stanja na mestu primene

Retko su zabeleženi poremećaji posle završene radioterapije (radiation recall phenomenon [RRP]). Retencija tečnosti nije bila praćena akutnim epizodama oligurije ili hipotenzije.

Retko su registrovani dehidratacija i edem pluća.


Predoziranje


Zabeleženo je nekoliko slučajeva predoziranja. Za predoziranje docetakselom nema poznatog antidota. U slučaju predoziranja, pacijenta treba zadržati u specijalizovanoj jedinici i pažljivo pratiti njegove vitalne funkcije. U slučaju unosa velikih doza, mogu se očekivati egzacerbacije neželjenih dejstava. Glavne očekivane kompilkacije kod predoziranja obuhvataju supresiju kostne srži, perifernu neurotoksičnost i mukozitis. Pacijent mora da primi terapijski G-CSF u što kraćem roku od otkrivanja predoziranja. Ukoliko je potrebno, trebalo bi preduzeti i druge odgovarajuće simptomatske mere.


Inkompatibilnost


Lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa onima koji su navedeni u odeljku “Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka”.


Rok upotrebe


Rok upotrebe: 3 godine


Posebne mere upozorenja pri čuvanju

Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Rok upotrebe posle razblaženja: upotrebiti odmah.

Dokazana je fizička i hemijska stabilnost rastvora nakon razblaženja sa 0,9% natrijum-hloridom i 5% glukozom u toku 4 h na temperaturi do 25°C.


S mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu.

Ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik, a ono ne bi smelo da bude duže od 24 sata na temperaturi od 2 - 8°C, osim ako se rastvaranje vrši pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


2mL, 8mL, 16mL bočica od bezbojnog stakla tip I (sa ili bez ONCO-TAIN® omota) sa sivim hlorbutil gumenim zatvaračem i aluminijumskom kapicom sa zaštitnim plastičnim poklopcem.


Bočica se nalazi u složivoj kartonskoj kutiji.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Docetaxel je antineoplastični lek i kao što je slučaj sa drugim potencijalno toksičnim jedinjenjima, pri rukovanju i pripremi rastvora Docetaxel potreban je oprez. Savetuje se upotreba rukavica.


Neupotrebljeni lek ili otpadni material treba da se odlože u skladu sa važećim propisima. Smernice za bezbedno rukovanje i odlaganje antineoplastičnih lekova

Priprema


Lokalne smernice za bezbednu pripremu i rukovanje treba konsultovati.


Citotoksične lekove treba da priprema i njima da rukuje samo osoblje obučeno za bezbedno rukovanje takvim preparatima. Trudnice koje pripadaju osoblju ne treba da rukuje citotoksičnim lekovima.


Svo osoblje koje učestvuje u rukovanju citotoksičnim lekovima treba da bude adekvatno zaštićeno odgovarajućom ličnom zaštitnom opremom, uključujući jednokratne rukavice, naočare, masku i mantil dugih rukava. Priprema i rukovanje rastvorom treba da se izvedu u odredjenom prostoru.


Kontaminacija


U slučaju da Docetaxel koncentrat za rastvor za infuziju ili rastvor za infuziju dodju u dodir sa kožom, kožu je neophodno odmah temeljno oprati sapunom i vodom. Blagom kremom se mogu tretirati prolazna crvenila kože. Ukoliko Docetaxel koncentrat za rastvor za infuziju ili rastvor za infuziju dodju u kontakt sa sluzokožama, potrebno ih je odmah temeljno isprati vodom ili 0,9% natrijum-hloridom. Potražiti stručno mišljenje lekara.


U slučaju prosipanja, obučeno osoblje u odgovarajućoj zaštitnoj opremi mora ukloniti najveću moguću količinu materijala, uz upotrebu kutije sa opremom za prosuti lek ili propisanim upijajućim materijalom. Taj prostor treba oprati obilnom količinom vode. Svi kontaminirani materijali upotrebljeni za čišćenje treba da se odlože kako je opisano ispod.


Odlaganje otpada


Svi kontaminirani otpadni materijali (uključujući sve oštro, kontejnere, upijajuće materijale, neupotrebljene rastvore, itd) treba da se stave u odredjenu zatvorenu i označenu nepropustljivu kesu za otpad ili čvrst kontejner za otpad i spaliti u skladu sa lokalnim zakonom o uništavanju opasnog otpada.


Uputstva za pripremu


Pogledati odeljak “Rok upotrebe”.

Proveriti pre upotrebe. Samo čisti rastvori bez vidljivih čestica mogu da se upotrebe. Mora se razblažiti pre upotrebe.


Kontakt leka Docetaxel sa plastičnim PVC materijalom ili uredjajima upotrebljenim za pripremu rastvora za infuzije se ne preporučuje. Radi smanjenja izlaganja pacijenata sredstvu za plastifikaciju plastifikatora DEHP (di-2-etilheksil-falat) koji može da se spere sa PVC kesa za infuziju ili seta, Docetaxel treba da se čuva u bocama staklenim, polipropilenim) ili plastičnim kesama (polipropilenim, poliolefinenim) i sprovodi se kroz polietilene sisteme za infuziju.


Ubrizgati potrebnu dozu leka u infuzionu kesu ili bocu od 250 mL koja sadrži :


Ako je potrebna doza docetaksela veća od 200 mg, primeniti veću zapreminu infuzije tako da koncentracija docetaksela ne bude veća od 0,74 mg/mL.


Kompatibilnost: Ne preporučuje se mešanje docetaksela sa drugim lekovima.


Primena: Za uputstva za primenu pogledati odeljak “Doziranje i način primene”.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org