FISKocr

ATOLIP


UPUTSTVO ZA LEK


ATOLIP® 30x10 mg, film tablete ATOLIP® 30x20 mg, film tablete


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


ATOLIP® 10 mg, film tablete ATOLIP® 20 mg, film tablete INN: atorvastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ATOLIP® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ATOLIP®

 3. Kako se upotrebljava lek ATOLIP®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ATOLIP®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ATOLIP ® I ČEMU JE NAMENJEN


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ATOLIP®


  Lek ATOLIP® ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ATOLIP ®

  Lek Atolip uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa

  svojim lekarom ili farmaceutom.


  Pre početka lečenja Vaš lekar će Vam preporučiti dijetu sa smanjenim unosom masti. Treba da se pridržavate ove dijete i u toku lečenja lekom Atolip.


  Uobičajena početna doza leka Atolip kod odraslih i dece starije od 10 godina iznosi 10 mg, jednom dnevno. Ukoliko je potrebno, Vaš lekar može da poveća dozu da bi se postigao odgovarajući efekat leka. Podešavanje doze se vrši u intervalima od 4 ili više nedelja. Najveća doza leka Atolip za odrasle je 80 mg jednom dnevno, a za decu 20 mg jednom dnevno.


  Atolip tablete se uzimaju jednom dnevno. Tabletu progutati celu sa vodom, u bilo koje doba dana, sa ili bez hrane. Potrudite se da uzimate ovaj lek svaki dan u isto doba.


  Vaš lekar će odrediti dužinu lečenja lekom Atolip.


  Ukoliko mislite da lek Atolip suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste uzeli više leka ATOLIP® nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ATOLIP®

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, uzmite ga odmah, osim ukoliko je vreme za sledeću dozu. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Atolip, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava prekinite primenu leka i odmah se obratite Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi:


  Retka neželjena dejstva (javljaju se kod 1 - 10 na 10.000 lečenih pacijenata):

 5. KAKO ČUVATI LEK ATOLIP ®


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.

  Čuvati na temperaturi do 30°C , u originalnom pakovanju. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ATOLIP ®

Sadržaj aktivne supstance:

ATOLIP®10 mg: 1 film tableta sadrži 10 mg atorvastatina u obliku atorvastatin kalcijuma (10,34 mg) ATOLIP®20 mg: 1 film tableta sadrži 20 mg atorvastatina u obliku atorvastatin kalcijuma (20,68 mg) Sadržaj pomoćnih supstanci:

-sadržaj jezgra tablete:

Pharmasorb Regular; Microcelac 100; celuloza, mikrokristalna; skrob kukuruzni, preželatinizirani; hidroksipropil celuloza; magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni

-saržaj filma Opadry OY-LS-28908: titan-dioksid; laktoza, monohidrat; hipromeloza 15 cP, makrogol 4000.

Kako izgleda lek ATOLIP ® i sadržaj pakovanja

Izgled:

ATOLIP®10 mg: bele, duguljaste, bikonveksne film tablete. ATOLIP®20 mg: bele, duguljaste, bikonveksne film tablete.

Pakovanje:

ATOLIP®10 mg: 3 PA/AL/PVC-AL blistera po 10 film tableta u kutiji. ATOLIP®10 mg: 3 PA/AL/PVC-AL blistera po 10 film tableta u kutiji.

Nosilac dozvole i proizvođač

GALENIKA a.d.

Batajnički drum b.b. 11 080 Beograd

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart 2011.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje samo na lekarski recept.

Broj i datum dozvole:ATOLIP® 10 mg, film tableta: broj dozvole: 515-01-3290-10-001 / datum dozvole: 05.05.2011. ATOLIP® 20 mg, film tableta: broj dozvole: 515-01-3291-10-001 / datum dozvole: 05.05.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z