FISKocr

Valsacombi


UPUTSTVO ZA LEK


Valsacombi, 80 mg/12,5 mg, film tableta,

pakovanje: blister, 2×14 film tableta (ukupno 28 film tableta);

blister, 4×7 film tableta (ukupno 28 film tableta);


Valsacombi, 160 mg/12,5 mg, film tableta,

pakovanje: blister, 2×14 film tableta (ukupno 28 film tableta);

blister, 4×7 film tableta (ukupno 28 film tableta);


Valsacombi, 160 mg/25 mg, film tableta,

pakovanje: blister, 2×14 film tableta (ukupno 28 film tableta);

blister, 4×7 film tableta (ukupno 28 film tableta);


Valsacombi, 320 mg/12,5 mg, film tableta,

pakovanje: blister, 2×14 film tableta (ukupno 28 film tableta);


Valsacombi, 320 mg/25 mg, film tableta,

pakovanje: blister, 2×14 film tableta (ukupno 28 film tableta);


Proizvođač: KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D.


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka -Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Valsacombi, 80 mg/12,5 mg, film tableta Valsacombi, 160 mg/12,5 mg, film tableta Valsacombi, 160 mg/25 mg, film tableta Valsacombi, 320 mg/12,5 mg, film tableta Valsacombi, 320 mg/25 mg, film tableta


valsartan/hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Valsacombi i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Valsacombi

 3. Kako se upotrebljava lek Valsacombi

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Valsacombi

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VALSACOMBI I ČEMU JE NAMENJEN


  Valsacombi film tablete sadrže dve aktivne supstance koje se zovu valsartan i hidrohlortiazid. Obe ove supstance pomažu u kontroli visokog krvnog pritiska (hipertenzije).

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VALSACOMBI


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Valsacombi ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VALSACOMBI


  Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju ovog leka. Tako ćete moći da dobijete najbolje rezultate i da smanjite rizik od neželjenih dejstava. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Osobe sa visokim krvnim pritiskom često ne primećuju nikakve znake ovog problema. Mnogi se osećaju


  potpuno zdravo. Zbog toga je veoma važno da redovno idete na preglede kod lekara, čak iako se osećate dobro.


  Lekar će Vam reći koliko tačno tableta leka Valsacombi da uzimate. U zavisnosti od Vašeg odgovora na terapiju, lekar može da preporuči više ili niže doze.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Valsacombi može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:

  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  javljaju kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju kod 1 do 10 na 1.000 korisnika

  Retko:

  javljaju kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna i ona zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.


  Odmah idite kod lekara ako osetite simptome angioedema, kao što su:  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK VALSACOMBI


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Valsacombi posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Valsacombi


- Aktivne supstance su valsartan i hidrohlortiazid.

80 mg/12,5 mg film tablete: Svaka film tableta sadrži 80 mg valsartana i 12,5 mg hidrohlortiazida. 160 mg/12,5 mg film tablete: Svaka film tableta sadrži 160 mg valsartana i 12,5 mg hidrohlortiazida. 160 mg/25 mg film tablete: Svaka film tableta sadrži 160 mg valsartana i 25 mg hidrohlortiazida.

320 mg/12,5 mg film tablete: Svaka film tableta sadrži 320 mg valsartana i 12,5 mg hidrohlortiazida.

320 mg/25 mg film tablete: Svaka film tableta sadrži 320 mg valsartana i 25 mg hidrohlortiazida.

gvožđe(III)-oksid, crveni (E172) – samo za 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg i

320 mg/12,5 mg film tablete i gvožđe(III)-oksid, žuti (E172) – samo za 80 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg i 320 mg/25 mg film tablete.


Kako izgleda lek Valsacombi i sadržaj pakovanja


Valsacombi 80 mg/12,5 mg film tablete: ružičaste, ovalne i bikonveksne. Valsacombi 160 mg/12,5 mg film tablete: crveno-smeđe, ovalne i bikonveksne. Valsacombi 160 mg/25 mg film tablete: svetlosmeđe, ovalne i bikonveksne. Valsacombi 320 mg/12,5 mg film tablete: ružičaste, ovalne, bikonveksne.

Valsacombi 320 mg/25 mg film tablete: bledožute, ovalne, bikonveksne, sa podeonom crtom na jednoj strani.


Tableta se može podeliti na jednake delove.


Valsacombi 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg i 160 mg/25 mg film tablete:

Na raspolaganju su kutije sa 28 film tableta. U kutiji su 2 ili 4 blistera (PVC/PE/PVDC//Al) sa po 14 ili 7 film

tableta.

Valsacombi 320 mg/12,5 mg i 320 mg/25 mg film tablete:

Na raspolaganju su kutije sa 28 film tableta. U kutiji su 2 blistera (PVC/PE/PVDC//Al) sa po 14 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka -Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

80 mg/12,5 mg film tablete

4x7 film tableta

74/2010/12 od 13.01.2010.

2x14 film tableta

73/2010/12 od 13.01.2010.

160 mg/12,5 mg film tablete

4x7 film tableta

76/2010/12 od 13.01.2010.

2x14 film tableta

75/2010/12 od 13.01.2010.

160 mg/25 mg film tablete

4x7 film tableta

78/2010/12 od 13.01.2010.

2x14 film tableta

77/2010/12 od 13.01.2010.

320 mg/12,5 mg film tablete

2x14 film tableta

515-01-3664-11-001 od 01.10.2012.

320 mg/25 mg film tablete

2x14 film tableta

515-01-3667-11-001 od 01.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z