Moozeeck

Zitomera


UPUTSTVO ZA LEK


Zitomera®, koncentrat za rastvor za infuziju, 4mg/5mL, Pakovanje:ukupno 1kom, bočica , 1x 5mL Pakovanje: ukupno 4 kom, bočica, 1 x 5mL Pakovanje: ukupno 10 kom, bočica, 1 x 5mLProizvođač:

ACTAVIS ITALY S.P.AAdresa:

Via Pasteur, 10, 20014 Nerviano, Italija


Podnosilac zahteva: Actavis d.o.o.

Adresa: Đorđa Stanojevića 12, Beograd, Srbija


Zitomera®, 4mg/5mL, koncentrat za rastvor za infuziju


INN Zoledronska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zitomera i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zitomera

 3. Kako se upotrebljava lek Zitomera

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zitomera

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZITOMERA I ČEMU JE NAMENjEN


  Aktivna supstanca u leku Zitomera je zoledronska kiselina, koja pripada grupi lekova koji se nazivaju bisfosfonati.


  Zoledronska kiselina deluje tako što se vezuje za kosti i usporava promene na kostima. Upotrebljava se za:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZITOMERA


  Sledite pažljivo sva uputstva koja Vam je dao Vaš lekar.


  Vaš lekar će vršiti preglede Vaše krvi pre nego što započnete sa terapijom lekom Zitomera i proveravaće odgovor na terapiju u pravilnim vremenskim intervalima.


  Lek Zitomera ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZITOMERA  Koliko se daje leka Zitomera

  Koliko često ćete dobijati lek Zitomera

  - Ako se lečite radi sprečavanja komplikacija na kostima zbog metastaza u kostima, dobijaćete jednu infuziju leka Zitomera svake 3 do 4 nedelje.


  jednokratni intravenski rastvor u odvojenom infuzionom sistemu.


  Pacijentima čiji vrednosti kalcijuma u krvi nisu previsoke biće takođe propisana svakodnevna primena suplemenata kalicujma i vitamina D.


  Ako ste uzeli više leka Z nego što je trebalo


  Ako ste primili doze koje su više od preporučenih, Vaš lekar mora pažljivo da Vas kontroliše. To je zato što može da dođe do pojave poremećaja serumskih elektrolita (npr. poremećaj nivoa kalcijuma, fosfora i magnezijuma) i/ili promene bubrežne funkcije, uključujući težak poremećaj funkcije bubrega. Ako Vam nivo kalcijuma padne prenisko, možda će morati da Vam se daje dopunski kalcijum putem infuzije.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Zitomera


  Nije primenljivo.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Zitomera


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek Zitomera može dovesti do neželjenih dejstava, mada se ona ne javljaju kod svih pacijenata. Najčešća neželjena dejstava su obično blaga i verovatno će nestati posle kraćeg vremenskog perioda.


  Što pre recite svom lekaru o bilo kom navedenom neželjenom dejstvu: Često (mogu se javiti u najviše 1 na 10 osoba):

  Povremeno (mogu se javiti u najviše 1 na 100 osoba):  kiselinu zbog postmenopauzalne osteoporoze. Trenutno je nejasno da li zoledronska kiselina izaziva nepravilan srčani ritam, ali treba da obavestite svoglekara ako osetite ovakve simptome nakon primanja zoledronske kiseline.

  - Teška reakcija preosetljivosti: gubitak daha, oticanje uglavnom lica i grla.


  Veoma retko (mogu se javiti u najviše 1 na 10 000 osoba):


  - Kao posledica niskih vrednosti kalcijuma: nepravilan srčani ritam (srčana aritmija; sekundarno kod hipokalcemije), napadi, utrnulolst i tetanija (sekundarno kod hipokalcemije)


  Recite što pre Vašem lekaru za bilo koje od sledećih neželjenih dejstava: Veoma često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):


  Povremeno (mogu se javiti u najviše 1 na 100 osoba):

  - Reakcija preosetljivosti.


  - Nizak broj belih krvnih zrnaca i trombocita u krvi.

  - Suzenje oka, osetljivost oka na svetlost.

  - Intersticijalna bolest pluća (zapaljenje tkiva oko alveola u plućima).


  Veoma retko (mogu se javiti u najviše 1 na 10 000 osoba):


  Ako neko od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da kažete svom lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK ZITOMERA


  Rok upotrebe

  3 godine.


  Čuvanje

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zitomera


Aktivna supstanca leka Zitomera je zoledronska kiselina.


Jedna bočica sa 5mL koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 4mg zoledronske kiseline u obliku zoledronska kiselina, monohidrata.

1 mL koncentrata sadrži 0,8 mg zoledronske kiselinue( u obliku monohidrata) .


Pomoćne supstance su: manitol,

natrijum-citrat, voda za injekcije.


Kako izgleda lek Zitomera i sadržaj pakovanja


Zitomera se isporučuje u bočici kao koncentrat tečnosti koja se razređuje pre upotrebe. Jedna bočica sa 5 mL koncentrata sadrži 4 mg zoledronske kiseline.

Plastična bočica sa 5 ml koncentrata izrađena od prozirnog, bezbojnog oleofinskog polimera zatvorena čepom od brombutilne gume obloženim fluoropolimerom i aluminijskim zatvaračem sa plastičnim

„flip-off“ poklopcem.


Pakovanje:


Zitomera, koncentrat za rastvor za infuziju 4mg/5mL, 1 bočica u kartonskoj kutji. Zitomera, koncentrat za rastvor za infuziju 4mg/5mL, 4 bočice u kartonskoj kutji. Zitomera, koncentrat za rastvor za infuziju 4mg/5mL, 10 bočica u kartonskoj kutji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole

Actavis doo, Đorđa Stanojevića 12, 11070 Novi Beograd


Proizvođač

Actavis Italy S.p.a, Via Pasteur 10, 20014 Nerviano, Milano, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Zitomera, koncentrat za rastvor za infuziju 4mg/5mL, 1 bočica u kartonskoj kutji:515-01-03555-13-001 od 10.04.2014.

Zitomera, koncentrat za rastvor za infuziju 4mg/5mL, 4 bočice u kartonskoj kutji: 515-01-03556-13-001 od 10.04.2014.

Zitomera, koncentrat za rastvor za infuziju 4mg/5mL, 10 bočica u kartonskoj kutji: 515-01-03557-13-001 od

10.04.2014.


Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim radnicima


Kako pripremiti i dati lek Zitomera


Već pripremLjen infuzioni rastvor leka Zitomera trebalo bi odmah upotrebiti da bi se izbegla mikrobiološka kontaminacija.


Terapijske indikacijePosebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Opšta


Pacijenti moraju biti pregledani pre primene leka Zitomera kako bi se osiguralo da su dovoljnu hidrirani.


Kod pacijenata kod kojih postoji rizik od srčane insuficijencije treba izbegavati prekomernu hidrataciju. Nakon započinjanja terapije lekom Zitomera treba pažljivo kontrolisati standardne metaboličke parametre vezane za hiperkalcijemiju, kao što su nivo kalcijuma, fosfata i magnezijuma u serumu. Ako se pojave hipokalcemija, hipofosfatemija ili hipomagnezijemija, može biti neophodna kratkotrajna terapija nadoknade.

Pacijenti sa nelečenom hiperkalcemijom obično imaju izvestanstepen oštećenja bubrežne funkcije, zbog čega se

savetuje pažljiva kontrola bubrežne funkcije


Zitomera sadrži istu aktivnu supstancu kao i Aclasta (zoledronska kiselina). Pacijenti koji koriste lek Zitomera ne smeju istovremeno da uzimaju i lek Aclasta ili bilo koji drugi bisfosfonat, s obzirom da su kombinovani efekti ovih lekova nepoznati.


Bubrežna insuficijencija


Kod pacijenata sa hiperkalcemijom izazvanom tumurom i dokazanim pogoršanjem funkcije bubrega neophodno je na odgovarajući način proceniti da li potencijalna korist od terapije lekom Zitomera nadmašuje mogući rizik.


Prilikom donošenja odluke o lečenju pacijenata sa koštanim mestastazama radi prevencije komplikacija na kostima potrebno je imati u vidu da pojavu terapijskih efekata treba očekivati tek za 2-3meseca.

Primena leka Zitomera bila je povezana sa prijavama poremećaja bubrežne funkcije. Faktori kao što su

dehidratacija, već postojeće oboljenje bubrega, višestruki ciklusi primene Zitomere i drugih bisfosfonata,

kao i upotreba drugih nefrotoksičnih lekova mogu povećati verovatnoću nastanka pogoršanja bubrežne funkcije. Iako je tada rizik manji, do pogoršanja funkcije bubrega može doći i kada se lek Zitomera u dozi od 4mg daje u vremenskom periodu dužem od 15 minuta. Posle početne ili jednokratne doze leka Zitomera opisani su slučajevi pogoršanja funkcije bubrega koji su progredirali do bubrežne insuficijencije i dijalize. Povremeno se može javiti porast kreatinina u serumu kod nekih pacijenata kod kojih se lek Zitomera hronično primenjuje u preporučenim dozama za prevenciju komplikacija na kostima.


Nivo kreatinina u serumu potrebno je meriti pre svake doze leka Zitomera. Nakon započinjanja terapije kod pacijenata sa metastazama na kostima, a koji imaju blago do umereno oštećenje bubrežne funkcije preporučuju


se niže doze zoledronske kiseline. Kod pacijenata koji pokazuju znakove pogoršanja bubrežne funkcije tokom lečenja, terapiju lekom Zitomera treba prekinuti. Terapiju lekom Zitomera treba ponovo započeti tek kada se nivo kreatinina u serumu vrati do unutar 10% od početnih vrednosti. Terapiju lekom Zitomera treba nastaviti sa istom dozom koja je primenjivana pre prekida terapije.


S obzirom na potencijalni uticaj zoledronske kiseline na bubrežnu funkciju, nedostatak kliničkih podataka o bezbednosti primene leka kod pacijenata sa teškim poremećajem bubrežne funkcije na početku lečenja (u kliničkim ispitivanjima definisano kao nivo kreatinina u serumu ≥400 μmol/1 ili ≥ 4,5 mg/dl kod pacijenata sa hiperkalcemijom uzrokovanom tumorom, odnosno ≥ 265 μmol/1 ili 3,0 mg/dl kod pacijenata sa malignitetom ili

koštanim metastazama), i samo ograničenim farmakokinetičkim podacima kod pacijenata sa teškom bubrežnom insuficijencijom na početku lečenja (klirens kreatinina < 30 mL/min), primena leka Zitomera se ne preporučuje kod pacijenata sa teškom bubrežnom insuficijencijom.


Insuficijencija jetre


Pošto postoje samo ograničeni klinički podaci kod pacijenata sa teškom insuficijencijom jetre, ne mogu se dati specifične preporuke za ovu populaciju pacijenata.


Osteonekroza vilice

Osteonekroza vilice zabeležena je kod pacijenata, prvenstveno onih sa karcinomom, koji su bili na terapiji lekovima koji inhibiraju resorpciju kosti, kao što je lek Zitomera. Mnogi od ovih pacijenata su takođe primali i hemioterapiju i kortikosteroide. Većina prijavljenih slučajeva bila je povezana sa stomatološkim procedurama poput vađenja zuba. Mnogi su imali znakove lokalne infekcije uključujući osteomijelitis.


Sledeći faktori rizika moraju se uzeti u obzir pri individualnoj proceni rizika za razvoj osteonekroze vilice:

radioterapija, kortikosteroidi, pušenje

Bolest zuba u anamnezi, loša oralna higijena, peridontalna bolest, invazivni stomatološki zahvati i zubna proteza koja loše prijanja.

Pre početka terapije bisfosfonatima kod pacijenata sa udruženim faktorima rizika potrebno je obaviti stomatološki pregled uz odgovarajuće preventivne stomatološke zahvate. Ukoliko je moguće, dok su na terapiji ovi pacijenti treba da izbegavaju invazivne stomatološke procedure. Kod pacijenata koji razviju osteonekrozu vilice dok su na terapiji bisfosfonatima, stomatološka operacija mogla bi da pogorša stanje. Nema raspoloživih podataka koji bi ukazivali na to da li bi prestanak lečenja smanjio rizik ostenekroze vilice kod pacijenata kojima je neophodna stomatološka intervencija. Klinička procena ordinirajućeg lekara treba da usmeri plan lečenja za svakog pacijenta zasnivano na individualnoj proceni odnosa korist/rizik.


Mišićnoskeletni bol

U postmarketinškom iskustvu, zabeleženi su slučajevi jakog i povremeno onesposobljavajućeg bola u kostima,


zglobovima, i/ili mišićima kod pacijenata koji koriste lek Zitomera. Međutim, takvi izveštaji nisu bili česti. Vreme do pojave simptoma je variralo od jednog dana do nekoliko meseci od početka terapije. Kod većine pacijenata simptomi su se ublažili posle prekida lečenja. Kod nekih pacijenata koji su ponovi primili Zitomeru ili drugi bisfosfonat došlo je do ponovne pojave simptoma.


Atipični prelomi butne kosti

Kod terapije bisfosfonatima prijavljiveni su atipični subtrohanterni i dijafizni prelomi butne kosti, prvenstveno kod pacijenata na dugotrajnoj terapiji osteoporoze. Ti poprečni ili kratki kosi prelomi mogu se pojaviti bilo gde na butnoj kosti, od neposredno ispod malog trohantera do odmah iznad suprakondilarnog dela. Ove frakture nastaju nakon minimalne traume ili bez nje. Neki pacijenti osete bol u butini ili preponi, često praćen radiološkim nalazom stres fraktura, nedeljama, tj. mesecima pre nastanka kompletnog preloma femura. Prelomi su često obostrani, zbog čega se mora pregledati i femur druge noge kod pacijenata koji su na terapiji bisfosofonatima i koji su zadobili prelom dijafize femura. Zabeleženo je i sporo zarastanje ovih preloma. Prekid

terapije bisfosofonatima kod pacijenata za koje se se sumnja da imaju atipični prelom butne kosti treba razmotriti na osnovu indidividualne procene koristi i rizika. Tokom terapije bisfosfonatima pacijente treba savetovati da prijave svaki bol u butini, kuku ili preponama. Svaki pacijent kod koga se jave ovi simptomi mora se pregledati zbog sumnje na nepotpuni prelom butne kosti.


Hipokalcemija

Kod pacijenata koji su lečeni lekom Zitomera prijavljeni su slučajevi hipokalcemije. Srčane aritmije i neurološka neželjena dejstva (uključujući napade, utrnulost i tetaniju) prijavljiveni su sekundarno uz tešku hipokalcemiju. Zabeleženi su i slučajevi teške hipokalcemije koja je zahtevala bolničko lečenje. U nekim slučajevima hipokalcemija može biti i životno ugrožavajuća (videti odeljak Neželjena dejstva).


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


U kliničkim ispitivanjima u kojima je lek Zitomera primenjivan istovremeno sa često korišćenim antikancerskim lekovima, diureticima, antibioticima i analgeticima nije bilo klinički vidljivih interakcija. Zoledronska kiselina

se ne vezuje u značajnoj meri za proteine plazme i ne inhibira humane enzime P450 in vitro (videti odeljak

Farmakokinetički podaci), ali nisu sprovedena zvanična ispitivanja kliničkih interakcija.


Savetuje se oprez kad se bisfosfonati primenjuju sa aminoglikozidima, pošto oba leka mogu imati aditivni efekat, koji rezultuje nižim nivoom kalcijuma u serumu (serumskog kalcijuma) koji traje duže nego što je potrebno.


Neophodan je oprez kad se Zitomera koristi sa drugim potencijalno nefrotoksičnim lekovima. Takođe treba obratiti pažnju na mogućnost razvija hipomagnezijemije tokom lečenja.


Kod pacijenata sa multiplim mijelomom, može se povećati rizik od bubrežne disfunkcije ako se lek Zitomera koristi u kombinaciji sa talidomidom.


Savetuje se oprez kada se Zitomera primenjuje sa antiangiogenim lekovima, jer je zapaženo povećanje učestalosti pojave osteonekroze vilice u slučajevima istovremene primene leka Zitomera sa ovim lekovima.


Primena u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća

Ne postoje odgavarajući podaci o primeni zoledronske kiseline u trudnoći. Reproduktivne studije na životinjama sa zoledronskom kiselinom pokazale su reproduktivnu toksičnost (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka). Nije poznat potencijalni rizik primene kod ljudi. Lek Zitomera ne bi trebalo da se koristi u toku trudnoće.


Dojenje

Nije poznato da li se zoledronska kiselina izlučuje u humano mleko. Zitomera je kontraindikovana kod žena koje doje (videti odeljak Kontraindikacije).


Plodnost

Zoledronska kiselina ispitivana je na pacovima zbog potencijalnih štetnih efekata na plodnost roditeljske F1 generacije. To je imalo za posledicu prenaglašene farmakološke efekte za koji se smatralo da su povezani sa inhibicijom metabolizma kalcijuma u kostima uzrokovanim tim jedinjenjem, što dovodi do peripartalne hipokalcemije, efektom lekova iz grupe bisfosofonata, distocije i prevremnog prekida ispitivanja. Takvi rezultati su sprečili utvrđivanje definitivnog dejstva zoledronske kiseline na plodnost kod ljudi.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Neželjene reakcije kao što su vrtoglavica i pospanost mogu imati uticaj na sposobnost upravljanja vozilima ili mašinama. Zbog toga je neophodno biti oprezan pri primeni leka Zitomera kada se upravlja motornim vozilima i rukuje mašinama.


Neželjena dejstva


Sažetakbezbednosnogprofila

Unutar tri dana od primene leka Zitomera često je bila prijavljena reakcija akutne faze, sa simptomima koji uključuju bol u kostima, groznicu, zamor, artralgiju, mijalgiju i ukočenost; ovi simptomi obično nestaju unutar nekoliko dana (videti opis izabranih neželjenih reakcija).


U nastavku su navedeni su važni rizici identifikovani pri primeni leka Zitomera u odobrenim indikacijama: oštećenje bubrežne funkcije, osteonekroza vilice, reakcija akutne faze, hipokalcemija, neželjeni događaji vezani za oko, atrijalna fibrilacija, anafilaksa. Učestalost za svaki od ovih identifikovanih rizika prikazan je u Tabeli 1.


Tabelarni prikaz neželjenih reakcija


Neželjena dejstva navedena su prema učestalosti, pri čemu su najčešće navedene prve, koristeći sledeću podelu: Sledeće neželjene reakcije leka, navedene u Tabeli 1, prikupljene su iz kliničkih studija i postmarketinškog iskustva koje prate uglavnom hroničnu terapiju sa 4 mg zoledronske kiseline:

Tabela 1

Neželjene reakcije su rangirane prema učestalosti, pri čemu su najčešće navedene prve, koristeći sledeću podelu: veoma česta (≥l/10), česta (≥l/100, <1/10), povremena (≥l/l000, <1/100), retka (≥l/10000, <1/1000), veoma retka (<1/10000), nepoznata (ne mogu se proceniti na osnovu dostupnih podataka).


Poremećaji krvi i limfnog sistema

Česti:

anemija

Povremeni:

trombocitopenija, leukopenija

Retki:

pancitopenija

Poremećaji imunog sistema

Povremeni:

reakcija preosetljivosti

Retki:

angioneurotski edem

Psihijatrijski poremećaji

Povremeni:

anksioznost, poremećaj spavanja

Retki:

konfuzija

Poremećaji nervnog sistema

Česti:

glavobolja

Povremeni:

vrtoglavica, parestezija, poremećaj ukusa, hipoestezija,

hiperestezija, tremor, somnolencija

Veoma retki:

napadi, utrnulost i tetanija (sekundarno kod

hipokalcemije)

Poremećaji oka


Česti:

konjuktivitis

Povremeni:

zamagljen vid, skleritis i upala orbite

Veoma retki:

uveitis, episkleritis

Srčani poremećaji

Povremeni:

hipertenzija, hipotenzija, atrijalna fibrilacija, hipotenzija

koja dovodi do sinkope ili cirkulatornog kolapsa

Retki:

bradikardija

Veoma retki:

srčana aritmija (sekundarno kod hipokalcemije)

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Povremeni:

dispnea, kašalj, bronhokonstrikcija

Retko:

Intersticijalna bolest pluća

Gastrointestinalni poremećaji

Česti:

mučnina, povraćanje, anoreksija

Povremeni:

dijareja, opstipacija, abdominalni bol,dispepsija,

stomatitis, suvoća usta

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Povremeni:

svrab, osip (uključujući eritematozni i makulozni osip),

pojačano znojenje

Poremećaji mišićno-skeletnog i vezivnog tkiva

Česti:

bol u kostima, mijalgija, artralgija, opšti bol

Povremeni:

grčevi u mišićima, osteonekroza vilice

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Česti:

poremećaj funkcije bubrega

Povremeni.

akutna bubrežna insuficijencija, hematurija, proteinurija


Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Česti:

groznica, sindrom sličan gripu (uključujući zamor,

ukočenost, slabost i crvenilo)

Povremeni:

astenija, periferni edem, reakcije na mestu injiciranja

(uključujući bol, iritaciju, otok, induraciju), bol u grudima, porast telesne mase, anafilaktička reakcija/šok, urtikarija

Laboratorijska ispitivanja

Vrlo cesti:

Hipofosfatemija

Česti:

Porast nivoa kreatinina i ureje u krvi, hipokalcemija

Povremeni:

Hipomagnezijemija, hipokalijemija


Retki: Hiperkalijemija, hipernatremija


Opis odabranih neželjenih reakcija


Poremećaj bubrežne funkcije


Zitomera se povezuje sa prijavljenim slučajevimadisfunkcije bubrega. U objedinjenoj analizi bezbednosnih podataka iz ispitivanja za registraciju leka Zitomera za prevenciju komplikacija na kostima kod pacijenata sa uznapredovalim malignim bolestima koje zahvataju kosti, učestalost neželjenih događaja usled oštećenja funkcije bubrega za koje se sumnjalo da su povezane sa lekom Zitomera (neželjenim dejstvima) bila je sledeća: multipli mijelom (3.2%), karcinom prostate (3.1%), karcinom dojke (4.3%), tumor na plućima i drugi solidni tumori (3.2%). Faktori koji mogu da povećaju verovatnoću za pogoršanje bubrežne funkcije uključuju dehidrataciju, prethodno postojeće bubrežno oštećenje, višestruke ciklusa lečenja Zitomerom ili drugim bisfosfonatima, kao i istovremenu primenu nefrotoksičnih lekova ili kraće trajanje infuzije od preporučenog. Pogoršanje bubrežne funkcije, progresija do bubrežne insuficijencije i dijalize zabeležni su kod pacijenata nakon inicijalne doze ili nakon jednokratne doze od 4 mg zoledronske kiseline (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Osteonekroza vilice


Slučajevi osteonekroze (primarno vilice) opisivani su, pre svega kod pacijenata sa karcinomom

lečenih lekovima koji inhibiraju resorpciju kosti, kao što je lek Zitomera. Mnogi od ovih pacijenata imali su znakove lokalne infekcije uključujući osteomijelitis, a većina prijavljenih slučajeva odnosi se na pacijente sa karcinomom, nakon vađenja zuba ili drugih stomatoloških operacija. Osteonekroza vilice ima višestruke dokumentovane faktore rizika uključujući dijagnozu karcinoma (npr. hemioterapiju, radioterapiju, kortikosteroide) i komorbiditetna stanja (npr. anemija, koagulopatije, infekcije, već postojeće bolesti usne šupljine). Iako uzročno-posledična povezanost nije potvrđena, preporučuje se izbegavanje stomatološke operacije, jer oporavak može biti produžen (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Atrijalna fibrilacija


U jednoj 3-godišnjoj, randomizovanoj, dvostruko-slepoj kontrolisanoj studiji kojom je procenjivana efikasnost i bezbednost primene 5 mg zoledronske kiseline jednom godišnje u poređenju sa placebom u terapiji postmenopauzalne osteoporoze (PMO), ukupna incidencija atrijalne fibrilacije bila je 2,5% (96 od 3862) kod pacijenata koji su primali 5 mg zoledronske kiseline i 1,9% (75 od 3852) kod pacijenata koji su primali placebo. Stopa atrijalnih fibrilacija kao ozbiljnog neželjenog dejstva bila je 1,3% (51 od 3862) kod pacijenata koji su primali 5 mg zoledronske kiseline i 0,6% (22 od 3852) kod pacijenata koji su primali placebo. Neravnoteža uočena u ovom ispitivanju nije bila uočena u drugim ispitivanjima sa zoledronskom kiselinom, uključujući i one sa lekom Zitomera (zoledronska kiselina) u dozi od 4 mg svake 3-4 nedelje kod onkoloških pacijenata. Mehanizam koji stoji u osnovi povećane incidencije atrijalne fibrilacije u ovom pojedinačnom kliničkom ispitivanju nije poznat.


Reakcija akutne faze

Ova neželjena reakcija na lek sastoji se od skupa simptoma koji uključuju groznicu, mijalgiju, glavobolju, bol u


ekstremitetima, mučninu, povraćanje, dijareju i artralgiju. Vreme početka je ≤3 dana nakon infuzije leka Zitomera, a ova reakcija se takođe opisuje kao simptomi ’’slični gripu’’ ili simptomi’’posle primanja doze’’.


Atipični prelomi butne kosti


Tokom postmarketinškog iskustva prijavljene su sledeće neželjene reakcije (učestalost retka): atipični subtrohanterni i dijafizni prelomi butne kosti (neželjena reakcija lekova iz grupe bisfosfonata). Neželjena dejstva u vezi sa hipokalcemijom

Hipokalcemija je značajan identifikovan rizik koji je otkriven pri primeni leka Zitomera u odobrenim indikacijama. Na osnovu pregleda podataka iz kliničkih ispitivanja i postmarkentiških slučajeva, postoji dovoljno dokaza koji ukazuju na povezanost terapije lekom Zitomera, prijavljenih pojava hipokalcemije i sekundarnog razvoja srčane aritmije. Takođe, postoje dokazi o povezanosti hipokalcemije i sekundarnih neuroloških događaja koji su prijavljivani u ovim slučajevima, uključijući: napade, utrnulost i tetaniju (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Predoziranje


Kliničko iskustvo sa akutnim predoziranjem leka Zitomera je ograničeno. Prijavljena je primena doza do 48 mg zoledronske kiseline greškom. Pacijente koji su primili doze veće od preporučenih treba pažljivo kontrolisati (videti odeljak Doziranje i način primene), pošto su uočeni poremećaji bubrežne funkcije (uključujući bubrežnu insuficijenciju) i poremećaji koncentracije serumskih elektrolita (uključujući kalcijum, fosfor i magnezijum). U slučaju hipokalcijemije, treba dati infuzije kalcijum-glukonata prema kliničkim indikacijama.


Lista pomoćnih supstanci


Manitol Natrijum-citrat

Voda za injekcije


Inkompatibilnost


Da bi se izbegle potencijalne inkompatibilnosti, koncentrat leka Zitomera se mora razblažiti sa 0,9% rastvorom natrijum hlorida ili 5% rastvorom glukoze.


Zitomera koncentrat se ne sme mešati sa rastvorima koji sadrže kalcijum ili druge dvovalentne katjone kao što je laktatni Ringerov rastvor i treba ga primenjivati samostalno, putem odvojenog infuzionog sistema.


Rok upotrebe


3 godine.

Nakon razblaženja:Hemijska I fizička in-use stabilnost pokazana je za 24 sata na temperaturi od 2°C-8°C i na 25°C nakon razblaženja u 100mL 0,9% w/v rastvora natrijum-hlorida ili 100mL 5% w/v glukoze. Sa mikrobiološke tačke gledišta, razblaženi rastvor za infuziju treba odmah upotrebiti. Ako se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe odgovornost su korisnika i normalno ne smeju biti duži od 24 h na 2°C-8°C. Rashlađeni rastvor treba da dostigne sobnu temperaturu pre davanja.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Za uslove čuvanja razblaženog rastvora za infuziju, videti odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


Plastična bočica sa 5 ml koncentrata izrađena od prozirnog, bezbojnog oleofinskog polimera zatvorena čepom od brombutilne gume obloženim fluoropolimerom i aluminijskim zatvaračem sa plastičnim

„flip-off“ poklopcem.


Zitomera 4mg/5mL koncentrat za rastvor za infuziju može biti upakovana kao 1, 4 ili 10 bočica.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Pre primene, 5 mL koncentrata iz jedne bočice ili potrebna količina koncentrata koja se izvuče, se dalje razblažuje sa 100 mL rastvora za infuziju koji ne sadrži kalcijum (0,9% rastvora natrijum hlorida ili 5% rastvora glukoze).

Dodatne informacije o rukovanju lekom Zitomera, uključujući smernice za pripremu redukovanih doza,

navedene su u odeljku Doziranje i način primene.


Infuzija se mora pripremati u aseptičnim uslovima. Samo za jednokratnu upotrebu. Treba koristiti samo bistar rastvor koji ne sadrži čestice i koji nije promenio boju.


Odlaganje materijala koji treba odbaciti nakon primene leka obavlja se u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z