Moozeeck

Flevenol


UPUTSTVO ZA LEK


Flevenol®, film tablete, 500 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: Alvogen Pharma d.o.o.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Alvogen Pharma d.o.o.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Flevenol®, 500 mg, film tablete INN: diosmin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. .Šta je lek Flevenol i čemu je namenjen

 2. .Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Flevenol

  1. Kako se upotrebljava lek Flevenol

  2. Moguća neželjena dejstva 5.Kako čuvati lek Flevenol 6.Dodatne informacije


  1. ŠTA JE LEK Flevenol I ČEMU JE NAMENJEN


   Lek Flevenol sadrži aktivnu supstancu diosmin. Flevenol pripada grupi lekova koji se zovu vazoprotektivi (lekovi koji stabilizuju kapilare). Ovaj lek povećava venski tonus (venotonični efekat) i povećava otpornost malih krvnih sudova – kapilara (vazoprotektivni efekat).


   Lek Flevenol se koristi za:

   • Terapiju simptoma hronične venske insuficijencije (teške noge, bol, jutarnji umor nogu).

   • Simptomatsku terapiju akutnog hemoroidalnog sindroma.


  2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Flevenol


   Flevenol ne smete koristiti:


   • Ako ste alergični na diosmin, druge flavonoide ili bilo koji drugi sastojak ovog leka (spisak pomoćnih supstanci možete videti u tački 6).


    Kada uzimate lek Flevenol posebno vodite računa:


   • Kod akutnog hemoroidalnog sindroma.

    Ukoliko se simptomi akutnog hemoroidalnog poremećaja (bol, svrab, pečenje u predelu anusa, naročito prilikom

    defekacije) ne povuku u roku od 7 dana, obratite se za savet Vašem lekaru ili farmaceutu.


   • Kod vensko-limfnog poremećaja.

    Lečenje lekom Flevenol je najuspešnije u kombinaciji sa zdravim načinom života i pravilnom higijenom.

    Trebalo bi da izbegavate izlaganje suncu, toploti, produženo stajanje i treba smanjiti prekomernu telesnu težinu. Pešačenje i nošenje specijalnih čarapa za vene poboljšava cirkulaciju.


    Ako se bilo šta od navedenog odnosi na vas, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Flevenol.


    Efikasnost i bezbednost primene leka Flevenol nije proučavana kod osoba sa oštećenjem jetre/bubrega.


    Deca i adolescenti


    Nema dostupnih podataka o upotrebi ovog leka kod dece i adolescenata.


    Primena drugih lekova


    Slučajevi interakcija leka Flevenol sa drugim lekovima nisu zabeleženi.


    Molimo Vas da obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali neke druge lekove, uključujući i one koje ste nabavili bez lekarskog recepta.


    Uzimanje leka Flevenol sa hranom ili pićima


    Preporučuje se uzimanje leka Flevenol uz obrok.


    Primena leka Flevenol u periodu trudnoće i dojenja


    Raspoloživi podaci iz nekoliko kliničkih studija su previše ograničeni da bi se isključio rizik, stoga primena leka Flevenol u periodu trudnoće nije preporučljiva.


    U odsustvu podataka o prelasku leka Flevenol u majčino mleko, terapija ovim lekom nije preporučljiva za vreme dojenja.


    Ako ste trudni ili dojite, ako postoji mogućnost da ste trudni ili ako planirate trudnoću, opšte je pravilo da se pre uzimanja bilo kog leka najpre posavetujete sa svojim lekarom ili farmaceutom.


    Uticaj leka Flevenol na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


    Lek Flevenol nema uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanje mašinama.


    Važne informacije o nekim sastojcima leka Flevenol Flevenol tablete sadrže laktozu, monohidrat (vrsta šećera)


    Ukoliko Vam je ranije ustanovljeno da ste intolerantni na pojedine šećere, obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka.


  3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Flevenol


   • Akutni hemoroidalni sindrom (terapija simptoma povezanih sa hemoroidalnim poremećajima): Preporučena doza je 6 tableta, po dve tablete, tri puta dnevno, u toku prva četiri dana lečenja, a zatim a zatim 4 tablete, dve tablete dva puta dnevno, u toku naredna tri dana.

    Ukoliko u roku od 7 dana terapije ne dođe do poboljšanja, potrebno je da se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.


   • Simptomatska terapija hronične venske insuficijencije (terapija simptoma poremećaja venske cirkulacije – teške noge, bol, jutarnji umor nogu):

    Pre primene leka potrebno je da konsultujete svog lekara. Preporučena doza je 2 tablete dnevno (1 tableta u vreme ručka i 1 tableta uveče) u vreme obroka.


    Lek Flevenol je namenjen za oralnu upotrebu.

    Ukoliko niste sigurni kako treba da koristite lek, proverite to sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


    Ako ste uzeli više leka Flevenol nego što je trebalo


    Ukoliko ste uzeli više leka Flevenol nego što je trebalo, odmah obavestite svog lekara ili farmaceuta.


    Ako ste zaboravili da uzmete lek Flevenol


    Ne uzimajte duplu dozu leka da bi nadoknadili dozu leka koju ste zaboravili da uzmete.


    Ako naglo prestanete da uzimate lek Flevenol


    Nije primenljivo.


    U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili dodatnih pitanja u vezi s primenom leka Flevenol, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


   Kao i svi drugi lekovi, Flevenol može uzrokovati neželjena dejstva, koja se ne moraju pojaviti kod svakoga.


   Učestalost mogućih neželjenih dejstava se opisuje koristeći sledeću klasifikaciju:

   • Veoma česta (mogu se javiti kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek);

   • Česta (mogu se javiti kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek);

   • Povremena (mogu se javiti kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek);

   • Retka (mogu se javiti kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek);

   • Veoma retka (mogu se javiti ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek);

   • Nepoznato (učestalost se ne može proceniti na osnovu raspoloživih podataka).


    Neželjena dejstva uključuju:


    Česta

   • Proliv, problemi sa varenjem (dispepsija), mučnina, povraćanje, nesanica, ošamućenost, umor, anksioznost, grčevi, pospanost, palpitacije, hipotenzija


    Povremena

   • Zapaljenje debelog creva (kolitis)


    Retka

   • Vrtoglavica, glavobolja, malaksalost

   • Osip po koži, svrab, koprivnjača (urtikarija)


    Nepoznata učestalost

   • Otok (edema) lica, usana i očnih kapaka, angioedem


    Prijavljivanjeneželjenihreakcija


    Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara il farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


    Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

    Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

    Republika Srbija

    website: www.alims.gov.rs

    e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


  5. KAKO ČUVATI LEK Flevenol


   Rok upotrebe


 3. godine


Flevenol se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju koji je napisan na kutiji iza natpisa “Važi do”. Datum isteka roka se odnosi na poslednji dan u tom mesecu.


Čuvanje


Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Lek se uništava u skladu s važećim propisima.


Lekovi se ne smeju uklanjati putem otpadnih voda ili odlagati u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta šta uraditi sa lekovima koji vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći u očuvanju životne sredine.


 1. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Flevenol


Želatin;

Natrijum-skrobglikolat; Celuloza, mikrokristalna (E460); Talk;

Magnezijum-stearat; Prečišćena voda.


Film tablete


Kako izgleda lek Flevenol i sadržaj pakovanja:


Lek Flevenol su ružičaste, duguljaste, bikonveksne obložene tablete.


Lek Flevenol je u blister pakovanju (PVC/PVDC – Aluminijumski blister).

Jedan blister sadrži 10 film tableta. Kutija sadrži 3 blistera; ukupno 30 film tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilacdozvole:

Alvogen Pharma d.o.o.

Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Proizvođač:

Alvogen Pharma d.o.o.

Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


April 2014


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-06069-13-001 od 02.07.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z