FISKocr

Bonefos


UPUTSTVO ZA LEK


Bonefos®, 60 mg/ml, koncentrat za rastvor za infuziju Pakovanje: ampula 5 x 5 ml


Proizvođač: Bayer OY


Adresa: Turku, Pansiontie 47, Finska


Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija


Bonefos® 60 mg/ml koncentrat za rastvor za infuziju klodronska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bonefos i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bonefos

 3. Kako se upotrebljava lek Bonefos

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bonefos

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BONEFOS I ČEMU JE NAMENJEN

  Bonefos pripada grupi lekova pod nazivom bisfosfonati, koji utiču na metabolizam koštanog tkiva i sprečavaju gubitak kalcijuma iz kostiju. Aktivna supstanca leka Bonefos je dinatrijum-klodronat koji je je u obliku

  dinatrijum-klodronat tetrahidrata.


  Bonefos koncentrat se koristi intravenski za lečenje hiperkalcijemije (visoki nivoi kalcijuma u krvi) zbog malignog procesa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BONEFOS

  Lek Bonefos ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BONEFOS

  Uz Bonefos intravensku infuziju (koja se koristi samo za kratkotrajno lečenje) treba da uzimate puno

  tečnosti (kao što je voda) pre, za vreme i posle lečenja.


  Vreme tokom kojeg se nivo kalcijuma u serumu posle infuzije leka Bonefos održava na prihvatljivom nivou, varira od pacijenta do pacijenta. Infuzija se može ponoviti ukoliko je potrebno, radi kontrole nivoa kalcijuma u serumu ili prelaska na lečenje Bonefos tabletama ili kapsulama.

  Nema podataka o kompatibilnosti Bonefos koncentrata sa drugim lekovima ili rastvorima za injekcije koji se

  daju intravenski. Zato Bonefos koncentrat mora da se rastvara i daje samo na način koji je preporučen i opisan u daljem tekstu.


  Pacijenti sa normalnom funkcijom bubrega:

  300 mg Bonefos koncentrata za rastvor za infuziju se daje intravenski tokom bar 2 sata svakodnevno, rastvoren u

  500 ml fiziološkog rastvora (natrijum-hlorid 9 mg/ml) ili rastvora 5 % glukoze (50 mg/ml). Ringerov rastvor se ne sme koristiti. Ukoliko je neophodno, Vaš lekar može da produži lečenje do maksimalno 7 dana.


  Pacijenti sa oslabljenom funkcijom bubrega:


  Doza Bonefos koncentrata se mora smanjiti prema stepenu oštećenja bubrega, na sledeći način:


  Klirens kreatinina 50-80 ml/min: smanjiti dozu za 25 % Klirens kreatinina 12-50 ml/min: smanjiti dozu za 25-50 % Klirens kreatinina manji od 12 ml/min: smanjiti dozu za 50 %

  Preporučene doze za pacijente na hemodijalizi su 300 mg Bonefos koncentrata za rastvor za infuziju pre dijalize i 150 mg na dan kada se ne radi dijaliza. Lečenje ne sme trajati duže od 5 dana. Peritonealna dijaliza vrlo slabo eliminiše klodronat iz cirkulacije.

  Vaš lekar će vam uraditi odgovarajuće testove pomoću kojih će pratiti Vaše stanje tokom lečenja.


  Deca i starije osobe

  Bonefos se ne sme davati deci, jer bezbednost i efikasnost upotrebe u pedijatriji još nije utvrđena.


  Nema posebnih preporuka za doziranje leka Bonefos kod starijih pacijenata. U kliničkim studijama, nisu prijavljena posebna neželjena dejstva koja bi se mogla pripisati starosnoj grupi preko 65 godina.


  Ako ste uzeli više leka Bonefos nego što je trebalo

  Porast nivoa kreatinina u serumu i poremećaj funkcije bubrega su prijavljivani posle davanja velikih doza klodronata intravenski.

  Pijte puno tečnosti i idite na pregled kod Vašeg lekara radi kontrole funkcije bubrega i novoa kalcijuma u serumu.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Bonefos

  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili to što ste preskočili da uzmete lek. Uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Bonefos

  Nemojte prestati sa uzimanjem leka Bonefos sve dok Vam to Vaš lekar ne kaže. Ako želite da prestanete da koristite lek Bonefos, prvo se posavetujte sa svojim lekarom o tome.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Bonefos, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Najčešće neželjeno dejstvo je proliv koji je obično blag i češće se javlja pri upotrebi većih doza.


  Sledeća neželjena dejstva se takođe mogu javiti pri upotrebi Bonefos tableta, kapsula ili koncentrata za ratsvor za infuziju, iako učestalost javljanja može biti različita.


  Česta neželjena dejstva javljaju se kod 1 do 10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek.

 5. KAKO ČUVATI LEK BONEFOS


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Bonefos posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Razblažiti pre upotrebe prema priloženom uputstvu. Razblaženi rastvor odmah upotrebiti.

  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 30 °C. Ne zamrzavati.


  Lek ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek BonefosKako izgleda lek Bonefos i sadržaj pakovanja


Bistar, bez vidljivih čestica, bezbojan koncentrat za rastvor za infuziju.

Bonefos se pakuje u staklene ampule (tip I). Pet ampula od 5 ml su pakovane u kartonsku ambalažu.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Bayer do.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija


Proizvođač: Bayer OY, Turku, Pansiontie 47, Finska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Oktobar 2011.

Režim izdavanja leka:Nema posebnih preporuka za doziranje kod starijih osoba.


Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci. Istovremeno uzimanje drugih bisfosfonata.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Adekvatan unos tečnosti se mora obezbediti i održavati tokom lečenja klodronatom. Ovo je naročito važno kod pacijenata sa hiperkalcijemijom ili oslabljenom funkcijom bubrega.


Klodronat treba davati oprezno kod pacijenata sa oštećenom bubrežnom funkcijom (videti prilagođavanje doza u poglavlju Doziranje kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega).


Intravensko davanje klodronata u značajno većim dozama od preporučenih može da dovede to teškog oštećenja bubrežne funkcije, posebno ako je brzina davanja velika.


Osteonekroza vilice, obično udružena sa vađenjem zuba i/ili lokalnom infekcijom (uključujući i osteomijelitis) je prijavljivana kod pacijenata sa karcinomom koji su dobijali bisfosfonate i intravenski i oralno. Mnogi od ovih pacijenata su takođe primali hemioterapiju i kortikosteroide.

Pacijentima kod kojih je došlo do osteonekroze vilice za vreme lečenja bifosfonatima, zubna hirurgija može da pogorša stanje. Nema pouzdanih podataka o tome da li bi prekid terapije bifosfonatima, kod pacijenata kojima je zubna hirurgija potrebna, smanjio rizik od osteonekroze vilice.

Ordinirajući lekar treba da se rukovodi kliničkom procenom stanja pacijenta, kao i procene individualnog odnosa korist/rizik pri planiranju lečenja svakog pacijenta posebno.


Pre početka lečenja bisfosfonatima, treba preventivno pregledati zube pacijentima koji imaju udružene faktore rizika (npr. karcinom, hemioterapiju, radioterapiju, ako uzimaju kortikosteroide, ili loše održavaju higijenu zuba), a invazivne stomatološke procedure treba izbeći za vreme lečenja bisfosfonatima.


Bisfosfonati kao klasa lekova mogu retko dovesti do atipičnih fraktura femura. Ukoliko se na jednoj nozi pojavi suspektna fraktura, treba pregledati i drugu nogu. Lekari moraju regularno da preispituju potrebu za bisfosfonatima, pogotovo nakon 5 ili više godina njihove primene.


Atipične subtrohanterične i dijafizealne frakture femura su prijavljene prilikom lečenja bisfosfonatima, naročito kod pacijenata koji su na dugotrajnoj terapiji osteoporoze. Za sada ove frakture nisu prijavljene kod pacijenata na terapiji lekom Bonefos. Uzdužne i kratke kose frakture mogu se javiti bilo gde na femuru od odmah ispod trochanter minor-a do odmah iznad suprakondilarnog dela femura. Ove frakture se javljaju nakon minimalnih trauma ili čak i bez trauma. Kod nekih pacijenata su praćene bolom u butini ili preponi, a naprsnuće kosti se može videti na rentgenskom snimku nedeljama i mesecima pre nego što dođe do potpune frakture femura. Frakture su obično bilateralne, pa prema tome ukoliko se na jednoj nozi pojavi suspektna fraktura, treba pregledati i drugu nogu. Prijavljeno je takođe i sporo zarastanje ovih fraktura.


Na osnovu individualne procene koristi i rizika za svakog pacijenta pojedinačno, treba razmotriti prekid terapije bisfosfonatima ukoliko postoji sumnja na atipične frakture femura.


Tokom terapije bisfosfonatima pacijentima treba savetovati da prijave svaki bol u butini, kuku ili preponi. Kod svakog pacijenta sa ovakvim simptomima mora se proveriti postojanje nepotpune frakture femura.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Istovremena upotreba leka Bonefos i drugih bisfosfonata je kontraindikovana.


Pri istovremenoj upotrebi klodronata i nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), najčešće diklofenaka, prijavljivani su slučajevi poremećaja funkcije bubrega.


Pri upotrebi klodronata sa aminoglikozidima, treba obratiti posebnu pažnju zbog povećanog rizika od hipokalcijemije.


Pri istovremenom davanju estramustin-fosfata i klodronata, prijavljen je porast koncentracije estramustin-fosfata u serumu do maksimalno 80%.


Sa dvovalentnim katjonima klodronat stvara slabo rastvorljiva jedinjenja. Zbog toga se klodronat ne sme intravenski davati u rastvorima koji sadrže dvovalentne katjone (npr. Ringer-ov rastvor).


Primena u periodu trudnoće i dojenja

Iako kod životinja klodronat prolazi placentnu barijeru, ne zna se da li i kod ljudi prelazi u fetus. Takođe nije poznato da li klodronat može da dovede do oštećenja fetusa, niti da li utiče na reprodukciju. Zbog toga se klodronat ne sme davati trudnicama, osim ako terapijske koristi jasno nadmašuju bilo kakve rizike.


Nije poznato da li se klodronat izlučuje u majčino mleko. Ipak, dojenje se ne preporučuje dok traje lečenje klodronatom, jer se mnogi lekovi izlučuju u majčino mleko, kao i zbog potencijalnih klinički značajnih neželjnih reakcija kod odojčadi čije su majke uzimale klodronat.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Nema razloga zbog koga bi se očekivalo da klodronat utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili drugim mašinama.


Neželjena dejstva

Najčešća neželjena reakcija je dijareja, koja je obično blaga i češće se javlja kod primene većih doza.


Sledeće neželjene reakcije se mogu javiti pri upotrebi oba oblika leka, oralnog i intravenskog, iako učestalost reakcija može biti različita.


Klasa sistema organa

Česta

≥ 1/100 do <1/10

Retka

≥ 1/10,000 do < 1/1,000

Poremećaji metabolizma i

ishrane

Hipokalcijemija,

asimptomatska

Hipokalcijemija,

simptomatska,

Povećanje koncentracije paratireoidnog hormona u serumu udruženo sa smanjenjem koncentracije kalcijuma u serumu, Povećanje koncentracije alkalne fosfataze u serumu*.

Gastrointestinalni

poremećaji

Dijareja**

Mučnina** Povraćanje**

Hepato-bilijarni

poremećaji

Povećana vrednost transaminaza,

najčešće u okviru normalnih

vrednosti

Više od dva puta povećana vrednost

transaminaza u odnosu na normalne

vrednosti bez pridruženih poremećaja funkcije jetre

Poremećaji kože i

potkožnog tkiva

Reakcije preosetljivosti (manifestacije

na koži)


* Kod pacijenata sa metastazama, to može da bude i zbog bolesti jetre ili kostiju.

** Obično blagi oblik.


Postmarketinško iskustvo

Poremećaj funkcije bubrega (porast koncentracije kreatinina u serumu i proteinurija), teško oštećenje bubrega posebno posle brzo davane intravenske infuzije velikih doza klodronata (za uputstvo za doziranje videti poglavlje 4.2 pasus “Pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega”).

Pojedini slučajevi oštećenja funkcije bubrega, retko mogu da završe fatalnim ishodom, što je prijavljivano posebno kod istovremene upotrebe NSAIL, najčešće diklofenaka.


Kao i kod drugih bisfosfonata, gastrointestinalna resorpcija je slaba, oko 2%. Resorpcija klodronata je brza i maksimalne koncentracije u serumu se, posle pojedinačne doze, postižu posle 30 minuta. Zbog velikog afiniteta

klodronata za kalcijum i druge dvovalentne katjone, resorpcija neće biti potpuna ukoliko se klodronat uzima sa jelom ili lekovima koji ih sadrže. U studiji, u kojoj je klodronat davan 2 sata pre doručka (kao referentni način), skraćivanje intervala od uzimanja leka do doručka na 1 sat ili pola sata, dovelo je do smanjene bioraspoloživosti

klodronata, ali razlika nije bila statistički značajna (relativna bioraspoloživost 91%, u odnosu na 69% pri skraćenom intervalu). Postoje velike inter- i intraindividualne razlike u resorpciji klodronata. Uprkos velikim intraindividualnim razlikama u resorpciji klodronata, terapijska doza klodronata tokom dugotrajnog lečenja ostaje nepromenjena.


Zbog afiniteta klodronata za vezivanje za kosti, nema jasne veze između koncentracije klodronata u krvi ili plazmi i terapijske efikasnosti ili neželjenih reakcija. Ako se izuzme insuficijencija bubrega, koja smanjuje bubrežni klirens klodronata, na farmakokinetički profil ne utiče ni jedan poznati faktor kao što su: godine, metabolizam drugih lekova ili druga patološka stanja.


Pretklinički podaci o bezbednosti leka

Ispitivanje toksičnosti ponovljenim dozama u trajanju od 2 nedelje do 12 meseci je izvođeno na pacovima i minijaturnim svinjama. U svim ovim studijama bilo je samo nekoliko smrtnih ishoda.

Intravensko davanje je bilo letalno za pacove posle 1-7 dana davanja 140 i 160 mg/kg/dan. Kod minijaturnih svinja, intravenske dnevne doze od 80 mg/kg posle 7-13 dana su dovele do povraćanja i

opšte slabosti pre smrti. Za oralne dnevne doze od 100-480 mg/kg kod pacova i 800 mg/kg kod minijaturnih svinja, nije pronađena korelacija sa mortalitetom.

U studijama toksičnosti, efekat klodronata je ispitivan u sledećim organima (posmatrane promene su u zagradama): kost (skleroza zbog farmakološkog dejstva klodronata), gastrointestinalni trakt (iritacija),

krv (limfopenija, uticaj na hemostazu), bubrezi (dilatacija tubula, proteinurija) i jetra (povišena vrednost transaminaza u serumu).


Klodronat nije pokazao genotoksični potencijal. Nisu nađeni karcinogeni efekti u studijama na pacovima i miševima.


Inkompatibilnost


Kompatibilnost Bonefos 60 mg/ml koncentrata za rastvor za infuziju sa drugim lekovima ili rastvorima za infuziju nije ispitivana. Zbog toga se koncentrat mora razblaživati i davati samo na način kako je preporučeno u poglavlju Doziranje i način primene.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z