daiichi Apoteke Apoteke

GeloMyrtol forte


UPUTSTVO ZA LEK


GeloMyrtol® forte, gastrorezistentna kapsula, meka, 300 mg

Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2x10 kom


Proizvođač: G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG


Adresa: Kieler Straße 11, D-25551 Hohenlockstedt, Nemačka

Podnosilac zahteva: Medis Pharma d.o.o.

Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 10 d/1 pp7, 11070 Beograd, Srbija


GeloMyrtol® forte, 300 mg, gastrorezistentne kapsule, meke


INN: destilat smeše etarskih ulja eukaliptusa, slatke narandže, mirte i limuna, standardizovane na 1,8- cineol, d-limonen i (+)-alfa-pinen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek GeloMyrtol forte, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek GeloMyrtol forte i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek GeloMyrtol forte

 3. Kako se upotrebljava lek GeloMyrtol forte

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek GeloMyrtol forte

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GELOMYRTOL FORTE I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek GeloMyrtol forte je biljni lek koji sadrži destilat smeše etarskih ulja eukaliptusa, slatke narandže, mirte i limuna.

  Koristi se kao pomoć u iskašljavanju kod akutnog i hroničnog bronhitisa i sinuzitisa (upala sinusa).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GELOMYRTOL FORTE


  Lek GeloMyrtol forte ne smete koristiti:  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Kod istovremene primene drugih lekova, dejstvo tih lekova može da oslabi ili da traje kraće. Kod ljudi do sada nije utvrđeno takvo dejstvo kod namenske upotrebe leka GeloMyrtol forte. Za lek GeloMyrtol forte ne postoje odgovarajuća ispitivanja međusobnog delovanja.


  Uzimanje leka GeloMyrtol forte sa hranom ili pićima


  Videti odeljak 3. Kako se upotrebljava lek GeloMyrtol forte.


  Primena leka GeloMyrtol forte u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Trudnoća

  Pošto ne postoje ispitivanja kod trudnica, lek GeloMyrtol forte može da se propiše u trudnoći samo nakon

  pažljive procene koristi i rizika primene od strane lekara.


  Dojenje

  Zbog svojstva aktivne supstance da se rastvara u mastima, moguće je izlučivanje u majčino mleko. Zato bi lek


  GeloMyrtol forte trebalo koristiti tokom dojenja samo nakon pažljive procene koristi i rizika primene od strane lekara.


  Uticaj leka GeloMyrtol forte na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek GeloMyrtol forte nema uticaja na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka GeloMyrtol forte


  Ovaj lek sadrži sorbitol. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GELOMYRTOL FORTE


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je Vaš lekar ili farmaceut rekao. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.


  Odrasli i deca starija od 12 godina

  U akutnim infekcijama uzeti 1 gastrorezistentnu kapsulu 3 do 4 puta na dan.

  U hroničnim stanjima doza održavanja je 1 gastrorezistentna kapsula 2 do 3 puta na dan.


  Deca starosti od 6 do 12 godina

  U akutnim infekcijama uzeti 1 gastrorezistentnu kapsulu 1 do 3 puta na dan.

  U hroničnim stanjima doza održavanja je 1 gastrorezistentna kapsula 1 do 2 puta na dan. GeloMyrtol forte gastrorezistentne kapsule ne preporučuju se kod dece mlađe od 6 godina.

  Način primene:

  GeloMyrtol forte gastrorezistentnu kapsulu treba uzeti pola sata pre jela sa dovoljnom količinom hladne tečnosti. Radi ublažavanja tegoba tokom noći, poslednja doza može da se uzme pre spavanja.


  Ukoliko posle 5-7 dana simptomi i dalje traju, potrebno je obratiti se svom lekaru.


  Ako ste uzeli više leka GeloMyrtol forte nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka GeloMyrtol forte nego što je trebalo, odmah obavestite svog lekara. On će doneti odluku o neophodnim merama. Moguće je da će se neželjena dejstva, navedena u daljem tekstu, javiti sa pojačanim intenzitetom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek GeloMyrtol forte


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu. Nastavite da primenjujete lek kako Vam je lekar propisao ili kako je opisano u ovom uputstvu.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Učestalost mogućih neželjenih dejstava navedenih ispod, definisana je kao:

  Veoma česta: češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek Česta: kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek Povremena: kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek Retka: kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Veoma retka: ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Nije poznato (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka). Moguća neželjena dejstva:

  Česta: bolovi u želucu i gornjem delu stomaka

  Povremena: alergijske reakcije (kao što je otežano disanje, oticanje lica, koprivnjača, osip po koži, svrab); upala sluzokože želuca ili creva, mučnina, povraćanje, proliv ili drugi poremećaji varenja; promene ukusa; glavobolja ili vrtoglavica.

  Veoma retka: pokretanja postojećih bubrežnih i žučnih kamena Nije poznato: teške anafilaktičke reakcije (teške alergijske reakcije)


  Ukoliko primetite neko od gore navedenih neželjenih dejstava, posebno alergijske reakcije sa otežanim disanjem ili poremećajem cirkulacije, prekinite primenu leka GeloMyrtol forte i odmah obavestite svog lekara, kako bi preduzeo neophodne mere u zavisnosti od težine neželjenih dejstava.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK GELOMYRTOL FORTE


  Čuvati ovaj lek van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti ovaj lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na kartonskoj kutiji i blisteru iza oznake ˝Važi


  do:˝. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25 C u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u składu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek GeloMyrtol forte


Aktivna supstanca je destilat smeše etarskih ulja eukaliptusa, slatke narandže, mirte i limuna, standardizovane na 1,8-cineol, d-limonen i (+)-alfa-pinen.

Jedna GeloMyrtol forte gastrorezistentna kapsula, meka, sadrži 300 mg destilata smeše etarskih ulja eukaliptusa (Eucalypti aetheroleum), slatke narandže (Aurantii dulcis aetheroleum), mirte (Myrti aetheroleum) i limuna (Limonis aetheroleum) (66:32:1:1), standardizovane na 1,8-cineol (75mg), d-limonen (75mg) i (+)-alfa-pinen (20mg).


Ostali sastojci leka su: ulje repice, rafinisano.

Sastojci koji ulaze u sastav kapsule su: želatin; glicerol 85%; sorbitol, tečni (nekristališući); hipromeloza acetat sukcinat; trietil-citrat; natrijum-laurilsulfat; talk; dekstrin; amonijum-glicirizinat; hlorovodonična kiselina.


Kako izgleda lek GeloMyrtol forte i sadržaj pakovanja


Prozirne, ovalne, meke, želatinske kapsule sa uljastim sadržajem svetložute boje, karakterističnog mirisa. Kartonska kutija sadrži 20 (2x10 u PVC/PVDC/Al blisteru) kapsula.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

Medis Pharma d.o.o., Bulevar Mihaila Pupina 10 d/1 pp7, Beograd, Srbija


Proizvođač:

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, Kieler Straße 11, D-25551 Hohenlockstedt, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-6607-12-001 od 20.05.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines