Apoteke Apoteke
astrazeneca
Apoteke

Triapin Mite

tabl. sa produženim oslobađanjem, 28x(2,5mg+2,5mg)
CENA: 700,00 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Triapin ® Mite, tablete sa produženim oslobađanjem, 2,5 mg/ 2,5 mg Pakovanje: blister, 2 x 14 tableta sa produženim oslobađanjem


Proizvođač: Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. LTD


Adresa: Levai u. 5, 2112 Veresegyhaz, Mađarska


Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.


Adresa: Španskih boraca 3/VI, Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Triapin® Mite, tablete sa produženim oslobađanjem, 2,5 mg / 2,5 mg INN: ramipril, felodipin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Triapin Mite i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Triapin Mite

 3. Kako se upotrebljava lek Triapin Mite

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Triapin Mite

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TRIAPIN MITE I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Triapin Mite sadrži dve aktivne supstance: ramipril i felodipin.


  Ramipril pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori angiotenzin-konvertujućeg enzima, ili kratko ACE inhibitori. Deluje tako što zaustavlja stvaranje materija koje dovode do porasta krvnog pritiska čineći krvne sudove relaksiranim i proširenim.

  Felodipin spada u grupu lekova, poznatih pod nazivom anatagonisti kalcijuma. Deluje tako što čini krvne sudove relaksiranim i proširenim. To pomaže u snižavanju Vašeg krvnog pritiska.


  Lek Triapin Mite se upotrebljava za snižavanje visokog krvnog pritiska, koji se još zove i hipertenzija. Ako imate visok krvni pritisak, povećana je verovatnoća da ćete imati probleme kao što su bolest srca, oboljenje bubrega i moždani udar. Terapija hipertenzije se sprovodi sa ciljem da se Vaš krvni pritisak snizi i tako smanji rizik od pojave ovih oboljenja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TRIAPIN MITE

  Lek Triapin Mite ne smete koristiti:
  Ako niste sigurni da li se nešto od navedenog odnosi na Vas, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Triapin Mite.


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali ili nameravate da uzimate neki drugi lek, uključujući i lekove koji se nabavljaju bez lekarskog recepta kao i biljne lekove. Ovo je zbog toga što lek Triapin Mite može uticati na dejstvo drugih lekova, kao i što drugi lekovi mogu uticati na dejstvo leka Triapin Mite.

  Ukratko, obavestite Vašeg lekara u koliko uzimate ili ste lečeni bilo kojim od dole navedenih lekova:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Triapin Mite


  Lek Triapin Mite uzimajte uvek onako kako Vam je objasnio Vaš lekar. U koliko niste sigurni kako da uzimate lek Triapin Mite, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Lek Triapin Mite je namenjen za upotrebu kod odraslih.


  Primena leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, i Triapin Mite može izazvati neželjena dejstva mada se ona ne javljaju kod svih osoba. Prestanite sa uzimanjem leka Triapin Mite i odmah se obratite lekaru u koliko primetite pojavu bilo kog od dole navedenih ozbiljnih neželjenih dejstava – možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć.

 5. KAKO ČUVATI LEK TRIAPIN MITE


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  3 godine

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25ºC.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili sa drugim kućnim otpadom. Potražite savet farmaceuta o tome kako da odbacite nepotrebne i neiskorišćene lekove. Te mere će pomoći zaštiti životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE

  Šta sadrži lek Triapin Mite


  Aktivne supstance: Svaka tableta sadrži 2,5 mg ramiprila i 2,5 mg felodipina.


  Pomoćne supstance:


Kako izgleda lek Triapin Mite i sadržaj pakovanja


H

Žuto-narandžasta, okrugla, bikonveksna, tableta sa produženim oslobađanjem, sa utisnutom oznakom „ ”

OD

na jednoj i „2.5“ na drugoj strani, prečnika oko 9 mm.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC blister sa 14 tableta sa produženim oslobađanjem. Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze dva blistera (ukupno 28 tableta sa produženim oslobađanjem).


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

sanofi-aventis d.o.o.

Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija.


Proizvođač:


Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. LTD Levai u. 5, 2112 Veresegyhaz, Mađarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-05562-13-001 od 10.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines