FISKocr

Carvetrend


UPUTSTVO ZA LEK


Carvetrend®, tablete, 3,125 mg Pakovanje: blister, 2 x 14 tableta Carvetrend®, tablete, 6,25 mg Pakovanje: blister, 2 x 14 tableta Carvetrend®, tablete, 12,5 mg Pakovanje: blister, 2 x 14 tableta Carvetrend®, tablete, 25 mg Pakovanje: blister, 1 x 28 tableta


Proizvođač: PLIVA HRVATSKA D.O.O.

Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Podnosilac zahteva: TEVA SERBIA D.O.O.

Adresa: Makenzijeva 24, Beograd-Vračar


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Carvetrend® 3,125 mg, tablete Carvetrend® 6,25 mg, tablete Carvetrend® 12,5 mg, tablete Carvetrend® 25 mg, tablete


INN karvedilol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Carvetrend i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Carvetrend

 3. Kako se upotrebljava lek Carvetrend

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Carvetrend

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CARVETREND I ČEMU JE NAMENJEN

  Carvetrend sadrži lek koji se zove karvedilol. On pripada grupi lekova koji se nazivaju beta-blokatori. Carvetrend se koristi za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CARVETREND


  Lek Carvetrend ne smete koristiti ako:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CARVETREND


  Uvek uzimajte lek Carvetrend tačno onako kako Vam je to naložio Vaš lekar. Proverite sa Vašim lekarom ako niste sasvim sigurni.


  Carvetrend nije pogodan za decu mlađu od 18 godina. Svaku tabletu progutajte sa tečnošću.

  Kongestivna srčana insuficijencija

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi, i Carvetrend može da izazove neželjena dejstva, iako se ona ne razvijaju kod svih.

  Moguće je da dobijete neko od dole navedenih neželjenih dejstava.

  Odmah kontaktirajte Vašeg lekara ako primetite bilo koje od navedenih neželjenih dejstava:


  Carvetrend može izazvati razvoj znakova dijabetesa kod ljudi koji imaju veoma blagu formu dijabetesa koja se naziva ‘latentni dijabetes’.

  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK CARVETREND

  Rok upotrebe

  3 godine


  Nemojte koristiti lek Carvetrend posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Držati lek Carvetrend van domašaja i vidokruga dece!

  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Carvetrend

Aktivna supstanca u tabletama Carvetrend 3,125mg, 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg je karvedilol. Svaka tableta u

zavisnosti od jačine, sadrži 3,125mg, 6,25 mg, 12,5 mg ili 25 mg (miligrama) karvedilola.


Pomoćne supstance su: Celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; hidroksipropilceluloza, iskosupstituisana; skrob, kukuruzni; talk; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Carvetrend i sadržaj pakovanja Carvetrend, 3,125 mg

Izgled: okrugle, bikonveksne tablete, bele do skoro bele boje, sa utisnutom oznakom "CA3" na jednoj strani.

Carvetrend, 6,25 mg

Izgled: okrugle, bikonveksne tablete, bele do skoro bele boje, sa utisnutom oznakom "CA6" na jednoj strani.

Carvetrend, 12,5 mg

Izgled: okrugle, bikonveksne tablete, bele do skoro bele boje, sa utisnutom oznakom "CA12" na jednoj strani

Carvetrend, 25 mg

Izgled: okrugle, bikonveksne tablete, bele do skoro bele boje, sa utisnutom oznakom "CA25" na jednoj strani


Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC-aluminijumski blister.

Carvetrend 3,125 mg, 6,25 mg i 12,5 mg:

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 2 PVC/PVDC-aluminijumska blistera sa po 14 tableta i Uputstvom za lek.

Carvetrend 25 mg:

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 PVC/PVDC-aluminijumska blistera sa po 28

tableta i Uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

TEVA SERBIA D.O.O.

Makenzijeva 24, Beograd-Vračar


Proizvođač:

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

Prilaz baruna Filipovića 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01887-14-001 od 14.10.2014. za lek Carvetrend®; tableta; 3,125mg; blister, 2x14 tableta 515-01-01888-14-001 od 14.10.2014. za lek Carvetrend®; tableta; 6,25mg; blister, 2x14 tableta 515-01-01886-14-001 od 14.10.2014. za lek Carvetrend®; tableta; 12,5mg; blister, 2x14 tableta


515-01-01889-14-001 od 14.10.2014. za lek Carvetrend®; tableta; 25mg; blister, 1x28 tableta

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org